lagen.nu

Mened

Ingen har skrivit en beskrivning av "Mened" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Mened finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (27)

NJA 1982 s. 836: Fråga i mål om åtal för mened om ansvarsfrihet jämlikt 15 kap 4 § BrB. Den tilltalade, som frikändes, har jämlikt 31 kap 2 § RB tillerkänts ersättning av allmänna medel för försvararkostnader för...
NJA 1985 s. 774: I mål om ansvar för mened har ansetts att den tilltalade, då han i det tidigare målet hördes som vittne, inte hade rätt enligt 36 kap 6 § RB att vägra yttra sig på den grunden att han kunde röja att...
NJA 1994 s. 268: I mål om ansvar för grov våldtäkt uppkommer fråga om bevisvärdet av uppgifter från en två år och åtta månader gammal flicka. - Även spörsmål om verkan av utformningen av gärningsbeskrivningen.
NJA 1996 s. 757: Fråga om påföljd för yngling som vid 17 års ålder gjort sig skyldig till mened.
NJA 1999 s. 561: Påföljden för två flickor, av vilka den ena vid 16 års ålder gjort sig skyldig till mened och den andra vid 20 års ålder till anstiftan av meneden, har i betraktande av bl a omständigheterna vid...
NJA 2001 s. 183: Fråga om ansvarsfrihet enligt 15 kap. 4 § 2 st. brottsbalken i mål om mened.
NJA 2001 s. 563: Den som ålagts edgångsskyldighet enligt 6 kap. 5 § andra stycket konkurslagen har ansetts äga rätt att vägra beediga uppgifter som skulle avslöja att han har begått ett brott och som kan användas som...
NJA 2001 s. 913: Fråga om påföljd för en flicka som före arton års ålder gjort sig skyldig till mened.
NJA 2007 s. 624: Val av påföljd för två ungdomar som vid 15 respektive 18 års ålder gjort sig skyldiga till mened.
RH 1994:58: Påföljden för mened har med hänsyn till gärningens art bestämts till fängelse, oaktat att gärningsmannen var 19 år då gärningen begicks. Gärningsmannens ungdom har beaktats vid bestämmandet av...
RH 1995:83: Fråga om medtilltalad, som vid förhör under ed angående annan tilltalad lämnat oriktig uppgift, skall dömas för mened och, i så fall, om omständigheterna har inneburit skälig ursäkt.
RH 1996:19: Synnerliga skäl har ansetts föreligga att bestämma påföljden till fängelse för en 17-årig yngling som gjort sig skyldig till mened.
RH 2000:48: Vittnes vägran att under ed uppge vem "den verklige gärningsmannen var" har bedömts ej innefatta ett förtigande i menedsreglernas mening.
RH 2001:82: Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 1 av totalt 11 hovrättsdomar som har meddelats under 2001 (referat RH 2001:82-92). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten är summariska. I dem...
RH 2001:83: Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 2 av totalt 11 hovrättsdomar som har meddelats under 2001 (referat RH 2001:82-92). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten är summariska. I dem...
RH 2001:84: Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 3 av totalt 11 hovrättsdomar som har meddelats under 2001 (referat RH 2001:82-92). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten är summariska. I dem...
RH 2001:85: Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 4 av totalt 11 hovrättsdomar som har meddelats under 2001 (referat RH 2001:82-92). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten är summariska. I dem...
RH 2001:86: Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 5 av totalt 11 hovrättsdomar som har meddelats under 2001 (referat RH 2001:82-92). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten är summariska. I dem...
RH 2001:87: Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 6 av totalt 11 hovrättsdomar som har meddelats under 2001 (referat RH 2001:82-92). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten är summariska. I dem...
RH 2001:88: Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 7 av totalt 11 hovrättsdomar som har meddelats under 2001 (referat RH 2001:82-92). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten är summariska. I dem...
RH 2001:89: Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 8 av totalt 11 hovrättsdomar som har meddelats under 2001 (referat RH 2001:82-92). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten är summariska. I dem...
RH 2001:90: Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 9 av totalt 11 hovrättsdomar som har meddelats under 2001 (referat RH 2001:82-92). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten är summariska. I dem...
RH 2001:91: Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 10 av totalt 11 hovrättsdomar som har meddelats under 2001 (referat RH 2001:82-92). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten är summariska. I...
RH 2001:92: Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 11 av totalt 11 hovrättsdomar som har meddelats under 2001 (referat RH 2001:82-92). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten är summariska. I...
RH 2007:13: Fråga om antalet timmar ungdomstjänst för yngling som vid 16 års ålder gjort sig skyldig till mened.
RH 2007:63: En person som åtalades för mened har ansetts ha haft rätt att vägra yttra sig eftersom hon annars skulle ha röjt en brottslig handling.
RH 2015:55: Förutsättningar för ansvarsfrihet enligt 15 kap. 4 § andra stycket brottsbalken för mened har inte ansetts föreligga när den tilltalade själv tagit initiativ till att lämna osann vittnesutsaga i mål...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation