lagen.nu

Omarrondering

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En lantmäteriförrättning där mark byts mellan olika fastigheter.

Se Lantmäteriets hemsida för mer information.

kategori:fastighetsrätt

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 2000 s. 165: Fråga om tillämpning av det s.k. optionsvillkoret i 5 kap. 5 § fastighetsbildningslagen om omarrondering av fastigheter.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation