lagen.nu

Mervärdesskatt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En indirekt skatt på konsumtion av varor och tjänster.

Varje led i en produktions- och distributionskedja tar ut skatt för det mervärde (den värdetillväxt) som tillförts i det ledet (genom exempelvis bearbetning och hantering). Varje led i en sådan kedja utgörs av en näringsidkare som får dra av den ingående mervärdesskatt som denne betalt till tidigare led från den utgående mervärdesskatt som tas ut vid försäljning. Detta leder till att det är slutkonsumenten som i praktiken betalar skatten, men att insamlingen av densamma görs av de olika leden i kedjan.

Mervärdesskatt benämns ofta moms (från mervärdesomsättningsskatt) i dagligt tal.

Bestämmelser om mervärdesskatt finns i Mervärdesskattelagen (1994:200). I 1 kap. 1 § anges när mervärdesskatt ska betalas till staten:

  1. vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs i en yrkesmässig verksamhet,
  2. vid skattepliktigt gemenskapsinternt förvärv av varor som är lös egendom, om inte omsättningen är gjord inom landet, eller
  3. vid sådan import av varor till landet som är skattepliktig.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Mervärdesskatt finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (159)

HFD 2011 ref. 21: En fastighet ska med anlitande av mäklare säljas i bolagsform. Mäklarens förmedling av aktierna i bolaget har undantagits från skatteplikt. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2011 ref. 28: Fråga om förvärvsbeskattning av en segelbåt som inköpts ny i ett annat EU-land och som sedan använts en viss tid innan den seglats till Sverige. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2011 ref. 38: Ett åtagande att i samband med en aktieemission förvärva aktier som inte tecknats har ansetts utgöra en från mervärdesskatteplikt undantagen omsättning.
HFD 2011 ref. 87: Tjänster avseende brevbefordran från Sverige till ett land utanför EU som utförs på uppdrag av en näringsidkare i Sverige ska anses omsatta här och undantas från skatteplikt såsom export....
HFD 2011 ref. 88: Ett kommanditbolag har underlåtit att lämna skattedeklarationer avseende mervärdesskatt och därför skönsbeskattats och påförts skattetillägg. Att en tidigare komplementär i bolaget upphört att vara...
HFD 2012 ref. 30: Överlåtelse av en tidskrift tillsammans med en CD-skiva, med en viss artist som gemensamt tema, har ansetts som omsättning av två separata varor. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2012 ref. 43: Ett uppdrag som innebär att skriva ut, kuvertera, sortera och distribuera uppdragsgivarens kundkorrespondens har ansetts utgöra ett enda tillhandahållande av en transporttjänst.
HFD 2012 ref. 5: Fråga om tillhandahållande av lärarvikarier omfattas av undantaget för utbildningstjänster i 3 kap. 8 § mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2012 ref. 52: Undantaget från skatteplikt för tjänster som utgör social omsorg har inte ansetts tillämpligt på barntillsyn i hemmet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2012 ref. 53: Uthyrning av standardiserade moduler som sätts samman till tillfälliga verksamhetslokaler har inte ansetts utgöra från skatteplikt undantagen uthyrning av fastighet. Förhandsbesked angående...
HFD 2012 ref. 56: Fråga om den mervärdesskatterättsliga behandlingen av förvärv av fordringar (I och II). Även fråga om beräkning av beskattningsunderlaget vid rättelse i efterhand (I).
HFD 2012 ref. 65: Fråga om förutsättningar för skönsmässig eftertaxering.
HFD 2012 ref. 68: Fråga om tidpunkten för skattskyldighetens inträde vid försäljning av presentkort för annat företags räkning. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2012 ref. 69: Fråga om det förekommit s.k. osanna fakturor i näringsverksamhet (I-III). Inkomsttaxering 2005 och 2006, mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter, skatteavdrag samt skattetillägg.
HFD 2012 ref. 71: Övningar för barn i åldrarna tre månader till fyra år i simbassäng har inte ansetts omfattade av den reducerade mervärdesskattesatsen för idrottslig verksamhet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2012 ref. 73: Tillhandahållande av papperskopior av fotografiska bilder har ansetts utgöra leverans av varor. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2013 ref. 12: Fråga om köpares avdragrätt för ingående mervärdesskatt när säljaren gjort sig skyldig till mervärdesskattebedrägeri.
HFD 2013 ref. 25: EU-rätten har ansetts innebära att den s.k. slussningsregeln i mervärdesskattelagen ska tillämpas trots att ett av de berörda företagen är hemmahörande i Polen (I) respektive att det mellan de...
HFD 2013 ref. 32: Tjänster avseende analys och värdering m.m. som tillhandahållits vid förmedling av aktier har ansetts underordnade förmedlingstjänsten. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2013 ref. 65: Reparation och service av sportutrustning har inte ansetts utgöra sådana tjänster för vilka reducerad skattesats ska tillämpas. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2013 ref. 67: Fråga om mervärdesskatt vid utförande av estetiska operationer och behandlingar.
HFD 2013 ref. 78: Särskilda skäl har inte ansetts föreligga för att efterge kravet på kreditnota för rättelse av felaktigt debiterad och inbetald mervärdesskatt.
HFD 2013 ref. 79: Uthyrning av lokaler avsedda att användas som boenderum i gruppbostad (I) och i vårdboende (II) har ansetts avse stadigvarande bostad. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2014 ref. 1: En avyttring av aktierna i ett dotterbolag har vid mervärdesbeskattningen inte ansetts utgöra en verksamhetsöverlåtelse.
HFD 2014 ref. 14: Fråga om efterbeskattning avseende mervärdesskatt på den grunden att en ändring föranleds av Skatteverkets beskattningsbeslut för en annan skattskyldig.q
HFD 2014 ref. 20: Fråga om det kan befaras leda till konkurrenssnedvridning att medge skattefrihet för tjänster som tillhandahålls inom en fristående grupp. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2014 ref. 40: Bevisfrågor vid tillämpningen av bestämmelserna i 7 kap. 3 a § mervärdesskattelagen om omvärdering av beskattningsunderlag vid omsättning av koncerninterna tjänster.
HFD 2014 ref. 73: Fråga om viss förmedlingsverksamhet utgör från skatteplikt undantagen förmedling av transaktioner rörande betalningar. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2015 ref. 22: En huvudetablering i tredje land har tillhandahållit tjänster åt sin filial i Sverige som ingår i en mervärdesskattegrupp. Av EU-rätten följer att tjänsterna ska anses ha tillhandahållits...
HFD 2015 ref. 29: En tjänst som består i att en bank erbjuder sina kunder speciellt framtagna och förmånliga försäkringar och på sin internetsida informerar om hur kunderna på olika sätt kan få kontakt med...
HFD 2015 ref. 34: En apnéskena utgör inte en sådan dentalteknisk produkt som är undantagen från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2015 ref. 54: En samfällighetsförening som inom ramen för sin förvaltning bygger ett garage för att där bedriva skattepliktig uthyrning av parkeringsplatser, har avdragsrätt för ingående skatt på kostnader som...
HFD 2015 ref. 62: Bestämmelserna om frivillig skattskyldighet har ansetts tillämpliga när en fastighetsägare har för avsikt att kontinuerligt under flera kortvariga hyresperioder upplåta butikslokaler för användning i...
HFD 2016 ref. 5: Medlemmarna i en DJ-duo har i visst fall ansetts vara utövande konstnärer som framför upphovsrättsligt skyddade verk. Framförandet omfattas därför av undantag från skatteplikt. Förhandsbesked...
HFD 2016 ref. 58: En komplementär i ett kommanditbolag tillhandahåller bolaget förvaltningstjänster mot ett arvode som utgår oavsett resultatet i kommanditbolaget. Tillhandahållandet har ansetts utgöra omsättning av...
HFD 2016 ref. 6: Transaktioner i form av växling av traditionell valuta till den virtuella valutan bitcoin och omvänt utgör omsättning av tjänster som omfattas av undantag från skatteplikt för finansieringstjänster....
HFD 2016 ref. 63: Fråga om underlaget för skattetillägg ska bestämmas med eller utan beaktande av ingående mervärdesskatt i vissa fall av felaktig redovisning av den utgående mervärdesskatten i skattedeklarationen (I...
HFD 2016 ref. 75: Upplåtelse av s.k. serverrack i en datorhall har ansetts utgöra uthyrning av fast egendom. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2016 ref. 82: Internetbaserad sjukvård där legitimerade läkare diagnostiserar och behandlar patienter utan att träffa dem fysiskt har ansetts vara undantagen från skatteplikt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
HFD 2017 ref. 20: Ett moderbolag har medgetts avdrag för ingående mervärdesskatt avseende konsulttjänster som förvärvats i anslutning till avyttring av aktier i dotterbolag under en omstrukturering av verksamheten,...
NJA 1981 s. 1072: Vid tolkning av ett avtal om tidskriftsabonnemang har den s k oklarhetsprincipen tillämpats i det att ett i texten på ett postgiroinbetalningskort av säljaren angivet förbehåll inte ansetts...
NJA 1982 s. 502: Arbetsmarknadsstyrelsen beviljade ett aktiebolag, som var försatt i konkurs, statligt sysselsättningsstöd med visst belopp. Från detta belopp avräknade arbetsmarknadsstyrelsen emellertid...
NJA 1982 s. 578: Fråga om betalningsansvar enligt 48 a § lagen (1968:430) om mervärdeskatt för ställföreträdare för juridisk person för underlåtenhet att inbetala mervärdeskatt avseende viss redovisningsperiod i fall...
NJA 1988 s. 292: Fråga i mål om ansvar för skattebedrägeri om bedömningen av invändning av den tilltalade att han haft kostnader som inte godtagits som avdragsgilla när mervärdeskatt påfördes. 2 och 4 §§...
NJA 1988 s. 332: Vid exekutiv försäljning av en fastighet under konkurs uppkom enligt 15 § 5 och 6 st lagen (1968:430) om mervärdeskatt en statens fordran på återföring av avdrag för ingående mervärdeskatt som...
NJA 1994 s. 231: Statens fordran mot en bolagsman avseende ett handelsbolags mervärdeskatteskuld har ansetts inte kunna avräknas, med tillämpning av lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och...
NJA 1994 s. 484: Fråga huruvida vissa verkningar från mervärdesskattesynpunkt av en rättshandling skall föranleda att rättshandlingen skall gå åter enligt 30 § 1921 års konkurslag.
NJA 1997 s. 787: Beslut i fråga som hänskjutits av TR till HD:s prövning. Statens fordran enligt 9 kap 5 § mervärdesskattelagen (1994:200) på återföringspliktig mervärdesskatt, för vilken avdrag gjorts av...
NJA 1998 s. 44: Företrädare för utländsk juridisk person har vid tillämpning av 48 a § lagen (1968:430) om mervärdeskatt ansetts solidariskt med den juridiska personen betalningsskyldig för mervärdeskatt. Fråga om...
NJA 1999 s. 65: Ersättning som köpare av en fastighet betalat till säljaren som kompensation för att denne med anledning av fastighetsförsäljningen återfört avdragen ingående mervärdesskatt till staten har inte...
NJA 2001 s. 870: I ett konkursärende har TRen hänskjutit en fråga enligt 56 kap. 13 § rättegångsbalken. Frågan hade uppkommit med anledning av att TRen skulle bestämma om fördelning av konkurskostnader enligt 14 kap....
NJA 2002 s. 351: Den beloppsbegränsning till tre månaders hyra som görs i 5 § första stycket 1 förmånsrättslagen (1970:979) beträffande hyresvärds förmånsrätt skall avse den avtalade hyresfordran inklusive...
NJA 2004 s. 299: I mål om ställföreträdares betalningsansvar för juridisk persons skatter och avgifter uppkommer frågor om tolkning av tidigare gällande bestämmelser i mervärdesskattelagen (1994:200) (I), lagen...
NJA 2005 s. 606: Målsägandebiträde har ansetts berättigat till ersättning för utlägg för resor och hotell med tillägg om 25 procent för utgående mervärdesskatt beräknat på utlägget efter avdrag för ingående...
NJA 2006 s. 567: Ett rättshjälpsbiträde har tillhandahållit en juristtjänst från Spanien som skall mervärdesbeskattas där och inte i Sverige. Han har ansetts berättigad till ersättning för kostnad avseende spansk...
NJA 2011 s. 843: Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om ränta på fordran avseende mervärdesskatt (prejudikatdispens).
NJA 2014 s. 1006: Ett företag har blivit återbetalningsskyldigt för ersättning som har betalats för en levererad tjänst. Fordran på återbetalning har ansetts vara en sådan penningfordran inom förmögenhetsrättens...
NJA 2014 s. 318: Ersättning för rättegångskostnad. Den part som yrkar ersättning för utgiven mervärdesskatt har att, efter invändning från motparten, förklara varför skatten är en slutlig kostnad. Med hänsyn till de...
NJA 2014 s. 371: Ne bis in idem. En skattskyldig har i självdeklaration underlåtit att redovisa inkomster av näringsverksamhet och mervärdesskatt. Beslut om skattetillägg beträffande inkomstskatt har ansetts inte...
NJA 2016 s. 1132: Fråga om betalningsskyldighet för mervärdesskatt efter överlåtelse av nedskriven kundfordran.
NJA 2016 s. 799: Ett tryckeri har enligt läran om condictio indebiti ansetts skyldigt att till sin kund betala tillbaka s.k. tryckerimoms. Fråga om avkastningsränta på beloppet.
NJA 2017 s. 589: Allmän domstol har ansetts vara behörig att pröva talan om kompensation för mervärdesskatt som påförts i strid med unionsrätten.
RÅ 1995 ref. 60: Vid uttag av fastighetstjänster har sjuklön till anställd fastighetsskötare ansetts skola ingå i beskattningsunderlaget. Förhandsbesked ang. mervärdesskatt.
RÅ 1995 ref. 9: En i enskild regi bedriven sommargårds- och lägerverksamhet har i visst fall - oavsett att verksamheten föranlett tillstånd enligt 69 § socialtjänstlagen att driva hem för vård eller boende - inte...
RÅ 1995 ref. 94: I en kammarrättsdom beträffande ett handelsbolags mervärdeskatt har ställning tagits till bolagets skattskyldighet och redovisningsskyldighet under viss period men inte till storleken av ingående och...
RÅ 1996 ref. 10: Fråga om behandlingen i mervärdesskattehänseende av äldre upplåtelser av s.k. frikraft. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 1996 ref. 74: Ett bolag drev enligt avtal med sjukvårdsdistrikt verksamhet som innebar att läkare gjorde hembesök hos patienter. För transporter av läkarna anlitade bolaget ett taxiföretag. Verksamheten har i sin...
RÅ 1997 ref. 16: En avdelning inom ett fackförbund bedriver verksamhet som avser mätning för ackordskontroll. Verksamheten har med hänsyn till sin art, omfattning och finansiering genom mätningsavgifter betraktats...
RÅ 1997 ref. 42: Undantaget från skatteplikt i 3 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200) för omsättning av försäkringstjänster har inte ansetts omfatta ett försäkringsbolags åtagande att sköta ett annat...
RÅ 1998 ref. 31: Hinder har inte ansetts föreligga att bifalla en framställning av ett konkursbo om att bli förklarat skattskyldigt till mervärdesskatt för uthyrning av fastighet som konkursgäldenären börjat uppföra...
RÅ 1998 ref. 40: Fråga om undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 4 § mervärdesskattelagen (1994:200) för omsättning av tjänster som utgör social omsorg är tillämpligt på ett aktiebolags omsättning av tjänster...
RÅ 1999 ref. 16: Faktura på elkraft som levererats under viss månad togs emot av köparen i början av den följande månaden men tillfördes dennes redovisning för leveransmånaden. Den skattskyldige har ansetts ha rätt...
RÅ 1999 ref. 2: Beslut om s.k. frivillig skattskyldighet till mervärdesskatt har ansetts kunna gälla för tid innan ansökan kom in till skattemyndigheten.
RÅ 1999 ref. 31: Byggnadsentreprenör har mottagit à conto-betalningar. Fråga om frist för redovisning för mervärdesskatt sedan arbetena avbrutits på grund av beställarens konkurs.
RÅ 1999 ref. 33: Bidrag från Europeiska socialfonden och från Arbetsmarknadsverket som betalats ut till ett utbildningsföretag för genomförande av ett integrationsprojekt har inte ansetts utgöra vederlag vid...
RÅ 1999 ref. 37: Avdrag för ingående mervärdesskatt har inte medgetts bolag för anskaffning av datorer avsedda att användas för utlåning eller uthyrning till anställda för privat bruk. Förhandsbesked angående...
RÅ 1999 ref. 9: Fråga om tillämplig skattesats för mervärdesskatt vid avtal med televisionsbolag om produktion och genomförande av underhållningsprogram. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2000 ref. 5: Bestämmelsen i rådets sjätte mervärdesskattedirektiv, 77/388 EEG, artikel 15.3 om undantag i vissa fall från skatteplikt vid tillhandahållande av tjänster bestående av arbete på lös egendom har...
RÅ 2000 ref. 63: Ett förfarande varigenom ett aktiebolag återköper kundfordringar som tidigare överlåtits till ett finansieringsbolag inom samma koncern har inte ansetts utgöra hinder mot avdrag för kundförluster...
RÅ 2001 ref. 34: Fråga om mervärdesskatt vid olika former av facklig samverkan (I och II). Förhandsbesked angående mervärdesskatt
RÅ 2001 ref. 41: För att ett s.k. gemenskapsinternt förvärv enligt 2 a kap. 2 § mervärdesskattelagen (1994:200) skall föreligga fordras bl.a. att transporten av fordonet till Sverige påbörjas i samband med förvärvet...
RÅ 2001 ref. 51: Den förhandlingsverksamhet och den boendeinflytande-, projekt- och fritidsverksamhet som en hyresgästförening bedriver har inte ansetts vara yrkesmässig i den mening som avses i 4 kap. 1 §...
RÅ 2001 ref. 64: Stockholms stadshus med tillhörande inventarier har inte ansetts ha sådan museal karaktär att inträdesavgifterna för visning av stadshuset är undantagna från skatteplikt enligt 3 kap. 11 § punkt 4...
RÅ 2001 ref. 69: Tillhandahållande av frukost i en hotellverksamhet har inte ansetts utgöra en underordnad del i tillhandahållandet av hotellrum, varför mervärdesskatt skall tas ut med 25 procent av den del av...
RÅ 2002 ref. 110: Överlåtelse till moderbolag av fastigheter och andra investeringsvaror till underpris har inte ansetts medföra uttagsbeskattning eller jämkning av dotterbolagets avdrag för ingående mervärdesskatt...
RÅ 2002 ref. 112: En restaurangkedja har lämnat en viss procentuell andel av en dags försäljningsintäkter till en närstående stiftelse. Beskattningsunderlaget för bestämmande av mervärdesskatt har utgjorts av...
RÅ 2002 ref. 113: Bolag, som sålt prenumerationer på allmänna nyhetstidningar och utländska periodiska publikationer, vilka varit undantagna från skatteplikt i mervärdesskattehänseende, har inte ansetts tillhandahålla...
RÅ 2002 ref. 13: Vägsamfällighet har ansetts skattskyldig till mervärdesskatt för upplåtelse mot ersättning av väg till utomstående. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2002 ref. 41: Överlåtelse mot ersättning av en kundfordran, som ansetts definitivt förlorad, har bedömts utgöra en från den mervärdesskattepliktiga omsättningen åtskild transaktion. Förhandsbesked angående...
RÅ 2002 ref. 46: När en skattskyldig inte redovisat någon mervärdesskatt i sin självdeklaration men senare lämnat uppgifter som godtagits av skattemyndigheten har skattetillägg beräknats på skillnaden mellan utgående...
RÅ 2002 ref. 51: En trycksak, bestående av en bild- och textdel samt en kalenderdel, har inte ansetts som bok eller liknande alster för vilka mervärdesskatt kan tas ut med 6 procent utan som en almanacka för vilken...
RÅ 2002 ref. 67: Rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt har ansetts föreligga i verksamhet som avser korttidsupplåtelser av företagsbostäder. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2002 ref. 9: Ersättning som utbetalas till ett bolag, som framställt ett sceniskt verk inför en viss musikgrupps framträdande, för tillhandahållande av en föreställning, där musikgruppen framför verket och även...
RÅ 2003 ref. 100: Fråga om innebörden av begreppet stadigvarande bostad i 8 kap. 9 § första stycket 1 mervärdesskattelagen (I och II).
RÅ 2003 ref. 102: Ersättning i utländsk valuta för försålda varor har till den del den motsvarar den allmänt vedertagna säljkursen för valutan ansetts ingå i beskattningsunderlaget för mervärdesskatt. Den ersättning...
RÅ 2003 ref. 21: Det i 3 kap. 4 § första stycket mervärdesskattelagen föreskrivna undantaget från skatteplikt beträffande omsättning av tjänster som utgör social omsorg har inte ansetts tillämpligt då en ekonomisk...
RÅ 2003 ref. 36: Ett moderbolag, som var skattskyldigt för omsättning av tjänster till dotterbolag, har inte ansetts ha rätt till avdrag för ingående skatt som hänförde sig till tjänster som av utomstående...
RÅ 2003 ref. 72: Undantaget från mervärdesskatteplikt för värdepappershandel och därmed jämförlig verksamhet omfattar inte mottagande och vidarebefordran av order till fondkommissionärer mot ersättning (s.k....
RÅ 2003 ref. 80: En bostadsrättsförening har ansetts skattskyldig till mervärdesskatt för upplåtelser av parkeringsplatser till utomstående. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2003 ref. 90: Av begravningsentreprenör i samband med begravning tillhandahållna varor och tjänster har inte ansetts som omsättning av en enda tjänst utan som separata omsättningar av de olika varorna och...
RÅ 2003 ref. 94: Ett bolag som bedriver värdepappersrörelse har i samband med nyemission i ett annat bolag åtagit sig att teckna sig för eller förmedla aktier som eventuellt inte blivit sålda vid emissionen. Den s.k....
RÅ 2003 ref. 99: En kommun har inte ansetts skattskyldig till mervärdesskatt för tillhandahållande av parkeringsplatser på gatumark mot avgift. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2004 ref. 100: Omsättning av s.k. market maker-tjänster har ansetts skattepliktig till mervärdesskatt.
RÅ 2004 ref. 112: Ett IT-konsultbolag har vägrats avdrag för ingående mervärdesskatt på förvärv av datorutrustning som tillhandahållits anställda mot avstående av lön motsvarande bolagets anskaffningskostnad, då...
RÅ 2004 ref. 26: Omsättning av varor har inte ansetts undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a § första stycket mervärdesskattelagen eftersom det inte framkommit att varorna förts från Sverige till ett annat...
RÅ 2004 ref. 36: Fråga om tjänster som utförts av hos fastighetsägare anställd personal skall föranleda uttagsbeskattning avseende mervärdesskatt.
RÅ 2004 ref. 45: En häst, som köps från en privatperson (annan än uppfödaren) och som efter träning till ridhäst säljs vidare, är att betrakta som en sådan begagnad vara som avses i 9 a kap. 4 § mervärdesskattelagen....
RÅ 2004 ref. 60: Skattskyldig har medgivits avdrag för ingående skatt på förvärv av tjänster i samband med utgivning av konvertibla skuldebrev och nyemission av aktier. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2004 ref. 65: En säljares felaktiga debitering av svensk mervärdesskatt för varor som inte omsatts i Sverige ger, oavsett de närmare omständigheterna, inte köparen rätt till avdrag för ingående skatt enligt 8 kap....
RÅ 2004 ref. 7: Tidning som i allt väsentligt innehåller annonser, varav merparten från privatpersoner, har ansetts huvudsakligen ägnad åt reklam, varför bestämmelsen i 7 kap. 1 § tredje stycket mervärdesskattelagen...
RÅ 2005 ref. 11: Ett bolags tillhandahållande av golflektioner till bl.a. en golfklubb har inte ansetts avse sådan tjänst inom idrottsområdet som medför att mervärdesskatt skall tas ut med reducerad skattesats....
RÅ 2005 ref. 19: Ett aktiebolag som i egenskap av komplementär i kommanditbolag förvaltat kommanditbolagens fastigheter har inte ansetts ha omsatt mervärdesskattepliktiga tjänster. Förhandsbesked angående...
RÅ 2005 ref. 20: Ett bolag bedriver självservering med snabbmat. De anställda intar maten i ett rum som bolaget ställt till förfogande. Bolaget har i mervärdesskattehänseende ansetts tillhandahålla tjänster i...
RÅ 2005 ref. 23: Begränsningarna i rätten till avdrag för ingående mervärdesskatt avseende förvärv av personbilar har tillämpats även på en tävlingsbil, s.k. STCC-bil. - Mervärdesskatt.
RÅ 2005 ref. 34: Avdragsrätt har medgivits för ingående mervärdesskatt hänförlig till fastighet som använts till och inrättats för korttidsboende i samband med personalutbildning. Förhandsbesked angående...
RÅ 2005 ref. 6: Den reducerade mervärdesskattesatsen för böcker m.m. har ansetts tillämplig på beskattningsunderlaget vid tillhandahållande av skolfotokataloger. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2005 ref. 70: Mervärdesskattelagens bestämmelser om gemenskapsinterna förvärv av nya transportmedel har direktivkonformt tolkats så att de inte innefattar krav på viss minsta användningstid i Sverige.
RÅ 2005 ref. 71: Fråga om vissa överföringar av programkanaler är att hänföra till sådana televisionssändningar som avses i 5 kap. 7 § andra stycket mervärdesskattelagen.
RÅ 2005 ref. 74: Den verksamhet som Trafikförsäkringsföreningen bedriver har ansetts inte utgöra tillhandahållande av tjänster (omsättning) till medlemmarna. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2005 ref. 80: Förutsättningarna för prövning av en ansökan om förhandsbesked angående mervärdesskatt när de faktiska omständigheterna är ofullständigt redovisade.
RÅ 2005 ref. 81: Företag som debiterat och betalat mervärdesskatt vid uthyrning av lokal utan att vara skattskyldigt för fastighetsupplåtelse har ansetts berättigat till återbetalning av de som mervärdesskatt angivna...
RÅ 2005 ref. 82: Tjänst som avser en skådespelares medverkan vid en filminspelning har väsentligen ansetts utgöra upplåtelse eller överlåtelse av rättighet till ljud- eller bildupptagning av en utövande konstnärs...
RÅ 2005 ref. 92: Ett begravningsföretags vidareförsäljning av en utövande konstnärs framförande av ett konstnärligt verk har inte ansetts omfattad av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 11 § 1 mervärdesskattelagen....
RÅ 2006 ref. 11: Bestämmelsen i 7 kap. 1 § andra stycket 2 mervärdesskattelagen om transport i skidliftar har ansetts innebära att mervärdesskatt skall tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget avseende de...
RÅ 2006 ref. 19: Aktiebolag, som omsätter mervärdesskattepliktiga varor och tjänster, har rätt till avdrag för mervärdesskatten på avgifter som erlagts för noteringen av bolagets aktier (I) och på förvärv av...
RÅ 2006 ref. 25: Fråga om oriktig uppgift föranlett ett felaktigt taxeringsbeslut. Eftertaxering för 1996.
RÅ 2006 ref. 31: Skattepliktig uthyrning av arbetskraft har ansetts föreligga när en anställd på heltid utfört fackligt arbete utanför arbetsplatsen och fackförbundet utbetalat ersättning härför till arbetsgivaren....
RÅ 2006 ref. 47: En i svensk lagstiftning föreskriven begränsning av avdragsrätten för ingående skatt på grund av erhållna bidrag skall, mot bakgrund av EG-rätten, inte tillämpas när den skattskyldige bedriver en...
RÅ 2007 ref. 13: Upplåtelse av uppläggningsplats för båtar utgör mervärdesskattepliktig tjänst. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2007 ref. 24: Avbrottsersättning enligt ellagen har inte ansetts utgöra en prisnedsättning i mervärdesskattelagens mening. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2007 ref. 33: Tillhandahållandet av ett konferensarrangemang har ansetts i sin helhet utgöra skattepliktig omsättning som inte är att anse som fastighetsupplåtelse. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2007 ref. 39: Skattesatsen sex procent har ansetts tillämplig på omsättning av tjänster varigenom anställda beretts tillfälle att utöva idrottslig verksamhet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2007 ref. 57: En idrottsförening har bedömts som näringsidkare vid förvärv av spelarrättigheter från utlandet och därmed befunnits skyldig att betala mervärdesskatt för förvärven.
RÅ 2007 ref. 6: Fråga om förvärvsbeskattning av tjänst som upphandlas av kommanditbolagsdelägare för användning i kommanditbolagets verksamhet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2007 ref. 61: Frågor om rättsverkningar av F-skattsedel (I och II).
RÅ 2007 ref. 88: Undantaget från skatteplikt avseende sjukvårdstjänster har inte ansetts tillämpligt i fråga om utfärdande av läkarintyg för den som ansöker om taxiförarlegitimation eller tillstånd till färdtjänst...
RÅ 2008 ref. 1: Hel befrielse från skattetillägg har medgivits vid felaktig redovisning av mervärdesskatt eftersom den oriktiga uppgiften berodde på ett enstaka räkenskapsfel.
RÅ 2008 ref. 47: Synnerliga skäl för hel befrielse från kostnadsränta enligt skattebetalningslagen har ansetts föreligga.
RÅ 2008 ref. 72: Ett aktiebolag har anskaffat en båt och fått fullt avdrag för ingående mervärdesskatt. Fråga om en uttagsbeskattning av bolaget ska grundas på faktisk användning av båten för rörelsefrämmande ändamål...
RÅ 2008 ref. 73: Fråga om befrielse från skattetillägg vid enstaka fel i redovisningen.
RÅ 2009 ref. 22: Fråga om efterbeskattning kan ske när länsrätten upphävt ett tidigare omprövningsbeslut som fattats under efterbeskattningsperioden.
RÅ 2009 ref. 40: Fråga om förutsättningar förelåg för uttag av mervärdesskatt enligt bestämmelserna om vinstmarginalbeskattning vid försäljning av begagnade bilar (I-II).
RÅ 2009 ref. 49: Ett bolag som bedriver verksamhet i form av portföljförvaltning av värdepapper för sina kunders räkning har ingått ett samarbetsavtal med en depåhållande bank. Enligt avtalet lägger bolaget order hos...
RÅ 2009 ref. 54: Stiftelse vars verksamhet endast delvis medför skattskyldighet har bedömts som näringsidkare vid förvärv av konsulttjänster från ett annat EG-land även när förvärvet görs enbart för den ej...
RÅ 2009 ref. 56: Fackförbunds administration för förbundets avdelningar har inte ansetts innebära skattepliktig omsättning av tjänster. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2009 ref. 6: Aktiebolag har medgetts rätt till avdrag för den mervärdeskatt som belöper på avgifter för vissa tjänster som tillhandahållits bolaget av Värdepapperscentralen.
RÅ 2009 ref. 72: Företrädares betalningsskyldighet för juridisk persons mervärdeskatteskulder har ansetts förenlig med EG-rätten. Även fråga om förutsättningarna för sådan betalningsskyldighet är uppfyllda.
RÅ 2009 ref. 73: Hel befrielse från skattetillägg har medgivits vid felaktig redovisning av mervärdesskatt bl.a. eftersom risken för skattebortfall framstått som synnerligen begränsad och en nedsättning till en...
RÅ 2009 ref. 92: Fråga om litispendens i ett mål om förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2009 ref. 95: Tillhandahållande av vissa tjänster med anknytning till personlig assistans omfattas av undantaget för social omsorg. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2010 ref. 27: Fråga om vissa tjänster som har anknytning till beviljandet av krediter ska anses utgöra från skatteplikt undantagna kreditförmedlingstjänster. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2010 ref. 43: Avdragsförbudet för ingående skatt som hänför sig till stadigvarande bostad har tillämpats vid uthyrning av bostäder till en statlig myndighet som avser att vidareuthyra bostäderna. Förhandsbesked...
RÅ 2010 ref. 50: Reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn har ansetts tillämpliga på ett åtagande avseende leverans och installation av kök (I) respektive hiss (II). Förhandsbesked...
RÅ 2010 ref. 54: En ideell förening tillhandahåller tjänster i en verksamhet som inte är yrkesmässig enligt 4 kap. 8 § mervärdesskattelagen. Föreningen begär att bli skattskyldig för tillhandahållandena och åberopar...
RÅ 2010 ref. 56: Ett moderbolag, som är skattskyldigt för omsättning av tjänster till dotterbolag, förvärvar konsulttjänster inför bolagets avyttring av aktier i ett dotterbolag och ett intressebolag som tidigare...
RÅ 2010 ref. 76: Restauranganställda erhåller personalmåltider mot ersättning som inte understiger produktionskostnaderna, men som är lägre än vad restaurangens kunder betalar. Beskattningsunderlaget ska bestämmas...
RÅ 2010 ref. 94: En psykoterapeuts tillhandahållande av tjänster avseende handledning i enskilda vårdärenden till personal vid ett HVB-hem omfattas av undantaget för social omsorg. Förhandsbesked angående...
RÅ 2010 ref. 95: En återbetalning av ingående mervärdesskatt som tidigare dragits av som kostnad vid inkomsttaxeringen har ansetts utgöra en skattepliktig intäkt. Beskattning har skett det år som följer av god...
RÅ 2010 ref. 98: Fråga om rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt i bidragsfinansierad forskningsverksamhet.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation