lagen.nu

Oklarhetsregeln

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Oklarheter i avtalsvillkor tolkas till nackdel för den som formulerat villkoret.

Den i stort oskrivna rättsprincip som säger att oklarheter i avtalsvillkor bör tolkas till nackdel för den part som svarat för villkorsformulerandet. För konsumentförhållanden finns detta uttryckt i AVKL 10 §, men den gäller även i andra förhållanden.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Oklarhetsregeln finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1989 s. 269: Fem personer verksamma i ett aktiebolag tecknade generell proprieborgen för bolagets förpliktelser gentemot en bank. Vidare tecknades särskild proprieborgen av två andra personer för den kredit som...
NJA 2010 s. 416: Prövningstillstånd i hovrätt när valet av avtalstolkningsmetod medfört att riktigheten av tingsrättens avgörande inte har kunnat bedömas (granskningsdispens).
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation