lagen.nu

Marknadsstörningsavgift

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En avgift som en näringsidkare kan åläggas att betala om dennes marknadsföring strider mot vissa bestämmelser.

Reglerna kring marknadsstörningsavgift finns i 29 - 36 §§ marknadsföringslagen (2008:408). Det är främst aggressiv (7 § samma lag) och vilseledande marknadsföring (8 § samma lag) som kan leda till att denna sanktion utdöms, men även överträdelse av vissa bestämmelser i bl.a. tobaks- och alkohollagstiftningen (29 § 2 st samma lag). Det är alltså inte alla överträdelser mot god marknadsföringssed som kan leda till marknadsstörningsavgift.

Avgiftens belopp kan variera mellan 5000 och 5 miljoner kronor, dock högst tio procent av näringsidkarens årsomsättning (31 § samma lag). Avgiften är inte avdragsgill för näringsidkaren (IL 9:9).Mål om marknadsstörningsavgift förs i Marknadsdomstolen, ofta på talan av Konsumentombudsmannen.

Jämför: Företagsbot

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Marknadsstörningsavgift finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (4)

MD 2005:22: Ett bolag har vid marknadsföring via direktreklam av prenumerationer på förlagsprodukter, som marknadsförts tillsammans med olika förmånserbjudanden, ålagts att på ett tydligt och framträdande sätt...
MD 2012:17: Marknadsföring av premierådgivningstjänster m.m. Fråga bl.a. om bestämmande av marknadsstörningsavgifts storlek.
MD 2013:2: Marknadsföring av sängar m.m. i tv-reklamfilm. Fråga om marknadsföringen varit vilseledande och om kommunikationsmediets begränsningar. Även fråga om förutsättningar för löpande vite och...
MD 2015:21: Marknadsföring av bioresonansterapi på två webbplatser; fråga om förutsättningar för marknadsstörningsavgift förelegat.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation