lagen.nu

Lokal trafikföreskrift

Ingen har skrivit en beskrivning av "Lokal trafikföreskrift" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (8)

NJA 1985 s. 715: Enligt beslut av länsstyrelse hade postverket beviljats viss dispens från lokala trafikföreskrifter inom länet. Fråga om ansvar för överträdelse av trafikföreskrift (förbud att svänga), som...
NJA 1987 s. 676: Fråga i visst fall om ansvar för hastighetsöverträdelse. Straff har ansetts inte böra ådömas för överträdelse av 7 § vägtrafikkungörelsen (1972:603), när vägtrafikant åsidosätter anvisning för...
NJA 1989 s. 489: Fråga om tolkningen av begreppet "liggare" i 152 § vägtrafikkungörelsen (1972:603). Fråga tillika huruvida liggare måste innehålla även lokala trafikföreskrifter utfärdade före ikraftträdandet av den...
NJA 2005 s. 17: Fråga huruvida domstol kan undanröja betalningsansvar för felparkeringsavgift på den grunden att en överträdelse bedöms som obetydlig.
NJA 2005 s. 20: Rätten att parkera bil på parkeringsplats som reserverats för rörelsehindrade med särskilt parkeringstillstånd förutsätter, förutom erforderligt tillstånd, att tillståndet används på det sätt som...
RH 2001:28: Trots att väg som avsetts med lokal trafikföreskrift erhållit nytt vägnummer utan att motsvarande ändring av trafikföreskriften ägt rum, har kommunens trafikliggare ansetts vara så utformad att...
RH 2002:32: Lokal trafikföreskrift som saknat bestämmelse om ikraftträdande har ansetts inte kunnat göras gällande mot enskild.
RH 2003:67: Ett förbud mot vänstersväng har bedömts inte också innebära ett automatiskt förbud mot U-sväng.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation