lagen.nu

Misshandel

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Misshandel är ett brott enligt 3 kap 5 § brottsbalken.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Misshandel finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (85)

AD 1998 nr 7: Fråga om avskedande av präst som gjort sig skyldig till misshandel och ofredande av sin hustru (jfr arbetsdomstolens domar 1994 nr 52 och 1995 nr 7).
AD 2000 nr 28: Fråga huruvida arbetsgivare haft rätt att avskeda en anställd som misshandlat en annan anställd i en träningslokal som tillhandahölls av arbetsgivaren. I målet uppkommer fråga om betydelsen av att...
AD 2005 nr 35: Arbetsdomstolen har funnit att en arbetstagare gjort sig skyldig till misshandel som inte är obetydlig. Händelsen utspelade sig på en taklagsfest som varken var anordnad av arbetsgivaren eller hölls...
AD 2006 nr 111: Fråga om avskedande av lärare som misshandlat en elev genom att ge denne en örfil. Avskedandet har bedömts som lagligen grundat.
AD 2009 nr 23: En polisman med närmare 40 års anmärkningsfri tjänst inom polisen har blivit avskedad sedan han dömts för misshandel av två ungdomar i samband med ett ingripande i tjänsten. Arbetsdomstolen har...
AD 2011 nr 29: En polis har dömts för misshandel av en frihetsberövad person i polisens arrestintag. Fråga om det har förelegat laga grund för avskedande.
AD 2011 nr 56: En arbetstagare, som huvudsakligen arbetat med kontorsgöromål och inte haft polisiära befogenheter, har avskedats från sin anställning inom polisen på grund av att hon dömts för misshandel till...
AD 2011 nr 7: Fråga om ogiltigförklaring av avskedande av en förskollärare som enligt arbetsgivaren har slagit ett barn på förskolan.
NJA 1981 s. 967: Grov misshandel? - Tillika fråga, om skyddstillsyn jämte fängelse i visst fall kunde ådömas för grov misshandel. 3 kap 6 § samt 28 kap 1 och 3 §§ BrB.
NJA 1982 s. 143: Försök till olaga tvång som är grovt? 4 kap 4 och 10 §§ BrB. - Tillika fråga om tillämpning av 33 kap 9 § BrB.
NJA 1982 s. 198: Utländsk medborgare som vistats i Sverige i 15 år och sedan sex år var innehavare av tjänst som lärare har fällts till ansvar för koppleri, misshandel och olaga hot. Vid tiden för lagföringen var...
NJA 1982 s. 675: Fråga om påföljd för misshandel som begåtts av en 18-åring.
NJA 1983 s. 491: Möjligheten enligt 28 kap 3 § BrB att förena dom på skyddstillsyn med fängelse har ansetts ej böra komma till användning vid rattfylleri jämte annan mindre allvarlig brottslighet.
NJA 1984 s. 137: Fråga om påföljd för misshandel, som föreståndare för sjukhusavdelning för psykiskt sjuka förövat mot där intagna patienter.
NJA 1984 s. 435: Fråga, i mål om ansvar för misshandel, angående förordnande av offentlig försvarare med hänsyn till utredningen om brottet och den tilltalades personliga förhållanden.
NJA 1984 s. 441: En man, som har utsatt sin samboende för allvarlig misshandel, har i TR:n dömts till fängelse och i HovR:n till skyddstillsyn jämte böter. I HD har påföljden bestämts till fängelse. Vid bestämmande...
NJA 1984 s. 922: Tre ynglingar, som har färdats i bil, har gjort sig skyldiga till misshandel av fotgängare. Fråga huruvida bilens förare på grund av sin åtgärd att stanna bilen skall fällas till ansvar för medhjälp...
NJA 1986 s. 324: Synnerliga skäl har ansetts ej föreligga för utvisning av finländsk medborgare, som fällts till ansvar för grov misshandel och misshandel, när han varit bosatt i Sverige i mer än fem år. 41 §...
NJA 1986 s. 770: TR har dömt tilltalad för misshandel till villkorlig dom och böter. Mot domen har den tilltalade men inte åklagaren vädjat. Den pågående lagföringen i Sverige har likväl i mål om häktning i...
NJA 1987 s. 61: Stämningsansökan avseende ansvar för grov misshandel har avvisats i fall då den tilltalade tidigare har dömts för misshandel på grund av annat våld mot samme målsägande under de i ansökningen i...
NJA 1988 s. 156: Val av påföljd för misshandel mot hustru.
NJA 1988 s. 55: Fråga om påföljd för misshandelsbrott som begåtts av två ungdomar som vid tidpunkten för domen var 18 år respektive 17 år.
NJA 1988 s. 586: Fråga om lärare vid utövning av sin tillsynsplikt gjort sig skyldig till ringa misshandel.
NJA 1990 s. 196: Fråga om jämkning enligt 6 kap 2 § skadeståndslagen av skadestånd på grund av misshandel. Betydelsen av att brottsskadeersättning kan väntas utgå till den skadelidande.
NJA 1990 s. 521: Fråga om påföljd vid icke ringa misshandel.
NJA 1990 s. 776: Grov misshandel? - Tillika fråga huruvida hotelser som uttalats sedan misshandel avslutats skulle anses som ett särskilt brott (olaga hot) vid sidan av denna misshandel.
NJA 1990 s. 84: Fråga om påföljd vid icke ringa misshandel. (I och II).
NJA 1991 s. 438: Fråga om påföljd för yngling som gjort sig skyldig till icke ringa misshandel när han var 18 år gammal.
NJA 1991 s. 507: Bestämmande av påföljd för bl a misshandel med tillämpning av lagen (1989:928) om försöksverksamhet med samhällstjänst.
NJA 1991 s. 56: Bevisvärdering i mål om ansvar för misshandel och vållande till annans död.
NJA 1991 s. 83: Frågor om beviskrav och bevisvärdering i mål om våldtäkt och misshandel.
NJA 1992 s. 234: Grov misshandel.
NJA 1992 s. 740: Fråga om konkurrerande skadeorsaker. Tillika fråga om storleken av ersättning enligt 1 kap 3 § skadeståndslagen för kränkning genom misshandelsbrott. (I och II) - Vid bestämmande av ersättning för...
NJA 1992 s. 85: Misshandel av ett litet, skyddslöst barn, som tilldelats ett stort antal slag mot huvudet och kroppen, har bedömts som grov. Tillika fråga huruvida vållande till annans död varit att bedöma som grovt...
NJA 1993 s. 553: Två skolpojkar har inlåtit sig i bråk. Så länge följderna begränsar sig till smärta och ringare övergående skador har det ansetts ligga i situationen som sådan att ansvar för ofredande eller...
NJA 1994 s. 468: Fråga om påföljd - skyddstillsyn jämte fängelse eller skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst - för upprepad hustrumisshandel samt olaga frihetsberövande.
NJA 1994 s. 614: En HIV-smittad man hade fullbordat samlag med en kvinna som inte kände till hans sjukdom. Kvinnan blev inte smittad. Fråga om brottsrubricering och påföljd.
NJA 1995 s. 119: Fråga om eventuellt uppsåt vid åtal för grov misshandel och försök till sådant brott när HIV-smittad person haft samlag med andra. Ansvar också för spridande av smitta?
NJA 1995 s. 448: En HIV-smittad kvinna hade oskyddat vaginalt samlag och orala samlag. Fråga om ansvar för försök till grov misshandel alternativt framkallande av fara för annan.
NJA 1996 s. 244: Förberedelse till misshandel?
NJA 1996 s. 741: Skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst har ådömts 19-åring för misshandelsbrott av normalgraden.
NJA 1996 s. 782: Fråga i mål om ansvar för misshandel om gärningsmannens uppsåt. - Tillika fråga huruvida misshandeln kunde bedömas som ringa brott. 1 kap 2 § och 3 kap 5 § BrB.
NJA 1997 s. 636: Pojkar har omskurits på begäran av sina vårdnadshavare. Befriar samtycket den som utfört omskärelserna från ansvar för misshandel?
NJA 1999 s. 102: Grov kvinnofridskränkning?
NJA 1999 s. 269: Villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst har ådömts för ett misshandelsbrott av normalgraden.
NJA 1999 s. 286: Särskilda skäl har i visst fall ansetts föreligga för jämkning av dagsbotsbelopp vid ringa misshandel.
NJA 2000 s. 17: Fråga om villkorlig dom med samhällstjänst för grovt rattfylleri (I och II) och för misshandel (III).
NJA 2000 s. 278: Fråga om påföljd för 19-åring som gjort sig skyldig till grov misshandel. Vidare fråga om skadestånd för kränkning samt sveda och värk.
NJA 2000 s. 580: Straffmätning för grov misshandel av barn.
NJA 2000 s. 580: Åtal för brott mot upphovsrättslagen (1960:729) avseende handel med videospel har ogillats, dels därför att videospelen har ansetts inte vara filmverk, dels därför att befattningen med videospelen...
NJA 2000 s. 612: Straffmätning för grov misshandel av barn.
NJA 2001 s. 859: Våld mot taxichaufför har bedömts som våld mot tjänsteman. Påföljden har bestämts till fängelse.
NJA 2003 s. 229: Grov misshandel?
NJA 2003 s. 537: Fråga om vårdnadshavare genom aga av barn gjort sig skyldig till misshandel av normalgraden eller ringa brott. Även fråga om påföljd.
NJA 2005 s. 732: En person har knuffat en annan så att denne fallit omkull och brutit armen. Åtal för misshandel grundat på likgiltighetsuppsåt har ogillats redan därför att det inte visats att gärningsmannen varit...
NJA 2007 s. 636: Ungdomstjänst har ansetts vara en tillräckligt ingripande påföljd för en 16-åring som dömts för grov misshandel med ett straffvärde, om gärningen hade begåtts av en vuxen person, om cirka 16 månader.
NJA 2008 s. 1010: En person som gjort sig skyldig till ett olaga hot samtidigt som han gjort sig skyldig till misshandel av den hotade har dömts för misshandel och olaga hot i brottskonkurrens. Även fråga om det olaga...
NJA 2009 s. 776: Fråga om en lärare och en elevassistent vid utövningen av sin tillsynsplikt gjort sig skyldiga till misshandel och olaga frihetsberövande
NJA 2011 s. 89: Synnerligen grov misshandel? Gradindelning ochstraffvärdebedömningvid misshandel.
NJA 2013 s. 1155: Grov misshandel?
NJA 2013 s. 588: Ett misshandelsbrott kan begås genom underlåtenhet. Fråga om en garantställning har uppkommit i förhållande till ett barn för den som sammanbor med barnet och en av barnets föräldrar.
NJA 2014 s. 699: För att det av endast det förhållandet, att vissa kroppsskador föreligger, ska kunna vara ställt utom rimligt tvivel att dessa har orsakats av någon på ett visst angivet brottsligt sätt, måste krävas...
NJA 2017 s. 1129: Fråga om gränsdragningen mellan ringa misshandel och misshandel av normalgraden vid misshandel av barn.
NJA 2018 s. 591: En viss våldshandling (cross-checking) begången under en ishockey-match har inte ansetts tillåten med stöd av reglerna om samtycke ellersocial adekvans.
RH 1993:101: Påföljden för grov misshandel av ett spädbarn - som erhållit bl.a. revbensbrott, kompressionsfraktur på en ryggkota, skallfrakturer samt brott på lårben och skenben - har bestämts till fängelse sex...
RH 1993:120: Frågor om nödvärnsrätt och nödvärnsexcess samt straffmätning i mål angående dråp m.m.
RH 1994:118: En styvfar tilldelade sin 7-årige styvson ett slag med öppen hand över näsan med smärta och blodvite som följd. Brottet har bedömts som misshandel av normalgraden och påföljden bestämts till fängelse...
RH 1995:23: Under en fotbollsmatch har A uppsåtligen tilldelat B ett kraftigt knytnävsslag i ansiktet, vilket medfört att B tillfogats vissa skador m.m. och - i vart fall - viss tid legat omtöcknad på planen....
RH 1997:49: En anställd på ett sjukhus har, i avsikt att beröva sig själv livet, vid fyra tillfällen skadat anordningar för smärtlindring som varit avsedda för fyra olika patienter. Till följd härav har de fyra...
RH 1999:129: En man utövade våld mot sin f.d. sambo, som olovligen försökte tränga in i hans lägenhet för att ta med sig deras gemensamma barn som han hade umgänge med. Åtalet för misshandel ogillades på grund av...
RH 2000:100: A har vid två skilda tillfällen tillrättavisat sin 3-årige son, vid det första tillfället genom att ta ett grepp på nacken och vid det andra tillfället genom att utdela ett slag mot halsen, båda...
RH 2001:55: Misshandel, som fortsatt när offret har varit helt utslaget och ur stånd att försvara sig, har bedömts som grov trots att den inte varit oprovocerad.
RH 2003:11: En man har fällts till ansvar för att vid tre tillfällen ha misshandlat den kvinna, med vilken han sammanbodde. Ingen av gärningarna har ansetts som ringa. Det våld som utövats har varit av...
RH 2004:19: Grov misshandel? (och försök därtill). Straffvärde, tillika fråga om kontraktsvård.
RH 2006:26: Den tilltalade är åtalad för rån enligt det s.k. motvärnsfallet då han utövat våld mot en person som han tidigare hade bestulit. Vid detta våld hade den tilltalade inte längre det tillgripna godset i...
RH 2007:1: Bevisvärdering i belysning av bl.a. innehållet i rättsintyg i mål om ansvar för misshandel; även fråga om betydelsen av att viss bevisning utgör s.k. tilltrosbevisning.
RH 2007:75: Elev har under lektion utdelat ett slag med öppen hand som träffat läraren över tinningen med övergående smärta som följd. Fråga om gärningen skall bedömas som ringa misshandel eller som misshandel...
RH 2009:47: Fråga om lämnat samtycke av den som utsatts för misshandel medför att gärningsmannen ska vara fri från straffrättsligt ansvar. Även fråga om skadestånd ska utgå i en sådan situation och om jämkning...
RH 2010:9: En man, som i syfte att kontrollera om hans dotter var oskuld, stoppat sina fingrar i dotterns slida, dömdes, inte för våldtäkt mot barn utan för misshandel.
RH 2011:62: Att en misshandel begåtts under en fotbollsmatch har, med hänsyn till omständigheterna, inte ansetts som en förmildrande omständighet.
RH 2012:56: Betydelsen av att misshandel har begåtts i samband med idrottsutövning.
RH 2012:59: Två väktare som gjort ett obefogat ingripande mot en nattklubbsgäst har dömts för misshandel och olaga frihetsberövande. Straffvärdet har bedömts uppgå till fängelse tre månader men påföljden...
RH 2012:9: Polisassistent som på sin fritid ingripit mot en berusad person har frikänts från ansvar för misshandel alt. tjänstefel. Fråga bl.a. om polisassistentens rätt att använda våld enligt 8 och...
RH 2013:19: Fråga om en ringa misshandel har skett under sådana former att den berättigar till ersättning för kränkning.
RH 2015:1: En man har åtalats för grov misshandel efter att vid sexuellt umgänge med målsägandena tagit stryptag på dem, med följd att de blivit medvetslösa. Fråga om gärningarnas rubricering och om betydelsen...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation