lagen.nu

Nedsättning

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

inteckningen flyttas till ett sämre förmånsläge, d.v.s. det sker en ändring av säkerhetsnivån (se 22 kap. 9 § jordabalken).

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Legaldefinitioner (4)

Rättsfall med detta begrepp (13)

MÖD 2003:40: Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken-----Ett bolag som av länsstyrelsen blivit påförd en tillsynsavgift yrkade att den skulle sättas ned, dels med hänsyn till att bolagets verksamhet...
MÖD 2004:61: Miljösanktionsavgift-----En enskild näringsidkare påfördes en miljösanktionsavgift på 5000 kr för att ha tagit en lokal där allmänheten erbjöds hygienisk behandling i bruk, utan att anmälan gjorts...
MÖD 2008:31: Utdömande av vite ----- Miljööverdomstolen fann att det förelåg särskilda skäl att jämka ett vite mot bakgrund av bl.a. att den olagliga handlingen skett av misstag.
MÖD 2013:15: Nedsättning av förrättningskostnader ----- Av Lantmäteriets sammanträdesprotokoll framgick att en total ungefärlig förrättningskostnad hade lämnats vid sammanträdet. Mark- och miljööverdomstolen...
MÖD 2016:16: Nedsättning av förrättningskostnader----- Bestämmelsen i 36 § konsumenttjänstlagen har inte ansetts analogt tillämplig beträffande kostnader för lantmäteriförrättningar (jfr NJA 2013 s. 980).Enbart...
NJA 1981 s. 1201: Arvsskattemål. Sedan vid TR:n yrkats, att dödsbo skulle på vissa grunder befrias från skyldighet att utge tidigare fastställd men ej erlagd arvsskatt och TR:n ogillat yrkandet, har utmätning skett...
NJA 1981 s. 1255: Vid köp av tre registerfastigheter, omfattande ett flertal skiften, utgick både köpare och säljare från den ekonomiska kartans visning beträffande fastigheternas areal och gränser. Sedan det efter...
NJA 1981 s. 499: Part, som förpliktats återgälda statsverket motparts rättshjälpskostnad, äger föra talan om nedsättning av den ersättning som enligt rättshjälpslagen tillerkänts motpartens rättegångsbiträde. På...
NJA 1985 s. 618: I mål om nedsättning av underhållsbidrag har den underhållsskyldige i vadeinlaga till HovR:n yrkat att bidraget skall nedsättas till visst belopp. Den underhållsskyldige har därefter - efter...
NJA 1994 s. 190: Redovisningsmedel har ansetts kunna nedsättas enligt lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet.
NJA 2001 s. 292: Sedan fastighetsköpare deponerat en handpenning hos fastighetsmäklare, har mäklaren - trots att köparen hävt köpet - redovisat handpenningen till säljaren. Fråga huruvida mäklaren är skyldig att...
NJA 2004 s. 641: Fråga om rätt att deponera hyresbelopp enligt 12 kap. 21 § JB.
NJA 2018 s. 220: Fråga om förutsättningar för nedsättning enligt lagen om nedsättning av pengar hos myndighet.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation