lagen.nu

Offentlig försvarare

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Offentlig försvarare är en försvarare för tilltalad som domstol kan utse enligt 21 kap. 3 § rättegångsbalken.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (91)

NJA 1981 s. 1035: Offentlig försvarare som i samråd med åklagare och polis vidtagit åtgärder för att skaffa fram ett större parti heroin, som hans huvudman tagit befattning med, har tillerkänts ersättning såsom...
NJA 1981 s. 1080: Att tilltalad saknar förtroende för sin offentlige försvarare har ansetts utgöra skäl för byte av försvarare i fall då den tilltalade mot sitt bestridande av två instanser har dömts till fängelse på...
NJA 1981 s. 1083: Sedan en för grovt valutabrott misstänkt person avlidit, har med stöd av valutalagstiftningen talan om förverkande av visst belopp väckts mot den avlidnes dödsbo och mot dödsboets konkursbo....
NJA 1981 s. 807: Sedan tilltalad fullföljt talan till HovR:n med yrkande om frikännande från ansvar för medhjälp till stöld, har HovR:n utan hans begäran förordnat offentlig försvarare för honom. Vid målets avgörande...
NJA 1982 s. 112: I brottmål, vari talan mot HovR:s dom förts av den tilltalade endast om befrielse från skyldighet att till statsverket återbetala kostnader för offentlig försvarare och bevisning, har talan för...
NJA 1982 s. 212: Offentlig försvarare har tillerkänts ersättning av allmänna medel för alla de åtgärder från hans sida som varit påkallade för fullgörandet av hans skyldighet att med nit och omsorg tillvarata den...
NJA 1983 s. 200: Åklagarens ställning vid prövning av fråga om återkallande av förordnande som offentlig försvarare.
NJA 1983 s. 806: Genom beslut under rättegången lämande TR begäran av J, mot vilken åtal väckts, att viss angiven advokat skulle förordnas till offentlig försvarare utan bifall. Av J anförda besvär över detta beslut...
NJA 1984 s. 435: Fråga, i mål om ansvar för misshandel, angående förordnande av offentlig försvarare med hänsyn till utredningen om brottet och den tilltalades personliga förhållanden.
NJA 1984 s. 787: Fråga, i mål om ansvar för rattfylleri, angående förordnande av offentlig försvarare med hänsyn till valet av påföljd.
NJA 1984 s. 877: Fråga om offentlig försvarares rätt till ersättning för arbete bestående i besök av kurativa skäl hos den tilltalade i häktet.
NJA 1984 s. 928: Fråga om straffmätning för rattfylleribrott begånget i Danmark. Tillika fråga om jämkning av återbetalningsskyldighet för försvararkostnaden i HD.
NJA 1985 s. 694: Fråga, i mål om ansvar för stöld, angående förordnande av offentllig försvarare med hänsyn till valet av påföljd.
NJA 1985 s. 806: Fråga om förordnande av offentlig försvarare i mål om ansvar för häleri.
NJA 1985 s. 91: Frågor om ersättning till offentlig försvarare för tidsspillan avseende väntetid mellan försvararens ankomst till domstolsorten och förhandlingens början.
NJA 1986 s. 733: Fråga om offentlig försvarare, som i mål om misstanke om skattebrott anlitat revisionsbyrå för genomgång av bl a viss bokföring, är berättigad till förskott för revisionsbyråns arbete.
NJA 1987 s. 332: Mot TR:s dom i brottmål har två tilltalade vädjat. En av dem återkallade sin vadetalan och HovR:n avskrev före huvudförhandlingen målet beträffande denne. Den enligt 21 kap 10 § RB fastställda...
NJA 1987 s. 365: Fråga, vid bestämmande av ersättning till offentlig försvarare i mål där brottmålstaxan inte var tillämplig, huruvida den offentlige försvararens arbetsinsats bort begränsas till följd av att den...
NJA 1987 s. 45: Fråga, i mål om ansvar för obehörigt avvikande från trafikolycksplats, om behov av offentlig försvarare med hänsyn till den tilltalades personliga förhållanden och till vad målet rör.
NJA 1987 s. 596: Fråga om ersättning till offentlig försvarare för biträde åt den tilltalade i angelägenhet som rört verkställighet av dom i annat mål.
NJA 1988 s. 37: Fråga, i mål om ansvar för narkotikabrott, angående förordnande av offentlig försvarare med hänsyn till valet av påföljd.
NJA 1989 s. 14: Uppdrag som offentlig försvarare i mål, i vilket brottmålstaxan inte var tillämplig, gällde ett mycket speciellt ämnesområde där ovanliga och svårbedömda rättsfrågor aktualiserades. Till försvarare...
NJA 1989 s. 266: Den s k helgtaxan har ansetts tillämplig på arbete som offentlig försvarare utfört under helgdag för att överklaga ett efter förhandling under samma helg meddelat häktningsbeslut.
NJA 1989 s. 540: För flera tilltalade i samma mål bör utses olika offentliga försvarare när det föreligger en inte obetydlig risk för att de kan få motstridiga intressen i målet. Om en sådan risk uppkommer under...
NJA 1990 s. 156: Två tilltalade hade vid TR:n gemensam offentlig försvarare. I HovR:n tilläts den ene av de tilltalade att byta offentlig försvarare på grund av motstridiga intressen mellan de båda tilltalade. Även...
NJA 1991 s. 127: Fastän vadetalan återkallats innan vadekärandena utvecklat sin vadetalan och innan hovrätten förelagt vadesvaranden att inkomma med genmäle, har vadekärandena ansetts skyldiga att ersätta...
NJA 1991 s. 244: En tilltalad dömdes av tingsrätten till fängelse 1 år 6 månader för bl a otukt med barn. Sedan såväl den tilltalade som åklagaren överklagat domen gjorde den tilltalade framställning om byte av...
NJA 1991 s. 293: Frågor, i mål om uteslutning av advokat ur Sveriges advokatsamfund, om förutsättningarna för en offentlig försvarare att åta sig uppdrag för den misstänktes räkning vid sidan av försvararuppdraget...
NJA 1992 s. 186: Kostnaden för översättning av en brottmålsdom som skickats ut från rätten har med hänsyn till bestämmelsen i 33 kap 9 § RB funnits inte kunna ersättas av allmänna medel som utlägg för den offentlige...
NJA 1993 s. 114: Fråga om skälig timersättning till offentlig försvarare för utfört arbete. 21 kap 10 § RB.
NJA 1993 s. 214: En tilltalad, som var häktad, begärde efter TR:ns dom att hans offentlige försvarare skulle besöka honom, eftersom han önskade överklaga domen. Efter överläggning med försvararen vid ett besök av...
NJA 1993 s. 237: Ersättning till en offentlig försvarare i ett mycket omfattande mål angående komplicerad ekonomisk brottslighet, vilket under ett halvt år tagit försvararens hela arbetstid i anspråk, har utgått med...
NJA 1993 s. 260: Regeringen har fastställt timkostnadsnorm för år 1993 att läggas till grund för Domstolsverkets beslut om taxa som avses i 21 kap 10 § RB. Fråga om regeringens beslut står i uppenbar strid med...
NJA 1993 s. 299: Domstolsverket har ansetts ha rätt att föra talan mot slutligt beslut av TR angående byte av offentlig försvarare.
NJA 1994 s. 126: En målsägande i ett brottmål har ansetts sakna rätt att överklaga ett beslut som rör val av offentlig försvarare.
NJA 1994 s. 31: När vadetalan i HovR förfallit till följd av vadekärandens utevaro från huvudförhandling har, sedan målet återupptagits, denna förhandling inte beaktats vid tillämpning av den enligt 21 kap 10 § RB...
NJA 1994 s. 635: Ersättning har i visst fall utgått för en entledigad offentlig försvarares arbete trots att kostnadsräkningen gavs in först efter domen.
NJA 1995 s. 625: Fråga om förordnande av offentlig försvarare i HovR:n, då TR:n dömt för stöld till villkorlig dom och utvisning och domen överklagats endast beträffande beslutet om utvisning.
NJA 1995 s. 75: Fråga om byte av offentlig försvarare.
NJA 1996 s. 16: En offentlig försvarare överklagade TR:ns dom utan att förete rättegångsfullmakt. Sedan försvararen inte iakttagit ett i faxmeddelande intaget föreläggande att inkomma med fullmakt, har HovR:n...
NJA 1996 s. 575: Fråga om ersättning till offentlig försvarare. 21 kap 10 § RB.
NJA 1997 s. 586: Ersättning till offentlig försvarare. 21 kap 10 § RB.
NJA 1997 s. 862: Påföljden för brott mot totalförsvarsplikten har ansetts böra bestämmas utan hänsyn till de möjligheter till alternativ verkställighet av korta fängelsestraff som tillskapats genom lagen (1994:451)...
NJA 1998 s. 507: Sedan en anhållen misstänkt vägrat att yttra sig vid polisförhör utan sin försvarares medverkan, har den offentlige försvararen biträtt vid förhör under en söndag, varefter häktningsförhandling...
NJA 1998 s. 561: Offentlig försvarare, som själv orsakat merkostnad för tidsspillan och utlägg genom att resa mellan semesterort och domstolsorten, har tillerkänts ersättning för motsvarande lägre kostnader avseende...
NJA 1999 s. 227: Fråga om behov av offentlig försvarare i HovR.
NJA 1999 s. 253: Offentlig försvarare har tillerkänts ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg i samband med besök i häktet inför huvudförhandling i tingsrätt när den tilltalade erkänt och påföljdsfrågan var...
NJA 1999 s. 256: Fråga om ersättning till offentlig försvarare som avbrutit semester för att medverka i huvudförhandling i hovrätt.
NJA 1999 s. 541: Fråga i mål om ansvar för våld mot tjänsteman huruvida offentlig försvarare skall förordnas med hänsyn till valet av påföljd.
NJA 2001 s. 306: HovR:n har i där anhängigt mål avslagit en begäran av offentlig försvarare om att få bli entledigad. Den tilltalade har ansetts ha rätt att överklaga beslutet särskilt enligt 54 kap. 4 § jämförd med...
NJA 2001 s. 344: Domstolsverket har ansetts ha rätt att överklaga ett beslut om förordnande av offentlig försvarare. Tillika fråga om rätt till offentlig försvarare för den som i anledning av anmälan mot honom för...
NJA 2001 s. 351: Sedan TR:n förordnat offentlig försvarare, har HovR:n efter överklagande av Domstolsverket undanröjt TR:ns beslut. Den som har varit förordnad som offentlig försvarare har ansetts berättigad till...
NJA 2001 s. 535: Fråga om uteslutning av advokat ur Sveriges advokatsamfund när advokaten, som var förordnad till offentlig försvarare för häktad med restriktioner, till utomstående befordrat information från den...
NJA 2004 s. 549: Sammanlagd tidsspillan för offentlig försvarare i ett mål utanför brottmålstaxans tillämpningsområde måste, i en och samma instans, uppgå till minst 20 minuter för att ge rätt till ersättning.
NJA 2004 s. 639: Fråga om byte av offentlig försvarare.
NJA 2005 s. 137: En offentlig försvarare har vid huvudförhandling i hovrätten med tillämpning av 21 kap. 6 § andra stycket rättegångsbalken satt annan i sitt ställe (substitution). Den av Domstolsverket fastställda...
NJA 2005 s. 869: Verkan av medgivande från myndighet som har att bevaka statens intresse i fråga om yrkande om ersättning till offentlig försvarare.
NJA 2005 s. 97: Principer för bestämmande av ersättning till offentliga försvarare och rättshjälpsbiträden för arbete med överklagande i mål i vilka prövningstillstånd fordras.
NJA 2006 s. 118: En offentlig försvarare, som till hovrätten överklagat en dom i brottmål, beviljades anstånd med att utveckla grunderna för överklagandet och förelades samtidigt att komma in med rättegångsfullmakt....
NJA 2006 s. 584: En offentlig försvarare överklagade tingsrättens dom utan att förete rättegångsfullmakt. Efter överklagandetidens utgång inkom den dömde med ett eget överklagande. Hovrättens beslut att därefter...
NJA 2007 s. 984: Offentlig försvarare har förordnats för underårig misstänkt utan att hans vårdnadshavare beretts tillfälle att lämna synpunkter på valet. Detta har inte ensamt ansetts utgöra tillräckliga skäl för...
NJA 2008 s. 223: Kraven på offentlig försvarares kostnadsräkning i mål där brottmålstaxan inte är tillämplig.
NJA 2008 s. 650: Fråga om rätt för den misstänkte att få en avskrift av förundersökningsprotokollet och om offentlig försvarares rätt att få ersättning för utlägg för en sådan avskrift. (23 kap. 21 § fjärde stycket...
NJA 2009 s. 72: En offentlig försvarare har först efter avslutad huvudförhandling åberopat ny bevisning, vilket föranlett en ny huvudförhandling. Försvararen har inte ansetts vara försumlig och ersättningen till...
NJA 2009 s. 735: Offentlig försvarare, som med rättens medgivande satt annan i sitt ställe (substitution), har i mål där brottmålstaxan inte är tillämplig erhållit ersättning av allmänna medel för den extra...
NJA 2009 s. 751: En person har till sin fars offentlige försvarare överlämnat en gåva. Fråga om bestickning och mutbrott.
NJA 2010 s. 151: Hovrätt har satt ned ersättningen till en offentlig försvarare med angivande av att det åberopats och hållits förhör i hovrätten med ett stort antal vittnen om i princip samma sak. Eftersom förhören...
NJA 2010 s. 19: Fråga om offentlig försvarare kan tillerkännas ersättning av allmänna medel för upprättande av arbetsredogörelse.
NJA 2010 s. 206: Fråga sedan en huvudförhandling ställts in om den offentlige försvararen och målsägandebiträdet kan tillerkännas ersättning av allmänna medel för den tid som de reserverat för huvudförhandlingen och...
NJA 2011 s. 291: Förhandsbesked till offentlig försvarare om ersättning för merkostnader avseende tidsspillan och utlägg som föranletts av att försvararen är verksam långt från den ort där domstolen är belägen.
NJA 2012 s. 262: Ersättning till en offentlig försvarare får, enligt 21 kap. 10 § RB, endast om det finns särskilda skäl avse de merkostnader för tidsspillan och utlägg som har uppstått på grund av att försvararen...
NJA 2012 s. 914: En offentlig försvarare verksam långt från domstolsorten kan tillerkännas ersättning för tidsspillan och utlägg avseende resa upp till den nivå som motsvarar vad en lokalt verksam försvarare är...
NJA 2014 s. 423: En offentlig försvarare har överklagat en dom utan att framställa anspråk om ersättning av allmänna medel för sitt arbete. Det har ansetts inte föreligga tillräckliga skäl att upprätthålla rutinen...
NJA 2014 s. 60: I mål om våldsamt motstånd har, med hänsyn till utredningen om brottet, skäl ansetts föreligga attförordnaoffentlig försvarare.
NJA 2015 s. 693: En offentlig försvarare som får ett förundersökningsprotokoll i elektronisk form har rätt till ersättning för utskrift av protokollet.
NJA 2016 s. 414: Rätt till ersättning för tidsspillan och utlägg till offentlig försvarare (I) respektive målsägandebiträde (II). Betydelsen av att en tingsrätt har flera tingsställen.
NJA 2016 s. 714: Ersättning för privat försvarare vid talan om företagsbot.
NJA 2017 s. 441: Ersättning till en offentlig försvarare för tidsspillan under en helg i samband med annat arbete än häktningsförhandling.
RH 1993:113: Parkering av en taxi under några minuter - på plats där det var förbjudet att stanna - har med tillämpning av 159 a § vägtrafikkungörelsen (1972:603) ej föranlett felparkeringsavgift med anledning av...
RH 1995:33: Föräldrar till tilltalad som avlidit har vid överklagande av tingsrättens dom inte ansetts kunna överta rätten till offentlig försvarare i målet. Inte heller har de beviljats allmän rättshjälp för...
RH 1995:64: Fråga om entledigande av offentlig försvarare som utsatts för hot.
RH 1996:115: Den som godkänts som advokat i något annat EG-land är enligt 8 kap. 9 § rättegångsbalken jämställd med svensk advokat när han eller hon tillhandahåller advokattjänst i Sverige. Till jämställdheten...
RH 1996:74: Fråga om advokat är berättigad till ersättning enligt helgförhandlingstaxa för arbete med en överklagandeskrift som utförts under helg har besvarats nekande när saken inte förefaller ha varit...
RH 1999:36: En person åtalades för mened därför att han under ett vittnesmål ha förtigit sanningen. Att dennes offentliga försvarare är kompanjon med den advokat som i det tidigare målet påkallade...
RH 2005:4: En försvarare har efter tingsrättens slutliga avgörande biträtt sin huvudman i fråga om avgörandet skulle överklagas. Den tilltalade har därefter beslutat att nöjdförklara sig. Det efterarbete som...
RH 2008:80: Begäran om att advokat med verksamhet på ort utanför den handläggande domstolens domkrets skulle förordnas till offentlig försvarare har avslagits på grund av de ökade kostnader detta skulle medföra.
RH 2009:9: Återställande av försutten tid. En offentlig försvarare glömde att för den tilltalade överklaga en fällande dom till hovrätten. Omständigheterna - särskilt det utdömda fängelsestraffets längd -...
RH 2010:15: Tingsrätten har, utan att motivera sitt beslut, förordnat annan till offentlig försvarare än den som den tilltalade begärt och till synes därför inte heller beaktat bestämmelsen i 21 kap. 5 §...
RH 2010:17: En misstänkt begärde före åtals väckande att offentlig försvarare skulleförordnasför honom. Tingsrätten behandlade hans begäran som ett ärende enligt ärendelagen. Hovrätten har handlagt saken enligt...
RH 2010:50: Offentlig försvarare har på begäran förordnats för en person misstänkt för bl.a. bedrägerier eftersom den misstänkte har ansetts ha behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brotten. När den...
RH 2015:34: En intressekonflikt har bedömts föreligga mellan en offentlig försvarare och hans huvudman i ett mål om ekonomisk brottslighet. Den offentlige försvararen hade tidigare haft uppdrag kopplade till två...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation