lagen.nu

Miljöskydd

Ingen har skrivit en beskrivning av "Miljöskydd" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Miljöskydd finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (14)

NJA 1981 s. 952: Fråga om brott mot miljöskyddslagen. 45 § 1 st i dess lydelse före d 1 juli 1981.
NJA 1993 s. 608: Ett företag ansökte om tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) för byggande och drivande av en anläggning för verksamhet som var underkastad krav på tillstånd enligt lagen och lät härefter...
NJA 1993 s. 645: Om en arbetsplan fastställts enligt väglagen kan fastighetsdomstol inte med stöd av 4 § miljöskyddslagen förbjuda att vägen anläggs i den sträckning som anges i arbetsplanen.
NJA 1994 s. 751: En stiftelse väcker talan enligt miljöskyddslagen (1969:387) och miljöskadelagen (1986:225) mot två rederibolag och ett hamnbolag med yrkande att bolagen skall dels meddelas vissa förbud och...
NJA 2001 s. 828: Frågor om prövning enligt vattenlagen (1983:291) av tillåtligheten av ett företag för utvinning av värme och kyla genom bortledning av grundvatten och återledning av samma mängd grundvatten.
RÅ 1995 ref. 15: Miljö- och bygglovsnämnd har ansetts ha befogenhet att med stöd av 40 § miljöskyddslagen förelägga en fastighetsägare att ansluta fastigheten, som låg inom verksamhetsområde för kommunal...
RÅ 1996 ref. 57: Regler i 5 och 24 §§ miljöskyddslagen (1969:387), som innebär skyldighet även för tidigare utövare av miljöfarlig verksamhet att avhjälpa olägenheter av verksamheten och som trätt i kraft den 1 juli...
RH 1994:125: Ett åtal för brott mot miljöskyddslagen har ogillats eftersom en myndighets tillståndsbeslut avseende utsläpp har varit för otydligt.
RH 2001:18: Annonsering som är förbjuden enligt artskyddsförordningen har ansetts inte vara straffbar enligt miljöbalken.
RH 2003:22: Otillåten miljöverksamhet?
RH 2003:28: Otillåten miljöverksamhet bestående av ej godkänt bekämpningsmedel i näringsverksamhet har inte bedömts som ringa.
RH 2003:44: Lantbrukare har bedrivit vattenverksamhet genom att utföra åtgärder för att avvattna mark i syfte att öka sin fastighets lämplighet för skogsbruk, varvid han – på myrar som är upptagna i en särskild...
RH 2003:46: Fastighetsägare har färdigställt och tagit i bruk en värmepumpanläggning utan att dessförinnan ha anmält inrättandet av anläggningen till den kommunala miljönämnden. Fråga om gärningen är att anse...
RH 2003:7: I mål om ansvar för brott mot miljöbalken har den åtalade gärningen bedömts som ringa, varför åtalet har ogillats.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation