lagen.nu

Olovlig avlyssning

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Olovlig avlyssning gör sig den skyldig till som i hemlighet utan att själv delta avlyssnar eller spelar in tal i enrum eller samtal mellan andra.

Samma sak gäller om han avlyssnar eller spelar in förhandlingar vid sammanträde eller annat möte, som allmänheten inte har tillträde till och som han själv icke deltar i eller som han obehörigen berett sig tillträde till.

Påföljden är böter eller fängelse i högst två år enligt 4 kap. 9 a § BrB.

Lovlig avlyssning får utföras av SÄPO och polismyndighet efter tillstånd av domstol.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Legaldefinitioner (1)

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation