lagen.nu

Olaga hot

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Att hota någon med en brottslig handling, exempelvis genom att lyfta vapen mot personen. Se kommentaren till 4 kap. 5 § brottsbalken.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (24)

NJA 1981 s. 273: Rån? Fråga bl a om tillämpning av 8 kap 5 § 2 st BrB.
NJA 1982 s. 198: Utländsk medborgare som vistats i Sverige i 15 år och sedan sex år var innehavare av tjänst som lärare har fällts till ansvar för koppleri, misshandel och olaga hot. Vid tiden för lagföringen var...
NJA 1987 s. 74: Fråga huruvida HovR ägt avgöra brottmål utan huvudförhandling. 51 kap 21 § RB.
NJA 1990 s. 776: Grov misshandel? - Tillika fråga huruvida hotelser som uttalats sedan misshandel avslutats skulle anses som ett särskilt brott (olaga hot) vid sidan av denna misshandel.
NJA 1999 s. 275: Överlämnande till journalist av fotografier med sikte på offentliggörande som illustrationer till en tidningsartikel har med hänsyn till meddelarfriheten enligt tryckfrihetsförordningen ansetts inte...
NJA 2001 s. 627: Fråga om olaga hot och falskt larm skall anses som grova brott. Tillika fråga om skadestånd för myndighets merkostnad för åtgärder föranledda av falskt larm.
NJA 2008 s. 1010: En person som gjort sig skyldig till ett olaga hot samtidigt som han gjort sig skyldig till misshandel av den hotade har dömts för misshandel och olaga hot i brottskonkurrens. Även fråga om det olaga...
RH 1996:28: Olaga hot bedömt som grovt brott.
RH 1997:161: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat nr 1 av totalt 12 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:161-172). Domarna har antingen vunnit laga kraft...
RH 1997:162: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat nr 2 av totalt 12 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:161-172). Domarna har antingen vunnit laga kraft...
RH 1997:163: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat nr 3 av totalt 12 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:161-172). Domarna har antingen vunnit laga kraft...
RH 1997:164: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat nr 4 av totalt 12 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:161-172). Domarna har antingen vunnit laga kraft...
RH 1997:165: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat nr 5 av totalt 12 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:161-172). Domarna har antingen vunnit laga kraft...
RH 1997:166: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat nr 6 av totalt 12 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:161-172). Domarna har antingen vunnit laga kraft...
RH 1997:167: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat nr 7 av totalt 12 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:161-172). Domarna har antingen vunnit laga kraft...
RH 1997:168: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat nr 8 av totalt 12 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:161-172). Domarna har antingen vunnit laga kraft...
RH 1997:169: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat nr 9 av totalt 12 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:161-172). Domarna har antingen vunnit laga kraft...
RH 1997:170: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat nr 10 av totalt 12 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:161-172). Domarna har antingen vunnit laga kraft...
RH 1997:171: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat nr 11 av totalt 12 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:161-172). Domarna har antingen vunnit laga kraft...
RH 1997:172: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat nr 12 av totalt 12 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:161-172). Domarna har antingen vunnit laga kraft...
RH 2002:6: Uttalanden som till ordalagen innefattat dödshot har med hänsyn till omständigheterna inte ansetts ägnade att framkalla allvarlig fruktan för "den hotades" egen säkerhet till person.
RH 2004:48: En man har befunnits under en fyramånadersperiod ha gjort sig skyldig till dels olaga hot vid fyra skilda tillfällen mot sin f.d. hustru, dels ofredande genom att under samma period vid upprepade...
RH 2004:70: En man, som i samband med ett försök att från en privatperson driva in en större påstådd fordran, och därvid burit en jacka försedd med MC- klubben Bandidos symboler har ansetts därigenom ha gjort...
RH 2017:18: En person har åtalats för olaga hot och falskt larm. Åtalet för olaga hot, som enligt gärningsbeskrivningen riktats mot elever och personal på skolor i en stad, har ogillats eftersom det inte ansågs...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation