lagen.nu

Märkning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Märkning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Legaldefinitioner (2)

Rättsfall med detta begrepp (4)

MD 2005:3: Yrkande om förbud mot marknadsföring av kulventiler har lämnats utan bifall enär det inte ansetts visat att kärandens produkt är känd på marknaden på sådant sätt att vilseledande efterbildning eller...
MÖD 2002:71: Miljösanktionsavgift-----En miljönämnden hade, för överlåtelse av kemiska produkter i en butik, påfört ett företag miljösanktionsavgift enligt punkt 5.7 i bilagan till förordningen om...
MÖD 2005:32: Rättelse på den felandes bekostnad-----En läckande oljetunna har påträffats under markytan på en fastighet där ett antal andra oljetunnor grävts ned senast den 30 juni 1969. Eftersom det inte blivit...
MÖD 2007:8: Miljösanktionsavgift-----Efter miljödomstolens dom har ändringar i 30 kap. miljöbalken och förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter trätt ikraft. Miljööverdomstolen (MÖD) har, med hänsyn...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation