lagen.nu

Lokal

Ingen har skrivit en beskrivning av "Lokal" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Lokal finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (6)

MÖD 2005:45: Föreläggande att upphöra med dubbelbeläggning-----Fråga dels om dubbelbeläggning i häktesceller utgjorde olägenhet för människors hälsa, dels om det skäligen kunde krävas av Kriminalvårdsstyrelsen...
NJA 1983 s. 797: Hyresrätt till en butikslokal utmättes. Gäldenären överklagade utmätningen. Han försattes senare i konkurs. Konkursboet övertog gäldenärens talan i utmätningsmålet. Sedan HovR:n upphävt utmätningen...
NJA 1987 s. 710: En kommun har till ett musikband upplåtit en träningslokal och anvisat en lokal där utrustning kunde förvaras. På fråga har från kommunens sida av försummelse felaktigt upplysts att sistnämnda lokal...
NJA 1991 s. 343: Innehavaren av bostadsrätten till en lokal som var avsedd att användas som "affär" har drivit en pizzeria i lokalen. Det ändrade användningssättet har ansetts vara av avsevärd betydelse för...
NJA 1996 s. 433: I ärende hos hyresnämnd om uppskov enligt 12 kap 59 § JB med avflyttning från lokal gjordes av innehavaren gällande att lokalen innehades med bostadsrätt, Hyresnämnden fann i sitt beslut att lokalen...
NJA 2009 s. 41: Ett konkursbo har ansetts ställa en lokal som hyrts av konkursgäldenären till hyresvärdens förfogande genom en förklaring att boet inte gjorde anspråk på lokalen, oavsett att i lokalen fanns lösöre...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation