lagen.nu

Mordbrand

Ingen har skrivit en beskrivning av "Mordbrand" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Mordbrand finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (14)

NJA 1981 s. 604: Brand har anlagts i ett bostadshus varvid lös egendom - utgörande ett hem - med en återanskaffningskostnad av 60 000 kr förstörts. Gärningen har bedömts som mordbrand med hänsyn bl a till det...
NJA 1982 s. 520: I ärende angående utlämning för brott till Italien uppkommer fråga, om vissa gärningar, däribland försök till mordbrand, skall vid tillämpning av lagen (1957:668) om utlämning för brott anses...
NJA 1986 s. 193: Fråga om jämkning jämlikt 6 kap 2 § skadeståndslagen av skadestånd på grund av uppsåtligt brott.
NJA 1998 s. 204: I mål om mordbrand har åklagaren som bevisning åberopat bl a en videoinspelning med uppgift att videobandet visar gärningsmannen i anslutning till brandplatsen vid tiden för branden. Videobandet, som...
NJA 2008 s. 423: Fråga om mordbrand är att bedöma enligt första eller andra stycket i 13 kap. 1 § brottsbalken.
NJA 2009 s. 149: Mordbrand - fråga om uppsåt (likgiltighetsuppsåt) hos två femtonåringar.
NJA 2011 s. 611: Fråga om ansvar för allmänfarlig vårdslöshet när åklagaren i mål om åtal för mordbrand åberopat straffbestämmelsen i 13 kap. 6 § brottsbalken om allmänfarlig vårdslöshet först sedan...
NJA 2017 s. 531: Försök till mordbrand. Fråga om försökspunkten uppnåtts. Också frågor om gradindelning och gränsen mellanmedgärningsmannaskapoch medhjälp.
RH 1995:51: Påföljd för mordbrand.
RH 1996:147: En sextonårig yngling har i sitt bostadsrum, på sluten avdelning i en institution där ungdomar vistades på grund av samhällsingripanden, anlagt en brand. Gärningen har bedömts som grov mordbrand. --...
RH 1996:53: Fråga, i mål om försök till mordbrand, om försökspunkten är uppnådd.
RH 2001:73: Kränkningsersättning i mål angående mordbrand. En boende på ett härbärge för hemlösa har, genom att anlägga brand i sitt rum, utsatt andra boende för en sådan påtaglig risk att rätt till ersättning...
RH 2010:62: En av polisen genomförd bevisprovokation har ansetts inte innebära att rätten till en rättvis rättegång har kränkts.
RH 2015:61: Ett mordbrandsbrott har bedömts som mindre allvarligt. Även fråga om straffvärde.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation