lagen.nu

Olovlig körning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Olovlig körning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (20)

NJA 1982 s. 193: I mål om ansvar för olovlig körning uppkommer fråga hur man vid prövningen av vilken körkortsbehörighet som krävs för att föra en personbil med därtill kopplat släpfordon skall bestämma bilens...
NJA 1983 s. 593: Innehavare av utländskt körkort har åsidosatt viss föreskrift i en författning ang godkännande av utländska körkort om villkor för rätten att i Sverige föra motorfordon. Fråga huruvida överträdelsen...
NJA 1983 s. 789: Sedan TR dömt tilltalad till fängelse för bl a rattfylleri och olovlig körning vid två tillfällen, har den tilltalade vädjat mot domen och i vadeinlagan hemställt om en icke frihetsberövande påföljd....
NJA 1993 s. 157: Förare, vilkens körkort återkallats, har kört bil sedan spärrtiden löpt ut, då han av oaktsamhet trodde att han var berättigad härtill, trots att han inte ansökt om körkortstillstånd. Eftersom...
NJA 1999 s. 380: Fråga om olovlig körning som skett efter det att gärningsmannen fått körkortet omhändertaget skall bedömas som grovt brott.
NJA 2003 s. 105: Prövningstillstånd i HovR. Tillämpningen i mål om olovlig körning av uppsåtskravet i fråga om behörigheten att föra fordonet.
NJA 2005 s. 548: Enbart det förhållandet att ett som moped registrerat tvåhjuligt motorfordon kunnat framföras fortare än 45 kilometer i timmen har inte ansetts innebära att fordonet rätteligen skulle ha varit...
RH 1993:33: Förare, vilkens körkort återkallats för viss tid, har under spärrtiden kört bil. Han har dagen för körningen genom stämningsman delgivits länsrättens beslut om återkallelse men underlåtit att före...
RH 1993:80: Åtal mot diabetiker för olovlig körning har ogillats på grund av att han ej visats ha varit medveten om sina handlingar på sådant sätt som krävs för ett uppsåt enligt 1 kap. 2 § brottsbalken skall...
RH 1995:48: Fråga om förares uppsåt vid olovlig körning på grund av bristande behörighet.
RH 1996:22: En person som åtalats för olovlig körning har bestritt ansvar på grund av bristande uppsåt, under påstående att han inte fått del av den länsrättsdom varigenom hans körkort återkallats. Att en...
RH 1999:31: Olovlig körning som ägt rum sedan förarens körkort blivit återkallat enligt 23 kap. första stycket 2 körkortslagen (1977:477) - som motsvaras av 5 kap. 7 § första stycket 2 körkortslagen (1998:488) -...
RH 2000:85: Förare har framfört viss fordonskombination trots att han saknade behörighet till det. Föraren har frikänts på grund av att han inte hade uppsåt i fråga om sin bristande behörighet.
RH 2001:25: Åtal för rattfylleri och olovlig körning, grovt brott, mot en person som fört personbil såsom övningsledare under övningskörning har ogillats, då personen varken varit godkänd handledare eller...
RH 2001:34: En person, som tidigare hade innehaft körkort som återkallats, gjorde sig skyldig till olovlig körning. Med hänsyn till att denne vid körningen skulle ha innehaft ett nytt körkort, om han i tid hade...
RH 2002:48: Ett mer än tio år gammalt körkort ej ogiltigt i visst fall, trots att det inte förnyats. Åtal för olovlig körning ogillat efter resning.
RH 2003:20: Danskt körkort, vars innehavare också hade ett svenskt körkort som var återkallat, ansågs gälla i Sverige sedan spärrtiden för utfärdande av nytt svenskt körkort för innehavaren löpt ut.
RH 2003:68: Åtal för förande av en äldre, oregistrerad moped utan förarbevis har ogillats när mopedens maximihastighet har ökat, inte genom något ingrepp i motorn utan på grund av dennas förslitning.
RH 2005:60: Vitryskt körkort har ansetts giltigt i Sverige varför åtal för olovlig körning har ogillats.
RH 2018:30: En person som bott i Sverige i fyra år har inte vidtagit några åtgärder för att förvissa sig om han haft rätt att köra bil i Sverige med sitt körkort från Makedonien. Personen, som måste insett...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation