lagen.nu

Lucktomt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En mindre fastighet, utan huvudbyggnad, som ligger mellan andra bebyggda fastigheter.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Lucktomt finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

MÖD 2005:38: Strandskyddsdispens-----Miljööverdomstolen fann att särskilda skäl förelåg att bevilja strandskyddsdispens för uppförande av ett fritidshus på en fastighet i Österåkers kommun.
MÖD 2007:10: Strandskyddsdispens-----Eftersom det markområde som önskade bebyggas var det enda område som var allemansrättsligt tillgängligt både från land och från sjösidan var det uppenbart att en byggnad där...
MÖD 2008:32: Strandskyddsdispens ----- De klagande åberopade bl.a. att marken längs en strandlinje i en översiktsplan angetts vara avsedd för fritidsbebyggelse. Detta har inte ansetts utgöra grund för...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation