lagen.nu

Medgivande

Ingen har skrivit en beskrivning av "Medgivande" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (19)

MD 2007:3: Ett företags talan mot ett annat företag för marknadsföring av visst byggmaterial i strid med 4, 6 och 8 §§ marknadsföringslagen har - trots att talan medgivits - ogillats på den grunden att det inte...
MD 2011:11: Marknadsföring av guldköptjänster på olika webbplatser har ansetts utgöra vilseledande marknadsföring samt i ett fall, vilseledande jämförelse. Tillika fråga om onödig rättegång.
MD 2016:4: Marknadsföring av värmepumpar har ansetts vara vilseledande. Även fråga om rättegång varit onödig.
MIG 2015:8: När två bröder ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin mor i Sverige har det bedömts vara i det närmaste ogörligt för dem, på grund av förhållandena i deras hemland, att uppfylla...
NJA 1981 s. 780: I mål om fastighetsreglering uppkommer frågor dels huruvida ägare till fastighet som inlöses är berättigad att - utöver ersättning för värdet av fastigheten, beräknat på grundval av ortsprisutredning...
NJA 1983 s. 148: Återkallelse av medgivande i mål om underhåll till barn.
NJA 1983 s. 408: I äktenskap där makarna saknar barn under 16 år yrkar ena maken äktenskapsskillnad. Andra maken bestrider yrkandet. Innan rätten meddelat beslut om att betänketid löper, medges emellertid yrkandet....
NJA 1984 s. 531: Överenskommelse, träffad före anläggningsförrättning (I) eller fastighetsbildningsförrättning (II och III), har under vissa förutsättningar ansetts innebära ett medgivande enligt 16 §...
NJA 1984 s. 60: Fråga huruvida avstyckning, som innehar avvikelse från arealbestämmelser i byggnadsplan, enligt 3 kap 2 § 3 st fastighetsbildningslagen kunde ske utan byggnadsnämndens medgivande.
NJA 1984 s. 707: Sedan D. utlämnats till Schweiz för att ställas till ansvar för viss brottslighet, gjordes framställning om medgivande enligt 24 § utlämningslagen att få åtala D. också för annan i Schweiz begången...
NJA 1985 s. 592: Av domstolsverket lämnat medgivande av rättssökandes besvärstalan i rättshjälpsärende har ansetts inte böra frångås om inte alldeles speciella skäl föranleder därtill.
NJA 1986 s. 16: Fråga huruvida fastighetsandel, som förvärvats genom gåva med föreskrift att den inte fick överlåtas utan givares medgivande, kunde beläggas med kvarstad för ägarens skuld utan att sådant medgivande...
NJA 1987 s. 136: Biträde enligt rättshjälpslagen förde talan mot beslut angående ersättning. Motparter till honom i besvärsmålet var domstolsverket och enskild part. Domstolsverket medgav den förda besvärstalan medan...
NJA 1988 s. 404: Tingsrätt har i visst fall företagit tvistemål till huvudförhandling i omedelbart samband med förberedelsen utan svarandens medgivande. Fråga om grovt rättegångsfel förekommit.
NJA 1993 s. 319: Ägarna av en fastighet har sålt den till ett av dem själva ägt handelsbolag för att uppnå skattemässiga fördelar. Säljaren har yrkat att köpet skall förklaras ogiltigt eftersom förutsättningen...
NJA 1994 s. 696: Verkan av medgivande från domstolsverket i fråga om rättshjälp.
NJA 1998 s. 139: Fråga, vid klagan över domvilla, om verkan av att Domstolsverket medgivit yrkande om undanröjande av förpliktelse att ersätta motparts rättshjälpskostnad.
NJA 2005 s. 869: Verkan av medgivande från myndighet som har att bevaka statens intresse i fråga om yrkande om ersättning till offentlig försvarare.
NJA 2014 s. 545: Utrymmet för en fastighetsägare att frånfalla ett medgivande till fastighetsreglering som har lämnats under förrättningen är starkt begränsat.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation