lagen.nu

Narkotika

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Narkotika är vad som klassats som narkotika av Läkemedelsverket.

Förteckning över narkotikaklassade ämnen finns i verkets författningssamling, LVFS.

Den senaste förteckningen är LVFS (1997:12), ändrad och omtryckt 2000:7, senast ändrad 2009:4.

En mer lättläst förteckning är fogad som bilaga till förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika.

Straffrättens klassificering av narkotikas farlighet: Narkotikas farlighetsklassificering.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Narkotika finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (2)

Rättsfall med detta begrepp (32)

AD 2007 nr 33: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en servicetekniker som vid två tillfällen uppträtt påverkad av amfetamin resp. alkohol vid utförandet av sina arbetsuppgifter och som lagförts...
AD 2009 nr 53: Fråga om ett företag inom verkstadsindustrin har haft saklig grund för att säga upp en arbetstagare som utförde arbetsuppgifter vid ett smältverk. Arbetstagaren, som hade missbruksproblem, har bl.a....
NJA 1981 s. 1035: Offentlig försvarare som i samråd med åklagare och polis vidtagit åtgärder för att skaffa fram ett större parti heroin, som hans huvudman tagit befattning med, har tillerkänts ersättning såsom...
NJA 1981 s. 1057: L beslutar i samråd med ett par kamrater att i överlåtelsesyfte köpa ett parti narkotika av G som han tidigare förhandlat med. G:s uppsåt var emellertid från början att bedra L och vid köpet...
NJA 1981 s. 1076: Konkreta föremål som utgjort betalning för narkotika kan förklaras förverkade som vinning av narkotikabrott. 6 § 1 st narkotikastrafflagen (1962:64).
NJA 1981 s. 444: Innehav av narkotika? 1 § narkotikastrafflagen.
NJA 1981 s. 519: Odlande av cannabisväxter har ansetts innefatta narkotikainnehav. 1 § narkotikastrafflagen (1968:64) och 1 § narkotikaförordningen (1962:704).
NJA 1982 s. 325: En person, vilken såsom intagen i kriminalvårdsanstalt där innehaft 0,7 g cannabisharts som han avsett att överlämna till en annan i anstalten intagen, har härför dömts jämlikt 1 §...
NJA 1982 s. 64: En i kriminalvårdsanstalt intagen person A anmodade brevledes B att inköpa ett parti cannabisharts och söka föra in partiet på anstalten samt överlämna det till A. B efterkom dock inte anmaningen. I...
NJA 1983 s. 425: Två balkar under flaket till en lastbil har iordningställts för smuggling av narkotika genom att hål tagits upp i dem och försetts med lock. Lastbilen har ansetts som sådant hjälpmedel för brott som...
NJA 1983 s. 887: Ett sådant handhavande av narkotika som äger rum i direkt anslutning till konsumtion har inte ansetts utgöra innehav i narkotikastrafflagens mening. Tillika fråga om val av påföljd för narkotikabrott.
NJA 1983 s. 893: N har dragit ett bloss på en med cannabis stoppad pipa som tillhandahållits av en kamrat. Den befattning N tagit med narkotikan i anslutning till konsumtionen har i godkänt strafföreläggande för...
NJA 1985 s. 726: Två kvinnor har fällts till ansvar främst för att de till Sverige insmugglat heroin, den ena 200 g och den andra ca 250 g. Frågor om tillämpning av 23 kap 5 § BrB, om brottens svårhetagrad och om...
NJA 1986 s. 736: Frågor i mål om ansvar å den som vid en rad tillfällen förvärvat narkotika för omedelbar konsumtion, huruvida straffbart innehav uppkommit och, om så var fallet, huruvida förvärven skulle bedömas...
NJA 1987 s. 680: En person reste enligt - i samråd med andra - uppgjord plan till utrikes ort, medförande egna pengar i syfte att inköpa ett narkotikaparti som skulle tillhandahållas honom för vidare försäljning i...
NJA 1989 s. 456: V skulle enligt uppgjord plan för annan persons räkning på utrikes ort och i överlåtelsesyfte förvärva narkotika och därefter olovligen införa den till riket. Två-tre dagar efter det att V köpt en...
NJA 1991 s. 387: Fråga om beräkning av det belopp som skall förklaras förverkat som värde och vinning vid överlåtelse av narkotika.
NJA 1992 s. 235: Fråga om farlighetsgraden hos LSD och "Extacy" (MDMA) vid brottsrubricering och straffmätning i mål om narkotikabrott.
NJA 1992 s. 625: Resningsärende. Fråga om tillämpning av den s k tilläggsregeln i 58 kap 2 § 4 RB.
NJA 1993 s. 38: Försök till varusmuggling avseende knappt 1 hg cannabisharts har med hänsyn till tillvägagångssättet vid smugglingsförsöket ansetts icke kunna utgöra ringa brott.
NJA 1994 s. 374: Fråga om farlighetsgraden hos råopium och om straffmätning vid narkotikabrott och försök till varusmuggling.
NJA 1995 s. 219: Fråga huruvida försäljning av svamp som innehåller ett som narkotika klassificerat ämne objektivt sett är att bedöma som narkotikabrott. 8 § narkotikastrafflagen (1968:64).
NJA 1996 s. 478: Befattning med en liten mängd metadon har ansetts som narkotikabrott enligt 1 § narkotikastrafflagen (1968:64).
NJA 1998 s. 24: Grovt narkotikabrott (Rohypnol)?
NJA 1999 s. 485: Deuterioamfetamin har ansetts vara narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64).
NJA 2001 s. 86: Fråga om påföljd för artbrottslighet (varusmugglingsbrott och narkotikabrott avseende kat) med ett straffvärde av fyra månader.
NJA 2003 s. 361: A., som för B:s räkning mottagit förseglade paket, får efter mottagandet reda på att de innehåller narkotika och överlämnar fyra dagar senare paketen till polisen efter att först ha tillkännagett för...
NJA 2003 s. 473: En person som hyr ut ett rum i sin lägenhet får kännedom om att hyresgästen förvarar narkotika i rummet. Fråga om hyresvärden genom att förhålla sig helt passiv har gjort sig skyldig till...
NJA 2014 s. 259: Enbart sådana åtgärder som att avlägsna blad, avskilja bark och mala ned växtmaterial - som inte är klassificerat som narkotika men som innehåller ett ämne som är narkotikaklassat - har inte ansetts...
RH 2006:61: Fråga om renhetsgraden (THC-halten), vid sidan om art och mängd narkotika, skall tillmätas betydelse vid straffmätningen för narkotikabrott bestående i innehav av Cannabis Sativa-plantor, vilka vid...
RH 2006:74: Gränsen till grovt brott för smuggling av det narkotiska preparatet Subutex har - vid ett rent mängdresonemang - ansetts gå vid 3 600 tabletter á 8 mg. För den som planerat, finansierat och utfört...
RH 2013:65: Avsaknad av haltbestämning av narkotika har inte lett till att åtal för grovt narkotikabrott ogillats och har inte heller påverkat straffvärdet när inga omständigheter framförts som gett skäl att...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation