lagen.nu

Luganokonventionen

Ingen har skrivit en beskrivning av "Luganokonventionen" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (18)

AD 1995 nr 120: Fråga huruvida arbetsdomstolen är behörig att pröva en tvist av internationell karaktär. - Talan har väckts mot ett i Danmark registrerat aktiebolag med yrkande om skadestånd till vissa arbetstagare...
AD 2014 nr 76: Ett bolag med säte i Norge har väckt talan i Arbetsdomstolen mot en arbetstagarorganisation med säte i Norge. Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att pröva målet. Arbetsdomstolen har funnit att...
NJA 1995 s. 495: Italiensk domstols beslut om att gäldenär tillhörig egendom skulle bli föremål för säkerhetsåtgärd ("sequestro giudiziario") har verkställts i Sverige med stöd av Luganokonventionen. Verkställigheten...
NJA 1995 s. 6: Fråga om prövningstillstånd i HovR. Italiensk domstol har förordnat om förvaltning av kvarstadsbelagd egendom. Fråga huruvida förordnandet enligt Luganokonventionen skulle verkställas av svensk...
NJA 1997 s. 415: En borgensförbindelse utgör ett avtal i den mening som avses i artikel 5 punkt 1 i Luganokonventionen.
NJA 1999 s. 660: Det förhållandet att en kärande till stöd för TR:ns behörighet enligt Luganokonventionen endast åberopat viss omständighet som inte medfört sådan behörighet har inte ansetts utgöra något hinder för...
NJA 1999 s. 673: Ett svenskt aktiebolag har stämt ett nederländskt bolag med yrkande att bolaget skall fullfölja ett avtal om köp av aktierna i ett annat nederländskt bolag. Fråga om svensk domstols behörighet enligt...
NJA 2000 s. 273: Den särskilda forumbestämmelsen i artikel 5.3 Luganokonventionen har inte ansetts tillämplig på en talan om fastställelse av att viss teknik inte faller inom skyddsområdet för annans...
NJA 2000 s. 3: Bestämmelsen i 17 kap 9 § sjölagen om s k partikulärdispasch har inte ansetts utgöra hinder mot att en försäkringstagare med stöd av Luganokonventionen väcker fullgörelsetalan mot försäkringsgivaren...
NJA 2001 s. 386: En kärande har vid svensk domstol väckt talan mot dels ett svenskt bolag, dels två bolag med säte i Finland. Talan mot de finska bolagen har avvisats då det med tillämpning av artikel 6.1 i...
NJA 2006 s. 3: Endast den som är berättigad till den prestation som verkställigheten avser har ansetts behörig att göra en ansökan om verkställighetsförklaring enligt Luganokonventionen.
NJA 2007 s. 482: En försäkringsgivare med hemvist på Isle of Man har stämts av en kärande med hemvist i Sverige. Bestämmelserna om behörighet vid försäkringstvister i Bryssel I-förordningen (och Luganokonventionen)...
NJA 2009 s. 519: En talan om återbetalning av medel, vilka av misstag förts över till annan än den avsedde mottagaren, har inte ansetts vara en talan som avser skadestånd utanför avtalsförhållanden enligt den...
NJA 2012 s. 483: Svensk domsrätt har ansetts föreligga när en svensk som är bosatt i Stockholm och bedriver sin verksamhet där har väckt skadeståndstalan mot ett norskt bolag avseende ekonomisk skada och ideell skada...
RH 2004:35: En svensk äktenskapsskillnadsdom har ansetts oförenlig med en fransk dom angående underhåll till separerad maka (séparation de corps). Den franska domen har därför inte med stöd av Luganokonventionen...
RH 2009:87: Huvudregeln i Luganokonventionens artikel 2, innebärande att svarandens hemvist är rätt forum, har ansetts tillämplig beträffande en talan om återfående av ett felaktigt utbetalat belopp.
RH 2010:75: Luganokonventionen har inte ansetts tillämplig på en negativ fastställelsetalan angående bundenhet av skiljeavtal.
RH 2010:90: Tillämpning av artikel 17 i 1988 års Luganokonvention (jfr artikel 23 i nuvarande 2007 års Luganokonvention) vid partsbyte.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation