lagen.nu

Näringsverksamhet

Ingen har skrivit en beskrivning av "Näringsverksamhet" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Näringsverksamhet finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (2)

Rättsfall med detta begrepp (15)

AD 2004 nr 108: Fråga om bisysslor som två polismän har för avsikt att åta sig är förenliga med 7 § LOA.
AD 2005 nr 55: Fråga om en bisyssla som en polisman har är förenlig med 7 § LOA.
HFD 2017 ref. 41: En lagändring beträffande det inkomstskatterättsliga begreppet näringsverksamhet har inte påverkat hur styrelsearvoden ska beskattas. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2018 ref. 55: Ett företag som haft utgifter för klimatkompensation och marknadsfört kompensationen vid försäljning av företagets produkter har medgetts avdrag såsom för marknadsförings-kostnader.
MÖD 2001:14: Miljösanktionsavgift för avsaknad av svämtäcke över flytgödselbehållare vid jordbruksföretag-----Med uttrycket ”verksamhet” i 30 kap. miljöbalken avses inte ett företags eller en koncerns hela...
MÖD 2009:13: Strandskyddsdispens för sjöbod m.m. ----- Ostronskörd har ansetts som en areell näring och kravet på strandskyddsdispens har - på vissa villkor - inte ansetts gälla för byggnader avsedda att användas...
NJA 1982 s. 350: Fråga - i fyra fall - om bestämmande av påföljden för rattfylleri under hänsynstagande till de svårigheter som återkallelse av körkort medfört för gärningsmannen i hans yrkes- eller...
NJA 1986 s. 211: Fråga om tillämpning av 8 § 1 st 3 rättshjälpslagen (1972:429).
NJA 2001 s. 274: Fråga om rättslig angelägenhet uppkommit i näringsverksamhet och om särskilda skäl föreligger att bevilja näringsidkaren rättshjälp för angelägenheten.
NJA 2001 s. 601: Skuldsanering har inte beviljats en före detta näringsidkare vars skulder uppkommit i en verksamhet som innehållit klart spekulativa inslag och inneburit ett högt risktagande (I). Skuldsanering har...
NJA 2002 s. 431: Gåvoskatt. En gåva avsåg gåvogivarens rätt till del av en näringsverksamhet, som gåvogivaren bedrev i ett handelsbolag tillsammans med de två gåvomottagarna. Året efter gåvotillfället överfördes...
NJA 2015 s. 811: Underlåtenhet att bokföra olagliga affärshändelser. För frågan om bokföringsbrott förekommit saknar det betydelse om affärshändelserna företagits som en integrerad del i en annars laglig...
NJA 2016 s. 429: Arbetsmiljöbrott i samband med undervisning i kommunal grundskola har ansetts inte kunna föranleda företagsbot.
RÅ 1994 ref. 16: Fråga, vid tillämpning av reglerna i 2 § 4 mom. lagen om statlig inkomstskatt i samband med fusion enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen, om beskattningseffekterna när moderbolagets aktier i...
RH 2008:88: Fråga om försäljning via Internet varit sådan att den är att anse som näringsverksamhet i bokföringslagens bemärkelse.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation