lagen.nu

Människosmuggling

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Människosmuggling är när någon uppsåtligen hjälper en utlänning att olovligen komma in i eller passera genom Sverige, medlemsstat i EU eller Island, Norge eller Schweiz enligt 20 kap. 8 § utlänningslagen.

Påföljden är fängelse i högst två år.

Grovt brott är om brottet

  • utförts mot ersättning eller
  • utgjort ett led i en verksamhet som avsett ett stort antal personer, eller
  • utförts under former som innebär livsfara för utlänningen eller
  • utförts under hänsynslösa former.

Påföljden blir då fängelse lägst sex månader och högst sex år.

Är brottet att anse som ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader enligt 20 kap. 8 § andra st.UL.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Människosmuggling finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (6)

NJA 1986 s. 607: Fråga om ansvar enligt 96 § 2 st 4 utlänningslagen (1980:376).
NJA 2009 s. 424: Fråga om den som utan vinstsyfte har hjälpt nära släktingar att passera över s.k. inre gräns till Sverige kan dömas för människosmuggling.
NJA 2010 s. 237: En person har hjälpt två irakiska medborgare att med flyg resa från Bangkok till Arlanda flygplats, dvs. över en s.k. yttre gräns. De irakiska medborgarna, som saknat pass och de tillstånd som krävs...
NJA 2017 s.806 ( NJA 2017:79): Människosmuggling bör som regel anses som ringa brott om annat inte är bevisat än att det rör sig om en engångsföreteelse, avser enstaka utlänningar och sker utan ersättning, och det inte finns några...
NJA 2018 s. 229: Människosmuggling. Som utgångspunkt finns det inte skäl att vid val av påföljd särbehandla människosmugglingsbrott av normalgraden med hänsyn till brottslighetens art (I och II).
RH 2018:43: Två fall av människosmuggling som utförts mot kostnadsersättning har, med beaktande av samtliga omständigheter vid gärningarna, bedömts som brott av normalgraden och inte som grova brott.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation