lagen.nu

Naturvård

Ingen har skrivit en beskrivning av "Naturvård" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Naturvård finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (12)

HFD 2016 ref. 21: Ett tillstånd till bearbetningskoncession enligt minerallagen har inte omfattat för driften nödvändiga anläggningar. Denna begränsning har medfört att en samlad bedömning av verksamhetens påverkan på...
MÖD 2000:37: Ansökan om tillstånd att anlägga och driva ett vattenkraftverk----- Anläggande av mikrokraftverk har inte ansetts samhällsekonomiskt motiverat med hänsyn till den ringa fördelen, jämfört med de...
MÖD 2002:10: Förbud enligt naturvårdslagen att uppföra vindkraftverk----- Miljööverdomstolen fastställde det av en länsstyrelse meddelade förbudet då vindkraftverken skulle medföra väsentlig ändring av och skada...
MÖD 2004:29: Tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken m.m. att på ön Böckern i Tanums kommun anlägga en småbåtsbrygga och nedfartsramp för småbåtar.----- Ansökan om att anlägga småbåtshamn m.m. avslogs då den valda...
RÅ 1993 ref. 4: Täktverksamhet, som bedrivits på grustäkt belägen på tomtägarförenings fastighet och som avsett grusmängder i icke onormal kvantitet samt använda uteslutande inom fastighetens område, har ansetts som...
RÅ 1993 ref. 41: Fråga om tillämpning av 24 § naturvårdslagen (1964:822) på rester av en nedlagd sågverksanläggning.
RÅ 1996 ref. 22: Fråga om förutsättningar förelegat för att med stöd av 20 § andra stycket naturvårdslagen (1964:822) förbjuda ett arbetsföretag som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön.
RÅ 1996 ref. 39: Kommun som inte hade befogenhet att själv meddela föreläggande enligt 39 § naturvårdslagen har ansetts äga rätt att föra talan mot länsstyrelsens beslut att vägra meddela sådant föreläggande.
RÅ 1996 ref. 40: Rättsprövning. Regeringens beslut angående utvidgning av ett naturreservat med en mindre fastighet har ansetts strida mot vad som enligt 7 § naturvårdslagen krävs för bildande av naturreservat och...
RÅ 1996 ref. 44: Tillämpning av den s.k. proportionalitetsprincipen i rättsprövningsmål angående dispens från bestämmelser om strandskydd i naturvårdslagen (1964:822). Europamål.
RÅ 1996 ref. 56: Förutsättningar för förbud enligt 20 § andra stycket naturvårdslagen mot plantering av skog på tidigare åkermark. Europamål.
RÅ 1997 ref. 59: Förutsättningarna för dispens enligt 19 a § naturvårdsförordningen (1976:484) från förbud mot arbetsföretag som kan skada naturmiljön inom en biotop som utgörs av stenmurar i jordbruksmark.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation