lagen.nu

Litispendens

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Litispendens är ett ursprungligen latinskt uttryck som vi bibebållit för det förhållandet att ett mål redan pågår om samma sak. Om litispendens föreligger ska mål nr 2 avvisas.

Jämför

Res judicata

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Litispendens finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (7)

AD 2015 nr 2: Fråga om talan ska avvisas på grund av rättegångshinder form av litispendens, dvs. därför att det redan pågick en rättegång i saken när talan väcktes.
MD 2009:20: Tillräckliga skäl att vilandeförklara mål om skadestånd p.g.a. överträdelse av marknadsföringslagen i avvaktan på att mål om skadestånd p.g.a. upphovsrättsintrång slutligt avgjorts har inte ansetts...
NJA 1999 s. 520: Frågor om rättegångshinder på grund av litispendens. 13 kap 6 § RB.
NJA 2001 s. 22: Sedan Jordbruksverket beslutat att en jordbrukare skulle återbetala uppburet omställningsstöd, överklagade jordbrukaren trots förbud häremot i förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och...
NJA 2007 s. 557: Enligt ett åtal för narkotikabrott har en person olovligen mottagit, förpackat och förvarat en viss mängd amfetamin i en lägenhet. Därefter väcks ett nytt åtal mot samma person för grovt...
NJA 2010 s. 54: Så länge en domstol i ett tvistemål inte har tagit ställning till sin behörighet är en annan domstol förhindrad att ta upp en talan avseende samma fråga oberoende av vilken domstol som har den...
RH 2006:50: En borgenär har ansökt om att en gäldenär skall försättas i konkurs och har som grund för ansökan åberopat att gäldenären får anses vara på obestånd eftersom denne inte efter betalningsuppmaning...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation