lagen.nu

Livstid

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Brott som kan leda till fängelse på livstid redogörs för i (prop. 2008/09:118 Straffet för mord m.m.)

Livstids fängelse är föreskrivet för ett antal brott i brottsbalken enligt följande;

Mord (3 kap. 1 §), fängelse tio år eller på livstid,
Människorov (4 kap. 1 §), fängelse lägst fyra och högst tio år eller på livstid om brottet inte är mindre grovt,
Grov mordbrand (13 kap. 2 §), fängelse lägst sex och högst tio år eller på livstid,
Allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott (13 kap. 3 § tredje stycket), fängelse lägst sex och högst tio år eller på livstid,
Grovt sabotage (13 kap. 5 §), fängelse lägst två och högst tio år eller på livstid,
Kapning, grovt brott (13 kap. 5 a § första och tredje styckena), fäng-else lägst två och högst tio år eller på livstid,
Sjö- eller luftfartssabotage, grovt brott (13 kap. 5 a § andra och tredje styckena), fängelse lägst två och högst tio år eller på livstid,
Flygplatssabotage, grovt brott (13 kap. 5 b § andra stycket), fängelse lägst två och högst tio år eller på livstid,
Spridande av gift eller smitta, grovt brott (13 kap. 7 § andra stycket), fängelse lägst fyra och högst tio år eller på livstid,
Myteri, grovt brott samt såvitt avser anstiftare eller anförare under särskilda omständigheter (16 kap. 6 § andra och tredje styckena), fängelse högst tio år eller på livstid,
Uppror (18 kap. 1 §), fängelse tio år eller på livstid, om inte faran var ringa,
Högförräderi (19 kap. 1 §), fängelse tio år eller på livstid, om inte faran var ringa,
Trolöshet vid förhandling med främmande makt (19 kap. 3 §), fäng-else lägst två och högst tio år eller på livstid,
Grovt spioneri (19 kap. 6 §), fängelse lägst fyra och högst tio år eller på livstid,
Folkrättsbrott, grovt brott (22 kap. 6 § andra stycket), fängelse högst tio år eller på livstid,
Olovlig befattning med kemiska vapen, grovt brott (22 kap. 6 a § tredje stycket), fängelse högst tio år eller på livstid,
Olovlig befattning med minor, grovt brott (22 kap. 6 b § fjärde stycket), fängelse högst tio år eller på livstid,
Olovlig kärnsprängning, grovt brott (22 kap. 6 c § andra stycket som träder i kraft den dag regeringen bestämmer), fängelse högst tio år eller på livstid,

Vidare är livstids fängelse föreskrivet för;

folkmord enligt lagen (1964:169) om straff för folkmord (1 §) samt för,
terroristbrott enligt lagen (2003:148) om straff för terroristbrott (2 § andra stycket).

I båda fallen är föreskrivet fängelse lägst fyra och högst tio år eller på livstid.

Dessutom är i brottsbalken föreskrivet livstids fängelse för ett antal brott i 19, 21 och 22 kap. under förutsättning att riket är i krig. Detsamma gäller om riket är i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i och regeringen föreskrivit att straffbestämmelserna om dessa brott ska tillämpas. Av dessa brott kan följande nämnas.

Egenmäktighet vid förhandling med främmande makt (19 kap. 4 § andra stycket), fängelse lägst fyra och högst tio år eller på livstid.
Grovt lydnadsbrott (21 kap. 6 §), fängelse högst tio år eller på livs-tid.
Landsförräderi (22 kap. 1 §), fängelse lägst fyra och högst tio år eller på livstid.

För försök till, anstiftan av eller medhjälp till de brott som har livstids fängelse i straffskalan kan också fängelse på livstid dömas ut.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Livstid finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

NJA 2008 s. 579: Fråga om förutsättningarna för omvandling av fängelse på livstid till fängelse på viss tid (I-III). I = Ö 2993-07, II = Ö 3016-07, III = Ö 2182-07.
NJA 2011 s. 872: Omvandling av fängelse på livstid i visst fall.
RH 2010:41: Påföljden för mord och grovt vapenbrott har bestämts till fängelse 18 år.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation