lagen.nu

Make

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En part i ett äktenskap. Termen används i lagstiftningen om både män och kvinnor.

Make blir man genom att ingå äktenskap enligt 1 kap. 1 § äktenskapsbalken.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Make finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (8)

MIG 2008:37: En person som sökt uppehållstillstånd på grund av anknytning till make i Sverige har nekats detta med anledning av att hon anses ha medvetet lämnat oriktiga uppgifter om sina medsökande barns åldrar...
NJA 1983 s. 116: Utmätning skedde av fastighet och av pantbrev i fastigheten, varefter fastigheten försåldes exekutivt. Försäljningen vann laga kraft. Sedan fördelning av köpeskillingen ägt rum, anförde...
NJA 1987 s. 116: Ansökan av en man om att få till adoptivbarn anta sin hustrus barn med en annan man har med hänsyn till omständigheterna bifallits, trots att den andre mannen motsatt sig adoptionen.
NJA 1987 s. 137: Sedan en person köpt en fastighet och ensam fått lagfart, har det genom dom fastställts att hans make har bättre rätt till hälften av fastigheten. Makens dolda äganderätt har alltså gjorts öppen....
NJA 1987 s. 628: Ansökan av en man om att få till adoptivbarn anta sin hustrus barn i tidigare äktenskap har med hänsyn till omständigheterna bifallits, trots att barnets fader motsatt sig adoptionen.
NJA 1992 s. 753: Arvsskattemål. Reglerna i 3 kap ÄB om makes arvsrätt har ej ansetts äga tillämpning, om makarna på grund av hemskillnad levde åtskilda vid arvlåtarens död.
NJA 1992 s. 758: Arvsskattemål. I ett testamente förordnades att huvuddelen av testators kvarlåtenskap skulle tillfalla ett kusinbarn eller, om kusinbarnet avlidit, dess arvingar. Fråga om uttrycket "arvingar"...
NJA 1997 s. 520: Tillstånd till prövning i HovR:n av mål om utmätning har meddelats när det framstått som tveksamt om TR:ns beslut varit rätt i sak.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation