lagen.nu

Miljöbalken

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Se SFS/1998:808

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Miljöbalken finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (17)

HFD 2016 ref. 21: Ett tillstånd till bearbetningskoncession enligt minerallagen har inte omfattat för driften nödvändiga anläggningar. Denna begränsning har medfört att en samlad bedömning av verksamhetens påverkan på...
NJA 2005 s. 709: Miljödomstol har ansetts kunna överlåta åt tillsynsmyndighet att fastställa provisoriska föreskrifter enligt 22 kap. 27 § miljöbalken i motsvarande utsträckning som miljödomstolen får överlåta åt...
NJA 2006 s. 531: Fråga om en miljödomstol skall avvisa en ansökan av en miljö- och byggnämnd om utdömande av vite enligt miljöbalken på grund av att föreskriven ansökningsavgift inte har betalats.
NJA 2008 s. 3: Fråga om tillstånd för minikraftverk. Vid prövning av den samhällsekonomiska tillåtligheten har intäkter av elcertifikat tillgodoräknats kraftproduktionen.
NJA 2008 s. 55: Tillämpning av reglerna om strandskydd vid prövning av en ansökan om vattenverksamhet.
NJA 2009 s. 102: Ansökan om resning och klagan över domvilla i ett mål som prövats av en kommun i första instans och avgjorts av Miljööverdomstolen som slutinstans har ansetts böra prövas enligt bestämmelserna för...
NJA 2010 s. 516: Utformning av tillståndsvillkor enligt miljöbalken, särskilt när det gäller krav på verksamhetsutövarens kunskaper om de kemikalier som används i verksamheten.
NJA 2011 s. 296: När tillstånd enligt MB ges till viss verksamhet och tillståndet förenas med villkor om att säkerhet ska ställas för kostnader för återställningsåtgärder ska frågan om säkerhetens form - här...
NJA 2011 s. 782: Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen i miljömål.
NJA 2012 s. 125: Den som bidrar till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada har tillsammans med andra som har bidragit till skadan ett solidariskt ansvar för avhjälpande enligt miljöbalken. Detta har ansetts...
NJA 2012 s. 623: Inhibition. Fråga om ett tillstånd enligt miljöbalken bör få tas i anspråk trots att tillståndsdomen har överklagats.
NJA 2013 s. 350: Vid markanvisning enligt minerallagen ska behovet av marken bedömas, och tiden för anvisningen fastställas, utan hänsyn till att ett tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten är tidsbegränsat....
NJA 2013 s. 613: Om en sökande begär tillstånd till en verksamhet som kan påverka ett Natura 2000-område, ska domstolen göra en samlad bedömning som uppfyller unionsrättens krav på fullständighet, exakthet och...
NJA 2015 s. 323: Ersättning när mark tas i anspråk för naturreservat. När beslutet om naturreservat medför att åkerbruk och bete inte kan återupptas på mark som under lång tid legat i träda har beslutet ansetts...
RÅ 2004 ref. 108: I ett ärende enligt lagen om byggande av järnväg har Banverket överlämnat frågan om byggandet av järnvägen till regeringen för tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. 1 § miljöbalken. Enskilda som inte...
RÅ 2005 ref. 2: Regeringens beslut om godkännande av vissa bekämpningsmedel har upphävts, eftersom godkännandet var förenat med sådana villkor om behörighetsklass som befunnits oförenliga med gällande EG-direktiv.
RÅ 2008 ref. 89: Regeringsrätten har vid rättsprövning av regeringens beslut att fastställa järnvägsplan för del av Botniabanan funnit att frågan om järnvägens lokalisering blivit slutligt avgjord genom det...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation