lagen.nu

Miljöorganisation

Ingen har skrivit en beskrivning av "Miljöorganisation" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Miljöorganisation finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

MÖD 2013:6: Överklagbarhet av länsstyrelsens beslut om strandskyddsdispens enligt 19 kap. 3 b § miljöbalken ----- Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en länsstyrelses beslut efter överprövning av en...
MÖD 2015:17: Fråga om miljöorganisationers klagorätt-----En miljönämnd beslutade att godta en anmälan om anläggande och drift av tre vindkraftverk och förelade verksamhetsutövaren att vidta vissa...
NJA 2010 s. 419: Ideella organisationers rätt att överklaga enligt 16 kap. 13 § miljöbalken förutsätter bl.a. att organisationen har lägst 2 000 medlemmar. Sedan förhandsavgörande hämtats in från EG-domstolen har...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation