lagen.nu

Olovlig parkering

Ingen har skrivit en beskrivning av "Olovlig parkering" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (6)

NJA 2013 s. 711: Parkeringsmål. Har en betalningsuppmaning ställts ut, eller en parkeringsanmärkning meddelats, finns det en presumtion för att den också har fästs på bilen (I). En fordonsägares uppgifter och egna...
RH 1996:78: I mål angående kontrollavgift vid olovlig parkering ifrågasatte bilägaren parkeringsbolagets rätt att i stället för markägaren kräva betalning med kontrollavgift. Eftersom parkeringsbolaget inte...
RH 1998:78: Ett parkeringsbolag har ansetts äga rätt att ta ut s.k. kontrollavgift vid tomtmarksparkering fastän avgift erlagts men parkeringsbiljetten kommit att hamna på bilgolvet.
RH 2009:31: Förare har parkerat sin bil på en parkeringsplats, som enligt en skylt på platsen, var avsedd för rörelsehindrade med särskilt tillstånd. Skylten var vid tillfället täckt av snö. Parkeringsbolaget...
RH 2010:51: Förare har återlämnat en lånad bil till ägaren genom att parkera den på parkeringsplats avsedd för besökande. Fråga om det förelegat en olovlig parkering då fordonets ägare var bosatt inom området...
RH 2016:23: Ett fordon har stått uppställt på ett parkeringsområde. Parkeringstillstånderfordrades. Det är utrett att fordonsägaren hade ett giltigt parkeringstillstånd, men att detta inte låg väl synligt i...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation