lagen.nu

Miljökonsekvensbeskrivning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Miljökonsekvensbeskrivning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Miljökonsekvensbeskrivning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (15)

MÖD 2000:25: Tillstånd att leda bort grundvatten för byggande av planfri korsning mellan järnväg och väg-----Boende inom grundvattenbortledningens influensområde har ansetts berättigade att överklaga ett...
MÖD 2003:100: Tillfälligt bortledande av grundvatten samt utsläppande av det bortledda grundvattnet m.m. vid utförande av järnvägstunnel-----Ett antal fastighetsägarna hade överklagat miljödomstolens dom och bl.a....
MÖD 2004:1: Avvisad ansökan om omprövning av villkor för säkerhetshöjande åtgärder i Torphammars kraftverk, Gimån.----- Bolaget hade ansökt om ändring av villkor i gällande tillstånd för öppnandet av ett...
MÖD 2004:47: Tillstånd enligt vattenlagen (1983:291) att uppföra bank- och nätstängsel vid Stripavan i Laisälven-----Tillstånd enligt vattenlagen (1983:291) har lämnats till en s.k. put and take-anläggning inom...
MÖD 2005:47: Tillstånd till ökad produktion vid en kartongfabrik-----Miljödomstolen hade vid tillståndsgivning funnit att bolagets uppgifter om transporter till och från anläggningarna var tillräckliga och inte...
MÖD 2008:44: Lokalisering av kraftvärmeverk ----- De alternativa lokaliseringar som sökanden hade redovisat var från en över tio år gammal lokaliseringsutredning som ursprungligen tagits fram för ett annat...
MÖD 2009:40: Tidsbegränsning av tillstånd ----- Om inte någon tidsbegränsning följer av en s.k. byggnadsdom om tillåtlighet, ska efterföljande tillstånd meddelas utan tidsbegränsning för alla väsentliga delar av...
MÖD 2010:9: Bortledande av grundvatten för byggande av den s.k. Citybanan (norra delen) ----- Miljööverdomstolen har i ansökningsmål om vattenverksamhet ansett att det har varit rättsligt möjligt och motiverat...
MÖD 2012:5: Tillstånd till mellanlagring av farligt avfall m.m.; fråga om avvisning av ansökan-----Miljöprövningsdelegationen ansåg, trots att förelägganden om kompletteringar inte följts, att...
MÖD 2013:12: Tillstånd till fortsatt drift vid Gamleby avloppsreningsverk i Västerviks kommun ----- Vid tillståndprövning av ett befintligt avloppsreningsverk lämnade miljöprövningsdelegationen ett tidbegränsat...
MÖD 2013:44: Antagande av detaljplan-----Fråga om detaljplan innebar avvikelse från gällande översiktsplan. Eftersom översiktsplanen endast innehöll en redovisning av riksintresset, dess avgränsning och innebörd...
MÖD 2013:9: Antagande av detaljplan ----- Beslut att anta en detaljplan har upphävts eftersom kraven på redovisning av rimliga alternativ enligt 6 kap. 12 § miljöbalken inte har ansetts uppfyllda.
MÖD 2014:4: Antagande av detaljplan-----I avsaknad av en miljökonsekvensbeskrivning har kommunens beslut att anta en detaljplan upphävts då det funnits en beaktansvärd risk för att den av Artdatabanken...
MÖD 2014:46: Natura 2000-tillstånd-----Fråga om anläggande av erosionsskydd inom Natura 2000-området Klarälven, övre delen. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att verksamheten kräver tillstånd enligt...
NJA 2009 s. 321: I ett miljömål har det ansetts föreligga hinder mot prövning av en ansökan om tillstånd att anlägga bl.a. en skyddsdamm, eftersom miljökonsekvensbeskrivningen inte uppfyllt kravet på en redovisning...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation