lagen.nu

Narkotikabrott

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Narkotikabrott är den typ av gärningar som straffbelagts i narkotikastrafflagen (1968:64) eller när det gäller narkotikasmuggling i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Narkotikabrott finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (124)

AD 2005 nr 86: Fråga om det förelegat grund för avskedande eller saklig grund för uppsägning av en kriminalvårdare som dömts för narkotikabrott och dopningsbrott.
NJA 1981 s. 1057: L beslutar i samråd med ett par kamrater att i överlåtelsesyfte köpa ett parti narkotika av G som han tidigare förhandlat med. G:s uppsåt var emellertid från början att bedra L och vid köpet...
NJA 1981 s. 1246: Två utländska medborgare har av TR dömts för grovt narkotikabrott till fängelse men har ej utvisats. De har ensamma fullföljt talan mot domen. Hinder har inte ansetts föreligga för HovR:n att ta upp...
NJA 1981 s. 444: Innehav av narkotika? 1 § narkotikastrafflagen.
NJA 1981 s. 825: Utvisning?
NJA 1982 s. 164: Två personer har åtalats för medhjälp eller förberedelse till grovt narkotikabrott, bestående i att den ene till den andre överlämnat 240 900 kr som enligt åtalet antingen utgjorde betalning för i...
NJA 1982 s. 525: Fråga, i tre särskilda fall i mål om ansvar enligt narkotikastrafflagen (1968:64), i vad mån åklagarens gärningsbeskrivning över huvud innefattade påståenden om någon enligt nämnda lag straffbar...
NJA 1983 s. 754: Fråga om avvägning av farlighetsgraden hos kokain som underlag för bedömande huruvida visst narkotikabrott bör anses grovt och för straffmätningen (I och II).
NJA 1985 s. 164: Fråga om narkotikabrott skulle bedömas som grovt brott.
NJA 1986 s. 736: Frågor i mål om ansvar å den som vid en rad tillfällen förvärvat narkotika för omedelbar konsumtion, huruvida straffbart innehav uppkommit och, om så var fallet, huruvida förvärven skulle bedömas...
NJA 1987 s. 156: Fråga om påföljd för narkotikabrott enligt 1 § 4 och 5 narkotika strafflagen (1968:64).
NJA 1987 s. 533: A har genom TR:s dom, som vunnit laga kraft mot honom, beträffande ett parti narkotika dömts för varusmuggling, grovt brott, och för grovt narkotikabrott. Sedan HovR ogillat åtal mot medtilltalad för...
NJA 1987 s. 680: En person reste enligt - i samråd med andra - uppgjord plan till utrikes ort, medförande egna pengar i syfte att inköpa ett narkotikaparti som skulle tillhandahållas honom för vidare försäljning i...
NJA 1987 s. 771: Iransk medborgare utlämnades från Danmark till Sverige för bl a grova narkotikabrott som begåtts i Danmark. Fråga om svensk domsrätt beträffande narkotikabrotten kan grundas på att han efter...
NJA 1988 s. 37: Fråga, i mål om ansvar för narkotikabrott, angående förordnande av offentlig försvarare med hänsyn till valet av påföljd.
NJA 1988 s. 413: Fråga om ådömande av s k kontraktsvård.
NJA 1988 s. 534: Bevisningen i mål angående narkotikabrott har i visst fall ansetts otillräcklig för fällande dom.
NJA 1988 s. 665: Åklagare yrkade ansvar å två polismän för vårdslös myndighetsutövning, bestående däri att de provocerat andra personer att begå narkotikabrott. HovR:n dömde polismännen för anstiftan av och medhjälp...
NJA 1989 s. 498: I framställning från Amerikas Förenta Stater begärs utlämning för brott, bestående i att gärningsmannen på beställning försålt narkotika till en person som utan hans vetskap var polisman i...
NJA 1989 s. 564: Fråga om påföljd för grovt narkotikabrott. Bl a fråga om beaktande av s k tredjemanshänsyn.
NJA 1989 s. 837: Fråga om narkotikabrott skulle anses som ringa. Tillika fråga om påföljd för sådant brott.
NJA 1991 s. 110: Fråga om narkotikahandel förelegat i den mening som avses i 1 § 5 narkotikastrafflagen (1968:64).
NJA 1991 s. 255: Straffmätning vid grov narkotikabrottslighet och grova varusmugglingsbrott, bestående i att en person såsom narkotikakurir vid flera tillfällen tagit befattning med stora mängder narkotika. Bl a...
NJA 1991 s. 332: En person med hemvist i Sverige, som har tagit befattning med ett narkotikaparti i Holland och gripits av holländsk polis vid gränsen mot Tyskland, har fällts till ansvar för grovt narkotikabrott....
NJA 1991 s. 512: I två brottmål om ansvar för grov narkotikabrottslighet har den huvudsakliga bevisningen mot de tilltalade bestått av uppgifter som har lämnats vid polisförhör utomlands (I och II) samt av uppgifter...
NJA 1991 s. 612: Bevisvärdering i mål om ansvar för grovt narkotikabrott. - Tillika fråga om ändring eller justering av åtal.
NJA 1992 s. 108: Fråga om tillämpningen av 1 eller 2 § narkotikastrafflagen (1968:64) samt om påföljden för ringa narkotikabrott.
NJA 1992 s. 235: Fråga om farlighetsgraden hos LSD och "Extacy" (MDMA) vid brottsrubricering och straffmätning i mål om narkotikabrott.
NJA 1992 s. 320: Tillämpning av bestämmelserna i 34 kap 4 § 2 st BrB om förverkande av villkorligt medgiven frihet.
NJA 1992 s. 524: Försök till narkotikabrott har ansetts föreligga redan när det första ledet i den av flera kemiska processer bestående tillverkningen av amfetamin påbörjats. Kemikalier som varit avsedda för...
NJA 1992 s. 625: Resningsärende. Fråga om tillämpning av den s k tilläggsregeln i 58 kap 2 § 4 RB.
NJA 1994 s. 374: Fråga om farlighetsgraden hos råopium och om straffmätning vid narkotikabrott och försök till varusmuggling.
NJA 1995 s. 106: Straffet för grovt narkotikabrott har med hänsyn till den tilltalades bristande omdömesförmåga samt allvarliga och invalidiserande hälsotillstånd satts lägre än som är föreskrivet. 29 kap 3 § 1 st 3...
NJA 1995 s. 219: Fråga huruvida försäljning av svamp som innehåller ett som narkotika klassificerat ämne objektivt sett är att bedöma som narkotikabrott. 8 § narkotikastrafflagen (1968:64).
NJA 1996 s. 365: Fråga om utvisning på grund av narkotikabrott när den dömde har familj i Sverige.
NJA 1996 s. 478: Befattning med en liten mängd metadon har ansetts som narkotikabrott enligt 1 § narkotikastrafflagen (1968:64).
NJA 1996 s. 649: I mål om ansvar för grovt narkotikabrott har den huvudsakliga bevisningen mot en tilltalad bestått av uppgifter som innan åtalet väcktes mot honom lämnats vid polisförhör utomlands och vid...
NJA 1997 s. 172: Fråga om utvisning på grund av narkotikabrott när den dömde har familj i Sverige.
NJA 1997 s. 193: Innehav av en liten mängd heroin har ansetts som narkotikabrott enligt 1 § narkotikastrafflagen (1968:64).
NJA 1997 s. 522: Innehav för eget bruk av en liten mängd amfetamin har bedömts som narkotikabrott enligt 1 § narkotikastrafflagen (1968:64). Tillika fråga om straffmätningen.
NJA 1998 s. 24: Grovt narkotikabrott (Rohypnol)?
NJA 1998 s. 512: Framställning av cannabis (marijuana) genom odling i hemmet har, med hänsyn till den mängd som producerats i förening med att odlingen bedrivits i stor skala, systematiskt och med användning av...
NJA 2000 s. 353: En person har genom en hovrätts dom, som vunnit laga kraft mot honom, dömts för grovt narkotikabrott till fängelse i två år för befattning med ecstacytabletter innehållande substansen MDMA, vilken är...
NJA 2001 s. 569: Narkotikabrott avseende opium med ett straffvärde av 3 månader har ansetts böra föranleda fängelsestraff.
NJA 2001 s. 86: Fråga om påföljd för artbrottslighet (varusmugglingsbrott och narkotikabrott avseende kat) med ett straffvärde av fyra månader.
NJA 2002 s. 365: Fråga om brottsrubricering och straffmätning i mål om narkotikabrott (GHB).
NJA 2003 s. 254: En person som i sin bostad för annans räkning förvarar pengar får efter en tid vetskap om att pengarna härrör från narkotikabrott men vidtar inte någon åtgärd med pengarna. Fråga om förhållandena är...
NJA 2003 s. 361: A., som för B:s räkning mottagit förseglade paket, får efter mottagandet reda på att de innehåller narkotika och överlämnar fyra dagar senare paketen till polisen efter att först ha tillkännagett för...
NJA 2003 s. 473: En person som hyr ut ett rum i sin lägenhet får kännedom om att hyresgästen förvarar narkotika i rummet. Fråga om hyresvärden genom att förhålla sig helt passiv har gjort sig skyldig till...
NJA 2004 s. 797: En person placerar narkotika i ett skåp i sin svärmoders lägenhet, varefter han blir häktad och intagen i fängelse för ett annat brott. Under fängelsevistelsen informerar han sin hustru, som har...
NJA 2005 s. 283: Fråga om utvisning av en utlänning som har återfallit i grov narkotikabrottslighet och som bott i Sverige sedan år 1983 och har en femtonårig dotter här.
NJA 2005 s. 348: Fråga om differentiering av straffvärdet vid eget bruk av amfetamin (I) och heroin (II).
NJA 2007 s. 219: S.k.industrihampa som odlats med tillstånd från länsstyrelsen har innehafts av en person som tillgripit hampan från odlingen. Innehavet har objektivt sett inte bedömts som narkotikabrott.
NJA 2007 s. 557: Enligt ett åtal för narkotikabrott har en person olovligen mottagit, förpackat och förvarat en viss mängd amfetamin i en lägenhet. Därefter väcks ett nytt åtal mot samma person för grovt...
NJA 2008 s. 653: Innehav av 0,73 gram kokain för eget bruk har bedömts som narkotikabrott av normalgraden. Även fråga om påföljd för brottet.
NJA 2009 s. 475: Resningsärenden. I ärendena uppkommer frågan om betydelsen av att polisen vidtagit provokativa åtgärder (I och II).
NJA 2011 s. 357: Straffvärdebedömning i narkotikamål (mefedron).
NJA 2011 s. 675: Brottsrubricering och straffvärdebedömning i mål om narkotikabrott och narkotikasmuggling avseende syntetiska katinoner.
NJA 2011 s. 799: Straffvärdebedömningavseende organiserad narkotikahandel via internet (mefedronoch MDPV).
NJA 2012 s. 115: Brottsrubricering och straffvärdebedömning i narkotikamål (ecstasy).
NJA 2012 s. 144: Straffvärdebedömning av transport, förvaring och innehav av 97 kg cannabisharts.
NJA 2012 s. 510: Brottsrubricering och straffvärdebedömning av narkotikabrott (4 973 tabletter ecstasy).
NJA 2012 s. 528: Brottsrubricering och straffvärdebedömning av narkotikabrott (87,53 gram kokain).
NJA 2012 s. 535: Brottsrubricering och straffvärdebedömning avseende en narkotikatransport från Danmark till Sverige (drygt 67 kg cannabis).
NJA 2012 s. 650: Narkotikabrott (mefedron). Gränsdragningen mellan brott av normalgraden och brott som är att anse som ringa. Även fråga om påföljdsval.
NJA 2012 s. 70: Brottsrubricering och straffvärdebedömning i narkotikamål (amfetamin).
NJA 2012 s. 849: Innehav av 50 tabletter ecstasy har bedömts som narkotikabrott av normalgraden medan innehav av fem tabletter har bedömts som ringa brott. Påföljden har bestämts till villkorlig dom och 140 dagsböter.
NJA 2014 s. 259: Enbart sådana åtgärder som att avlägsna blad, avskilja bark och mala ned växtmaterial - som inte är klassificerat som narkotika men som innehåller ett ämne som är narkotikaklassat - har inte ansetts...
NJA 2015 s. 1129: Förverkande av villkorligt medgiven frihet när den dömde har begått nytt brott under prövotiden. Att det har skett en klart konstaterbar mildring av påföljdspraxis efter den tidigare domen ska...
NJA 2016 s. 202: Vid bestämning av det belopp som ska förklaras förverkat som utbyte vid överlåtelse av narkotika ska avdrag för inköpskostnader normalt ske från vederlaget.
NJA 2016 s. 641: Förutsättningar för utvidgat förverkande av sedlar som har påträffats i samband med narkotikainnehav.
NJA 2017 s. 45: Påföljden för innehav i överlåtelsesyfte av 0,34 gram heroin har bestämts till skyddstillsyn med samhällstjänst.
RH 1994:101: Narkotikabrott och försök till varusmuggling avseende 28,9 gram cannabisharts har med hänsyn till tillvägsgångssättet vid smugglingsförsöket ansetts icke kunna utgöra ringa brott.
RH 1994:54: Påföljden för innehav av 0,05 gram heroin har bestämts till 40 dagsböter.
RH 1995:134: Narkotikabrott. Fråga om rubricering av och påföljd vid upprepade innehav av heroin.
RH 1995:65: Hantering av ett parti narkotika om ca 100 gram har inte bedömts som grovt narkotikabrott då den faktiska mängd kokain som ingått i partiet inte kunde antas vara så stor. Att de tilltalade för egen...
RH 1996:100: Fråga om en person genom s.k. passiv rökning av cannabis kan uppnå sådana koncentrationer av tetrahydrocannabinolsyra i urinen som normalt föranleder ansvar för narkotikabrott.
RH 1996:101: Hantering av sammanlagt 260 kg respektive 329 kg kat har bedömts som narkotikabrott enligt 1 § narkotikastrafflagen. Långa fängelsestraff har ådömts.
RH 1996:29: Narkotikabrott bestående i innehav av 8,97 g amfetamin har ansetts som ringa.
RH 1997:50: En person som i utlandet köpt ett läkemedel innehållande bromazepam, som är klassat som narkotika, har åtalats för narkotikabrott och försök till varusmuggling varvid han gjort gällande att han inte...
RH 1997:51: Vid straffvärdebedömningen har befattning med s.k. LSD-trippar i överlåtelsesyfte närmast jämställts med motsvarande befattning med kokain.
RH 1998:91: En person har mottagit en nyckel till en lägenhet, där ett större narkotikaparti fanns. Gärningen har, då syftet med befattningen med nyckeln varit att transportera bort narkotikan, bedömts som...
RH 1998:97: Innehav av 292,4 g amfetamin och 86,6 g cannabis vid ett och samma tillfälle har bedömts som grovt narkotikabrott.
RH 1999:79: Straffet för narkotikabrott har satts avsevärt högre än eljest med hänsyn till narkotikans renhetsgrad.
RH 2000:15: Villkorlig dom med samhällstjänst har ådömts för försök till varusmuggling och narkotikabrott avseende 16,2 kg kat.
RH 2001:16: En person, som brukat cannabis i Danmark, har dömts i Sverige till böter för narkotikabrott, eftersom även bruk av narkotika anses som straffbart innehav av narkotika enligt dansk lagstiftning.
RH 2001:17: Fråga om narkotikabrott bestående i innehav och överlåtelse av GHB skall anses som grovt.
RH 2001:61: Överlåtelse av 94 tabletter innehållande ecstacy (MDMA) har bedömts som narkotikabrott av normalgraden.
RH 2001:64: Innehav av 0,16 g cannabis på en kriminalvårdsanstalt ansågs utgöra narkotikabrott, ringa brott.
RH 2002:38: Straffmätning vid innehav av bl.a. 100 Ecstacy-tabletter.
RH 2002:58: Straffmätning i mål om grovt narkotikabrott (innehav - delvis i överlåtelsesyfte - av omkring 300 gram amfetamin).
RH 2004:26: Innehav, huvudsakligen i överlåtelsesyfte, av 12,89 gram heroin och 2,32 gram fentanyl har bedömts som narkotikabrott av normalgraden. Frågan om fentanylens större farlighet i jämförelse med heroin...
RH 2005:13: De i NJA 1998 s. 24 angivna riktlinjerna för straffmätning vid narkotikabrott avseende Rohypnol har, även efter det att synen på straffvärdet vid hantering av detta preparat ändrats genom NJA 2003 s....
RH 2005:57: Fråga om bestämmande av straffvärde vid narkotikabrottslighet bestående i hantering av flera olika narkotiska preparat. Även fråga om tillämpning av 29 kap. 4 § brottsbalken.
RH 2006:3: Fråga om narkotikabrott skulle anses som ringa.
RH 2006:44: Brottsrubricering och straffmätning i mål om grovt narkotikabrott.
RH 2006:61: Fråga om renhetsgraden (THC-halten), vid sidan om art och mängd narkotika, skall tillmätas betydelse vid straffmätningen för narkotikabrott bestående i innehav av Cannabis Sativa-plantor, vilka vid...
RH 2006:64: Fängelsestraffets längd har för en artonåring som skall dömas för grovt narkotikabrott reducerats inte bara med hänsyn till hans ungdom utan även med hänsyn till att hans befattning med narkotikan...
RH 2007:45: Narkotikabrott avseende Subutextabletter. Brottsrubricering och straffvärde.
RH 2007:61: Försökspunkten vid grovt narkotikabrott har inte ansetts uppnådd då någon brottsplan inte fanns vid den tidpunkt då brottet skulle ha kunnat fullbordas.
RH 2007:76: Tilltalads invändning om ansvarsfrihetsgrund har, trots att den inte motbevisats, lämnats utan avseende som alltför oprecis. Dessutom fråga om straffvärdet av narkotikabrott bestående av innehav av...
RH 2007:77: Frivillig angivelse. Presumtion för fängelse med hänsyn till straffvärdet har inte ansetts föreligga när längden av det fängelsestraff som skulle dömas ut, om fängelse valdes som påföljd, har...
RH 2007:85: Fråga i visst fall om ett narkotikabrott bestående i innehav av fyra tabletter Subutex à 8 mg är ringa.
RH 2007:86: Fråga om beaktande av andra omständigheter än mängd och art narkotika vid bestämmande av straffvärde och straffmätning i mål om ansvar för narkotikabrott.
RH 2008:20: Enbart den omständigheten att det saknas utredning om renhetsgraden av narkotika, som varit föremål för olaglig hantering, medför inte att straffet ska sättas lägre än normalt vid ett rent...
RH 2008:48: Fråga om gränsen mellan ringa narkotikabrott och brott av normalgraden beträffande innehav av flunitrazepam (rohypnol).
RH 2008:49: Innehav av två tabletter Subutex á 8 mg har bedömts som ringa narkotikabrott.
RH 2008:66: En person som varit intagen på en LVM-institution har innehaft och brukat en mindre mängd heroin. Fråga om narkotikabrottet ska bedömas som ringa.
RH 2008:69: Innehav i överlåtelsesyfte av 107 gram kokain med en halt av cirka 8 procent kokainhydroklorid har inte bedömts som grovt narkotikabrott.
RH 2008:82: Fråga om brottsrubricering i mål om narkotikabrott (Bromo-Dragonfly).
RH 2009:4: En person har underlåtit att till tullbehandling anmäla 395 ml opiumlösning (vägande 423 gram) som faller under lagstiftningens narkotikaklassifikation. Lösningen motsvarade ca 100 gram fast opium....
RH 2009:62: Straffmätning i mål om grovt narkotikabrott angående hantering av amfetamin (drygt 1,7 kg) och hasch (drygt 2,2 kg).
RH 2010:11: Fråga i visst fall om narkotikabrott, bestående i hantering av Oxycontin-tabletter med den verksamma substansen oxikodon, är grovt.
RH 2010:27: Befattning med 26,7 grammetedronhar bedömts som grovt narkotikabrott.
RH 2010:38: Åtal för bruk av narkotika i Danmark har ogillats, eftersom gärningen inte är straffbelagd enligt dansk lag.
RH 2010:54: En kort transport av narkotika i landet efter ett fullbordat smugglingsbrott har bedömts inte vara en så självständig hantering av narkotikan att den bör föranleda ansvar också för narkotikabrott.
RH 2011:29: Olovlig framställning av 21,1 gram cannabis med låg THC-halt har bedömts som narkotikabrott av normalgraden. Påföljden har bestämts till fängelse. Även fråga om bevisvärdet av en av ett polisbefäl...
RH 2011:45: Straffvärdebedömningi narkotikamål avseende JWH-018.
RH 2012:34: Tilltalad som transporterat narkotika i bil vid färd från Nederländerna via Tyskland och Danmark till Sverige och som vid ankomsten till Sverige gripits vid tullvisitation i Helsingborgs hamn har...
RH 2012:35: Hovrätten har funnit att innehav av 6,84 gram cannabisharts vid intagningen till en kriminalvårdsanstalt, trots avsikt att ta med sig narkotikan in på anstalten, ska rubriceras som narkotikabrott,...
RH 2012:79: Fråga om gränsdragningen mellan ringa narkotikabrott och narkotikabrott vid innehav av ecstasy.
RH 2013:65: Avsaknad av haltbestämning av narkotika har inte lett till att åtal för grovt narkotikabrott ogillats och har inte heller påverkat straffvärdet när inga omständigheter framförts som gett skäl att...
RH 2014:31: Olovlig framställning av mindre mängd cannabis avsedd för eget bruk har bedömts som ringa narkotikabrott. Även fråga om bötesstraffets nivå.
RH 2014:53: I gärningsbeskrivningen för ett åtal om ansvar för eget bruk av narkotika har åklagaren angett att den tilltalade har ”tagit” narkotika. Fråga om åtalet varit tillräckligt tydligt utformat för att...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation