lagen.nu

Lotteri

Ingen har skrivit en beskrivning av "Lotteri" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Lotteri finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (2)

Rättsfall med detta begrepp (14)

HFD 2011 ref. 46: Lotteriinspektionens förbud mot att visa utländskt spelbolags logotyp i sponsringsmeddelanden i tv-sändningar har ansetts stå i strid med ändamålen med yttrandefrihetsgrundlagen samt med radio- och...
MD 2005:22: Ett bolag har vid marknadsföring via direktreklam av prenumerationer på förlagsprodukter, som marknadsförts tillsammans med olika förmånserbjudanden, ålagts att på ett tydligt och framträdande sätt...
MD 2009:15: Bolags marknadsföring av lotter genom vissa påståenden i en annonstidning har bedömts strida mot 9 § marknadsföringslagen eftersom det inte tydligt framgått att det varit fråga om marknadsföring....
NJA 1986 s. 35: Fråga om lotteri var att anse som anordnat för allmänheten eller jämställt med sådant lotteri. 1 och 8 §§ lotteriförordningen (1939:207); jfr nu 4 § lotterilagen (1982:1011).
NJA 2006 s. 246: Ändringar i lotterilagen (1994:1000) har med stöd av ett inhämtat förhandsavgörande från EG-domstolen bedömts utgöra tekniska föreskrifter enligt Rådets direktiv 83/189/EEG. Eftersom de ändrade...
NJA 2006 s. 560: Tillstånd till prövning i hovrätt har meddelats för bedömning av om viss typ av datorer som använts för spel och som eventuellt också kan användas för internettjänster omfattas av lotterilagens...
NJA 2008 s. 92: Ansvarig utgivare för periodisk skrift har av tingsrätt dömts för brott mot lotterilagen bestående i att han främjat utländskt lotteri genom att låta införa annonser från utländska spelbolag i...
NJA 2011 s. 45: En variant av poker (TexasHold´em) har i ett visst fall när den spelats i turneringsform inte ansetts vara ett spel vars utgång helt eller till väsentlig del beror på slumpen i den mening som avses i...
NJA 2011 s. 858: Frågor om var och av vem ett lotteri har anordnats när en spelautomat, som för sin funktion har anslutits till Internet, gjorts tillgänglig för allmänheten.
RÅ 2004 ref. 95: Den svenska lotterilagstiftningen och dess tillämpning har ansetts motsvara EG-domstolens krav.
RÅ 2004 ref. 96: En person, som mot ersättning upplåtit plats på sin hemsida för en s.k. banner med länk till ett utländskt vadhållningsföretag, har ansetts i förvärvssyfte ha främjat deltagande i ett utom landet...
RÅ 2005 ref. 1: I ett mål, vari huvudfrågan är om lotterilagen står i överensstämmelse med EG-rätten, har Regeringsrätten ogillat en invändning om jäv för en ledamot som var expeditions- och rättschef då en likartad...
RÅ 2005 ref. 54: Trots att ett regeringsbeslut om avslag på en ansökan om tillstånd att anordna vadhållning ansetts innehålla en missvisande och ofullständig motivering har beslutet inte upphävts eftersom utgången...
RÅ 2010 ref. 115: Fråga om föreläggande med stöd av lotterilagen innebärande förbud mot publicering av (I) oddsuppgifter från utländska spelbolag respektive (II) annonser för utländska spelbolag har varit förenliga...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation