lagen.nu

Offentlig upphandling

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (64)

HFD 2011 ref. 29: I ett mål om offentlig upphandling har förvaltningsrätten beslutat att en leverantör ska uteslutas från förnyad anbudsutvärdering på grund av brister i anbudet som påtalats i ansökan om överprövning....
HFD 2011 ref. 85: I ett upphandlingsmål har en leverantör ansetts sakna rätt att föra talan mot domstols förordnande om rättelse som inte varit av sådant slag som avses i HFD 2011 ref. 29.
HFD 2012 ref. 2: En leverantör som ansökt om överprövning av en offentlig upphandling och yrkat viss rättelse har ansetts inte ha talerätt mot ett beslut att upphandlingen ska göras om.
HFD 2012 ref. 27: Förvaltningsrätts dom att ogiltigförklara ett avtal som slutits efter en offentlig upphandling har ansetts inte vara ett beslut av sådant slag som gäller omedelbart. Det har därför saknats...
HFD 2012 ref. 29: Ett beslut om tjänstekoncession har ansetts inte kunna prövas av förvaltningsdomstol.
HFD 2012 ref. 48: Fråga vid en prövning mot de allmänna principerna för offentlig upphandling om tiden för leverantörer att vidta åtgärder inför avtalsstart varit tillräcklig (I och II).
HFD 2013 ref. 31: Fråga i ett mål om upphandlingsskadeavgift om när upphandlingen ska anses ha påbörjats.
HFD 2013 ref. 36: En förvaltningsdomstols avgörande i mål om överprövning av offentlig upphandling vinner inte negativ rättskraft.
HFD 2013 ref. 5: I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts inte vara förhindrad att pröva omständigheter som åberopats först där.
HFD 2013 ref. 53: En ansökan om överprövning av en offentlig upphandling har avslagits eftersom sökandebolaget inte visat att det lidit eller kan komma att lida skada av de brister som anförts.
HFD 2013 ref. 61: Fråga om beviskrav i mål om uteslutning av leverantör från en offentlig upphandling på grund av att leverantören har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.
HFD 2014 ref. 13: Ett interimistiskt yrkande i fråga om ett avtals ogiltighet i ett mål om offentlig upphandling har prövats med ledning av 28 § förvaltningsprocesslagen.
HFD 2014 ref. 49: Fråga om vad som kan anses vara ”ringa fall” i ett mål om upphandlingsskadeavgift.
HFD 2015 ref. 55: Förvaltningsdomstols utredningsansvar i upphandlingsmål har ansetts innebära att domstolen kan vara skyldig att fordra in uppgifter från upphandlande myndighet.
HFD 2015 ref. 63: Vid en prövning mot de allmänna principerna för upphandling har en förhandling under ett förhandlat förfarande kommit att genomföras på ett sätt som direkt eller indirekt kunnat ge information om det...
HFD 2016 ref. 3: Fråga om tillämpning av bestämmelserna om onormalt låga anbud vid offentlig upphandling (I och II).
HFD 2016 ref. 37: Vid en prövning mot de allmänna principerna för offentlig upphandling har, framförallt med hänsyn till likabehandlingsprincipen, en upphandlande myndighet ansetts ha handlat rätt när den förkastat...
HFD 2016 ref. 4: Ny bevisning som åberopats först i Högsta förvaltningsdomstolen har avvisats i ett mål om offentlig upphandling.
HFD 2016 ref. 67: Ett statligt bolag med uppdrag att äga och förvalta fastigheter för universitet och högskolor (Akademiska Hus AB) har ansetts utgöra ett offentligt styrt organ som ska jämställas med myndighet vid...
HFD 2016 ref. 79: När en upphandlande myndighets beslut att avbryta en upphandling är föremål för prövning i domstol ska ett samtidigt pågående mål om överprövning av själva upphandlingen inte skrivas av.
HFD 2016 ref. 85: Vid offentlig upphandling är likabehandlingsprincipen av avgörande betydelse för vilka ändringar som kan ske av ett avtals innehåll under avtalstiden.
HFD 2017 ref. 60: Ett interimistiskt beslut om s.k. avtalsspärr i ett mål om offentlig upphandling har upphävts då den skada och de olägenheter som beslutet medför för den upphandlande myndigheten bedömts vara större...
HFD 2018 ref. 14: Det förhållandet att en upphandlande myndighet själv har inhämtat registeruppgifter om leverantörer genom att använda befintliga och allmänna register men begärt att utländska leverantörer i stället...
MD 2011:6: Ett bolags påstående om marknadsledande ställning har såsom ostyrkt ansetts strida mot marknadsföringslagen. Vidare har bolagets angivande av referenser i samband med offentlig upphandling...
NJA 1998 s. 873: Fråga om en kommun brutit mot lagen (1992:1528) om offentlig upphandling genom att inte anta anbudet med lägsta anbudspris.
NJA 2000 s. 712: Fråga om skadestånd enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
NJA 2001 s. 3: Fråga om skadeståndsskyldighet enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling gentemot anbudsgivare när ett landsting avbrutit upphandlingsförfarande för att utföra verksamheten i egen regi.
NJA 2003 s. 683: En samfällighetsförening för väghållning har ansetts vara en sådan upphandlande enhet som avses i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.
NJA 2003 s. 82: Fråga om utrymmet för en s.k. direktivkonform tolkning av en lagbestämmelse (7 kap. 8 § lagen 1992:1528 om offentlig upphandling i dess lydelse före d. 1 jan. 1998).
NJA 2007 s. 349: Anbudsgivare, som vid en riktig tillämpning av bestämmelserna om offentlig upphandling skulle ha fått kontraktet, har tillerkänts skadestånd för sitt positiva kontraktsintresse.
NJA 2013 s. 762: Offentlig upphandling. Frågor om skadestånd för utebliven vinst och för kostnader för överprövning av upphandlingsbeslut samt om ersättning för anbudskostnader.
NJA 2013 s. 909: Skadeståndsregler i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling utesluter inte skadestånd enligt skadeståndslagen. En fordran på ett sådant skadestånd är inte underkastad specialpreskription enligt...
NJA 2016 s. 358: Rätt till skadestånd enligt lagen om offentlig upphandling förutsätter att det föreligger en tillräckligt klar överträdelse av lagen. Det ska då vara fråga om en tydlig och inte bagatellartad...
NJA 2016 s. 369: Offentlig upphandling. Skadestånd för utebliven vinst har ansetts kunna utgå när ett felaktigt tilldelningsbeslut har fått till följd att upphandlingen avbrutits. Även fråga om betydelsen av en...
RÅ 1996 ref. 100: Trafikhuvudman har vid offentlig upphandling av färdtjänsttransporter ansetts kunna kräva att anbudsgivarna också skall kunna upprätthålla allmän taxiservice. Även fråga om hur preciserat ett sådant...
RÅ 1996 ref. 50: Bestämmelsen i 7 kap. 1 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling har ansetts strida mot EG-direktiv 92/13/EEG. Innehållet i direktivet har framstått såsom helt klart varför förhandsavgörande inte...
RÅ 1997 ref. 40: En länsarbetsnämnd har vid offentlig upphandling av arbetsmarknadsutbildning ställt krav på att anbudsgivarna till anbudet skall foga en specifikation över kostnader för bl.a. lärare, lokaler,...
RÅ 1998 ref. 16: En kommun har beslutat förlänga ett kontrakt avseende hyra av banor i en tennishall. Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling har inte ansetts tillämplig i ärendet och inte heller det kommunala...
RÅ 1999 ref. 12: Vid upphandling av elektrisk kraft uppställt krav att leverantören skulle producera minst hälften av sin totalförsäljning av kraft i egna kraftverk har inte ansetts affärsmässigt motiverat, varför...
RÅ 2000 ref. 60: Ett landsting avser att genom avtal med ett av landstinget och kommunerna i länet gemensamt ägt bolag bl.a. överlåta sin beställningscentral för sjukresor till bolaget och förbinda sig att mot...
RÅ 2002 ref. 5: Den som enligt den upphandlande enhetens beslut antagits som leverantör har inte ansetts ha rätt att överklaga en därefter meddelad dom av länsrätten av innebörd att upphandlingen får avslutas först...
RÅ 2002 ref. 50: Fråga om förfrågningsunderlag och tillämpad utvärderingsmodell i visst fall uppfyller det krav på affärsmässighet som uppställs i lagen om offentlig upphandling.
RÅ 2003 ref. 64: Interimistiskt beslut enligt 7 kap. 2 § andra stycket lagen (1992:1528) om offentlig upphandling fattades när domstolens möjlighet till överprövning annars skulle kunna upphöra.
RÅ 2004 ref. 24: Underlåtenhet att säga upp ett gällande avtal - i följd varav avtalet förlängdes ytterligare en period - har inte ansetts utgöra en del av ett upphandlingsförfarande enligt lagen om offentlig...
RÅ 2004 ref. 48: En kommun har med en fastighetsägare (ett bolag) överenskommit att denne skall ombesörja upphandlingen av en byggentreprenad avseende uppförandet av en idrottsanläggning på fastigheten. Kommunen, som...
RÅ 2005 ref. 10: Ett avtal som en upphandlande enhet ingått utan att ha iakttagit sin skyldighet att tillämpa lagen om offentlig upphandling har inte utgjort hinder för överprövning.
RÅ 2005 ref. 17: Förvaltningsdomstols dom att en offentlig upphandling skall göras om har ansetts gälla omedelbart och innefatta ett förbud för den upphandlande enheten att fortsätta upphandlingen. Ett avtal som...
RÅ 2005 ref. 47: I en förenklad upphandling har en upphandlande enhet inhämtat upplysningar från ett kreditupplysningsföretag och lagt dessa till grund för att utesluta en leverantör från upphandlingen utan att göra...
RÅ 2005 ref. 62: Allmän förvaltningsdomstol har ansetts behörig att överpröva beslut om att avbryta en offentlig upphandling.
RÅ 2006 ref. 26: Ett samverkansavtal enligt 5 § lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik har inte ansetts innefatta köp av tjänster och omfattas därmed inte av lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.
RÅ 2007 ref. 28: Den s.k. söndagsregeln i 2 § lagen om beräkning av lagstadgad tid är inte tillämplig på tiodagarsfristen i 7 kap. 1 § tredje stycket lagen om offentlig upphandling.
RÅ 2008 ref. 26: En kommun, som förvärvar tjänster avseende avfallshantering från ett aktiebolag, som kommunen äger tillsammans med andra kommuner, har ansetts skyldig att upphandla tjänsten med tillämpning av...
RÅ 2008 ref. 35: Den omständigheten att endast ett anbud återstår har ansetts vara ett godtagbart skäl för den upphandlande enheten att avbryta upphandlingen.
RÅ 2008 ref. 79: Fråga om förfarandet vid upphandling av konstnärliga tjänster.
RÅ 2009 ref. 43: En upphandlande enhet har haft rätt att avbryta en upphandling sedan utvärderingen av inkomna anbud visat att enhetens budget för tjänsten i fråga skulle överskridas.
RÅ 2009 ref. 60: En offentlig upphandling där anbudet med lägst pris ska antas har vid lika anbud ansetts kunna avgöras genom lottning.
RÅ 2009 ref. 69: I mål om ingripande enligt lagen om offentlig upphandling gäller som huvudprincip att den part som gör gällande att en upphandling är felaktig på ett klart sätt ska ange på vilka omständigheter han...
RÅ 2009 ref. 70: Underrättelse om tilldelningsbeslut vid offentlig upphandling har ansetts kunna ske med e-post. Den upphandlande myndigheten ansågs ha lämnat underrättelsen den dag då besked därom sändes till...
RÅ 2010 ref. 78: Ett landsting har vid en upphandling av suturer haft rätt att i förfrågningsunderlaget ställa som krav att suturerna inte innehåller ett visst ämne.
RÅ 2010 ref. 79: Fråga om uteslutning av leverantör från en offentlig upphandling på grund av att en företrädare begått brott som avser yrkesutövningen.
RÅ 2010 ref. 97: Fråga om en ramavtalsupphandling där förfrågningsunderlaget som metod för tilldelning av kontrakt anger såväl bästa anbud som förnyad konkurrensutsättning är förenlig med lagen om offentlig...
RH 1999:122: En underentreprenör har inte ansetts vara att bedöma som leverantör i den mening som avses i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. En mot kommun väckt skadeståndstalan från underentreprenörens...
RH 2000:95: Talan om skadestånd enligt 7 kap. 6 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling ansågs skola väckas vid svarandens hemvistforum enligt 10 kap. 1 § rättegångsbalken, inte vid kärandebolagets...
RH 2002:15: En anbudsgivare ansågs berättigad till skadestånd enligt 7 kap. 6 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling för onyttig anbudskostnad, trots att anbudsgivaren förlorat kontraktet till följd av...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation