lagen.nu

Myndighet

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Myndighet är samtliga statliga och kommunala organ med - undantag för beslutande politiska församlingar - är myndigheter enligt regeringsformen.

Regeringsformens indelning utgår från organisationsformen, inte från vilken funktion organet har.

Regeringen - men inte riksdagen som är en beslutande politisk församling - myndighet.är

För rättskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltningen statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.

Även om staten skulle ha kontroll genom att äga aktierna i ett aktiebolag blir det inte en myndighet även om det skulle ha förvaltningsuppgifter. Ett exempel är AB Svensk Bilprovning, som alltså inte är en myndighet.

Begeppet förvaltningsmyndighet omfattar alla myndigheter utom regeringen och domstolarna.

Statistiska centralbyrån (SCB) ska föra ett register över statliga myndigheter.

Enligt registret finns det

  1. Statliga förvaltningsmyndigheter (256 st)
  2. Myndigheter under riksdagen (4 st)
  3. Statliga affärsverk (4 st)
  4. AP-fonder (6 st)
  5. Domstolsverket samt domstolar (106 st)
  6. Rikspolisstyrelsen och polismyndigheter (23 st)
  7. Lantmäteriet samt lantmäterimyndigheter (20 st)
  8. Svenska utlandsmyndigheter (102 st)

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Myndighet finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (4)

MÖD 2007:31: Brukningsavgift; nu fråga om kvarstad ----- Statens va-nämnd har inte ansetts behörig att besluta om kvarstad.
NJA 1981 s. 982: Myndighet som förvarar en allmän handling har inte rätt att föra talan mot beslut av domstol enligt 23 kap 14 § och 38 kap 8 § RB att handlingen skall tillhandahållas vid förundersökning.
NJA 1990 s. 602: Det förhållandet att frågor om prisreglering enligt 2 § 7 mom lagen (1902:71 s 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, skall prövas av administrativ myndighet har inte ansetts...
NJA 1997 s. 275: Trailer med last har tullförseglats i Danmark av dansk tullmyndighet och härefter förts in i Sverige, varvid förseglingen har granskats och godkänts av svensk tullmyndighet. Förseglingen har härefter...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation