lagen.nu

Mord

Ingen har skrivit en beskrivning av "Mord" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Mord finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (47)

NJA 1985 s. 510: Mord eller dråp? Tillika fråga om straffmätningen för mord.
NJA 1986 s. 802: En man har dödats genom knivhugg. Två män har åtalats i anledning av det inträffade. Ansvar har yrkats å den ene för mord och å den andre för medhjälp till grov misshandel och medhjälp till vållande...
NJA 1987 s. 33: Mord eller dråp?
NJA 1989 s. 97: Mord eller dråp?
NJA 1990 s. 370: I mål om ansvar för mord alternativt grov misshandel och vållande till annans död uppkommer fråga om bl a nödvärn vid försök till våldtäkt.
NJA 1991 s. 572: Fråga i ärende om utlämning till Turkiet om hinder mot utlämning en förelåg enligt 8 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.
NJA 1994 s. 310: Mord eller dråp?
NJA 1995 s. 464: Mord eller dråp?
NJA 1995 s. 48: Ett tillfälligt tillstånd av psykotisk karaktär, utlöst av alkoholberusning, har inte ansetts utgöra en allvarlig psykisk störning vid tillämpning av fängelseförbudet i 30 kap 6 § BrB.
NJA 1996 s. 27: Fråga om personer som främjat gärningar, bestående i att annan med ett automatvapen skjutit ihjäl fyra människor och försökt skjuta ihjäl och därvid skadat många andra, handlat med uppsåt.
NJA 1996 s. 509: Fråga om påföljd för 16-åring som dömts för mord. Tillika fråga om skadestånd till den mördades anhöriga, som var bosatta utomlands.
NJA 1998 s. 162: Val av brottspåföljd för mord: fängelse eller överlämnande till rättspsykiatrisk vård?
NJA 1998 s. 86: Fråga i mål om ansvar för försök till mord om gärningsmannens uppsåt.
NJA 1999 s. 531: Fråga om påföljden för mord.
NJA 2002 s. 116: Mord eller dråp.
NJA 2004 s. 479: Fråga om uppsåt att döda förelegat hos en femtonåring.
NJA 2004 s. 702: Fråga om det föreligger tillräcklig utredning för att en tilltalad skall anses lida av allvarlig psykisk störning. 30 kap. 6 § och 31 kap. 3 § BrB.
NJA 2005 s. 237: En person som uppsåtligen huggit en annan i bröstet med kniv och åtalats för mord har invänt att han handlat i nödvärn eftersom han angripits av den andre med kniv. Fråga om gärningen varit uppenbart...
NJA 2007 s. 194: Fråga om påföljden för mord.
NJA 2011 s. 254: En tilltalad som erkänt och dömts för mord har tagit tillbaka sitt erkännande och pekat ut två frikända medtilltalade som gärningsmän. Resning har beviljats till men för de medtilltalade och, med...
NJA 2011 s. 638: Fråga om betydelsen av att den tilltalade vid en bevisprovokation som bedömts ha hotfulla inslag lämnat uppgifter som varit negativa för honom själv.
NJA 2013 s. 376: Straffmätning för mord.
NJA 2013 s. 75: Resning har beviljats till nackdel för en tidigare frikänd person som efter tolv år frivilligt och förbehållslöst har erkänt gärningen. Det har beaktats bl.a. att den nya berättelsen är förenlig med...
NJA 2013 s. 931: Resning. I mål om resning till nackdel för den tilltalade har åklagaren ansetts ha haft giltig ursäkt för att inte tidigare åberopa då kända vittnesuppgifter. Ettårsfristen för att ansöka om resning...
NJA 2016 s. 3: Straffet för mord. Fråga om den lagändring som år 2014 gjordes i 3 kap. 1 § brottsbalken har medfört att rättsläget förändrats (jfr NJA 2013 s. 376).
NJA 2016 s. 763: Likgiltighetsuppsåt.
RH 1993:10: En 15-årig pojke, som gjort sig skyldig till mord, har överlämnats till vård inom socialtjänsten.
RH 1995:70: Fråga om eventuellt uppsåt vid åtal för mord. Även fråga om straffmätning vid brott av unga.
RH 1997:1: Det s.k. Kodemordet: Gärningsman som var drygt 18 år gammal, har dömts för mord och försök till misshandel till fängelse 8 år medan gärningsman, som var knappt 18 år gammal har dömts för grov...
RH 1998:69: Förberedelse, respektive stämpling till mord. Frågan om fara för brottets fullbordan varit endast ringa har besvarats nekande. Åtalen har följaktligen bifallits.
RH 1998:8: Gärningsmän, 16 och 17 år gamla, har dömts för mord och olaga hot, grovt brott, till fängelse tre år och sex månader respektive fyra år.
RH 1998:88: Fråga om bevisvärdering i mål om grov brottslighet (mord). Varken eliminerande bevisning eller s.k. struktural bevisning har ansetts kunna leda till fällande dom.
RH 1999:86: Frågor om nödvärn, brottsrubricering och straffmätning vid uppsåtligt dödande. Även fråga om underlåtenhet att avslöja brott och om skyddande av brottsling.
RH 2000:37: Vådaskott eller uppsåtligt dödande?
RH 2002:30: Bevisvärdering i mordmål. Förutsättningarna för överlämnande till rättspsykiatrisk vård. Ersättning åt offentlig försvarare.
RH 2003:48: Vid ett nattligt möte har två män, den ene utrustad med en kniv och den andre med en pistol, tillfogat varandra allvarliga kroppsskador. Sedan de båda åtalats för försök till mord har var och en av...
RH 2003:64: Påföljden för en 81-årig man som gjort sig skyldig till mord har av hovrätten bestämts till fängelse sju år.
RH 2004:63: Fråga i mål där en kvinna i anslutning till födseln dödat sitt nyfödda barn om gärningen skall bedömas som mord eller barnadråp.
RH 2004:71: Mord. Två män på flykt undan polisen tog sig fram till ett hus som beboddes av två makar och hotade mannen i huset med vapen i avsikt att tillskansa sig makarnas bil. Därpå uppstod en kamp mellan den...
RH 2008:17: Fråga om val mellan tidsbestämt och livstidsstraff för mord. Omständigheterna vid brottet har ansetts vara så försvårande som krävs för att döma till livstids fängelse.
RH 2008:34: Påföljden för en 19-åring, som dömts för mord, har bestämts till fängelse 9 år.
RH 2010:2: Fråga om straffmätning för mord.
RH 2010:41: Påföljden för mord och grovt vapenbrott har bestämts till fängelse 18 år.
RH 2010:64: Fråga om straffmätning för mord.
RH 2011:69: Hovrätten har bestämt påföljden för mord och olaga tvång till fängelse på livstid.
RH 2014:46: Betydelsen vid straffmätningen av den tilltalades höga ålder. Påföljden för en 77-årig man som gjort sig skyldig till mord har bestämts till fängelse tio år.
RH 2018:14: Synnerliga skäl har bedömts föreligga för att bestämma påföljden till livstids fängelse för en person som begått dubbelmord under påverkan av en allvarlig psykisk störning (30 kap. 6 § brottsbalken).
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation