lagen.nu

Näringsidkare

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

"En fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten" (1 § 4 st konsumentköplagen).

Begreppet defineras på samma eller liknande sätt i ett stort antal andra lagar, framförallt på konsumenträttens område. Med näringsverksamhet avses att verksamheten ska vara av ekonomisk art, samt att den ska drivas yrkesmässigt och med viss omfattning och varaktighet. Verksamheten bedrivs vanligtvis av en juridisk person genom någon bolagsform, exv aktiebolag, men kan också drivas av enskilda fysiska personer.

En fysisk person kan i ett sammanhang räknas som näringsidkare och i ett annat räknas som privatperson eller konsument. En bilförsäljare räknas som näringsidkare när denne säljer bilar i sin egen verksamhet, men räknas som konsument när denne handlar matvaror för eget bruk på sitt lokala snabbköp.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Näringsidkare finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (13)

Rättsfall med detta begrepp (21)

MÖD 2001:21: Miljösanktionsavgift vid kriminalvårdsanstalt-----Den köksverksamhet som staten bedriver vid en kriminalvårdsanstalt anses inte vara näringsverksamhet då den är en integrerad och naturlig del av...
MÖD 2001:22: Miljösanktionsavgift vid sjukhus-----Den verksamhet som landstinget bedriver vid sjukhuset är inte att betrakta som näringsverksamhet. Det är visserligen inte fråga om myndighetsutövning, men...
MÖD 2001:23: Miljösanktionsavgift vid kommunalt avloppsreningsverk-----Den verksamhet som Vetlanda kommun driver vid avloppsreningsverket är att bedöma som näringsverksamhet. Verksamheten innehåller visserligen...
MÖD 2001:24: Miljösanktionsavgift vid kommunalt vattenverk-----Den verksamhet som kommunen bedriver vid ett vattenverk är att bedöma som näringsverksamhet. Verksamheten innehåller visserligen inslag av...
NJA 1981 s. 711: Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på skiljeklausul i avtal mellan näringsidkare och konsument.
NJA 1981 s. 873: Spörsmål angående beviljande av allmän rättshjälp för näringsidkare. (I-VI.)
NJA 1982 s. 800: Tillämpning av 36 § avtalslagen på skiljeklausul i avtal mellan näringsidkare och konsument.
NJA 1983 s. 510: Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på skiljeklausul i avtal mellan näringsidkare och konsument.
NJA 1983 s. 576: Fråga om tillämpning av 18 kap 5 § 2 st RB.
NJA 1986 s. 113: Näringsidkare i konkurs har sökt allmän rättshjälp i mål om fastställande av arvode till konkursförvaltaren. Fråga har ansetts vara om angelägenhet som uppkommit i konkursgäldenärens...
NJA 1986 s. 596: Ett trähusföretag sålde ett monteringsfärdigt hus till en konsument. Tvist uppkom om avtalets innebörd. Anbud från konsumenten hade för trähusföretaget mottagits av en försäljare, som ej var behörig...
NJA 1987 s. 639: Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på skiljeklausul i avtal mellan näringsidkare.
NJA 1988 s. 230: Fråga huruvida friskrivningsklausuler i leasingavtal mellan näringsidkare var oskäliga för leasetagaren. 36 § avtalslagen.
NJA 1998 s. 259: Skuldsanering har inte beviljats före detta näringsidkare i visst fall då skulderna uppkommit till följd av underlåtenhet att till staten betala arbetsgivaravgift och för anställda innehållen A-skatt.
NJA 1999 s. 87: Fråga om företagsbot skulle åläggas näringsidkare, på grund av brott mot miljöskyddslagen (1969:387) genom åsidosättande av koncessionsvillkor för mejeriverksamhet.
NJA 2000 s. 113: Fråga om det föreligger särskilda skäl att bevilja rättshjälp för en näringsidkare. Det har inte ansetts kunna krävas att näringsidkaren skulle ha tecknat rättsskyddsförsäkring innan rättshjälpslagen...
NJA 2001 s. 274: Fråga om rättslig angelägenhet uppkommit i näringsverksamhet och om särskilda skäl föreligger att bevilja näringsidkaren rättshjälp för angelägenheten.
NJA 2013 s. 700: Treårspreskriptionen enligt 2 § andra stycket preskriptionslagen har ansetts tillämplig på arbetslöshetskassas fordran avseende medlemsavgift.
NJA 2013 s. 980: Treårspreskription enligt 2 § andra stycket preskriptionslagen har inte ansetts tillämpligt på en lantmäterimyndighets fordran avseende förrättningskostnader.
NJA 2016 s. 1011: Konsumenttjänst. Näringsidkaren har bevisbördan för att omständigheterna sammantagna är sådana att det begärda priset är skäligt.
NJA 2017 s. 217: Lagen om namn och bild i reklam. En kommuns användning av en bild i samband med att kommunen var europeisk kulturhuvudstad har inte ansetts utgöra marknadsföring. Kommunen har inte använt bilden i...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation