lagen.nu

Medverkan

Ingen har skrivit en beskrivning av "Medverkan" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Legaldefinitioner (2)

Rättsfall med detta begrepp (19)

MD 2004:2: Vid marknadsföring av sängar har använts formuleringen "No.1 på liggkomfort". Formuleringen, som givit intryck av att sängarna är överlägsna alla andra sängar vad gäller liggkomfort, har befunnits...
MD 2005:19: Vid marknadsföring av golfresor har det kännetecken som använts vid marknadsföringen inte visats vara känt på marknaden på sådant sätt att det förknippats med viss verksamhet. Det har då ej heller...
MD 2005:38: Ett företags förpackning har ansetts utgöra en vilseledande efterbildning av ett annat företags förpackning i strid med 8 § marknadsföringslagen. Även fråga om medansvar för styrelseledamot.
MD 2006:1: Ett bolags marknadsföring av en telefonkatalog har ansetts dels utgöra renommésnyltning, dels vilseleda om kommersiellt ursprung och om kännetecken. Även fråga om medansvar för bolagsman.
MD 2008:7: Ett bolag har inte ansetts ansvarigt för marknadsföring genom kommersiella annonser i periodisk skrift av konfektionsvaror under ett varukännetecken som helt eller delvis används och är registrerat...
MD 2009:15: Bolags marknadsföring av lotter genom vissa påståenden i en annonstidning har bedömts strida mot 9 § marknadsföringslagen eftersom det inte tydligt framgått att det varit fråga om marknadsföring....
NJA 1981 s. 920: Föraren av en bil medverkade uppsåtligen till att han omkom till följd av trafik med bilen. Fråga om jämkning av trafikskadeersättning för begravningskostnader och för efterlevandes förlust av...
NJA 1994 s. 624: I mål om medhjälp till grovt rattfylleri som begåtts före lagändringarna d 1 juli 1994 i 1 kap 1 § och 23 kap 4 § 1 st BrB angående medverkansansvaret inom specialstraffrätten (SFS 1994:458) har...
NJA 1996 s. 152: Fråga om trolöshet mot huvudman och medverkan till sådant brott. 10 kap 5 § och 23 kap 4 § BrB.
NJA 2003 s. 473: En person som hyr ut ett rum i sin lägenhet får kännedom om att hyresgästen förvarar narkotika i rummet. Fråga om hyresvärden genom att förhålla sig helt passiv har gjort sig skyldig till...
NJA 2003 s. 645: Fråga om en person som har följt med på en färd med en olovligt tillgripen bil skall dömas för olovligt brukande.
NJA 2004 s. 414: Fråga om utlämning av svensk medborgare kan ske för stämplingsbrott som i sin helhet har begåtts i Sverige. 3 § lagen (1957:668) om utlämning för brott i lydelse före den 1 januari 2004, jfr 2 §...
NJA 2006 s. 535: Två personer, som åtalats för grovt rån tillsammans och i samråd med andra personer, har ansetts inte kunna fällas till ansvar som gärningsmän när det inte varit utrett att de deltagit vid själva...
NJA 2006 s. 577: Fråga om visst handlande utgjort medhjälp till grov stöld och, när detta ansetts vara förhållandet, om det varit fråga om ett ringa fall som inte bör föranleda ansvar.
NJA 2007 s. 805: Fråga om ansvar för hets mot folkgrupp; enligt brottsbalken beträffande den som underlåtit att ta bort meddelanden från en elektronisk anslagstavla (I=B 2673-06) och enligt yttrandefrihetsgrundlagen...
NJA 2008 s. 697: Fråga om en person som åtagit sig uppdrag att utföra viss bokföring åt en företagare har främjat bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll genom att föra in uppgifter i bokföringen på...
NJA 2009 s. 3: En revisor har avgett s.k. ren revisionsberättelse. Fråga om detta har kunnat innebära medverkan till bokföringsbrott avseende årsredovisningen för det granskade räkenskapsåret.
NJA 2010 s. 306: En förutsättning för ansvar för skattebrott enligt 2 § skattebrottslagen (1971:69) har, trots lagtextens utformning, ansetts vara att den tilltalade haft uppsåt till skatteundandragande (eget eller...
NJA 2012 s. 826: 1. En person har tagit ut pengar från ett bolags konto och förmedlat dessa vidare till bolagets ledning, som underlät att bokföra transaktionerna. Personen har inte genom sitt förfarande ansetts...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation