lagen.nu

Likvidation

Ingen har skrivit en beskrivning av "Likvidation" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Likvidation finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (35)

MÖD 2011:1: Föreläggande att genomföra fördjupade markundersökningar-----Länsstyrelsen, med instämmande av miljödomstolen, hade med stöd av 10 kap. 3 § miljöbalken förelagt en fastighetsägare att genomföra...
NJA 1981 s. 577: Ett aktiebolag i likvidation försätts i konkurs och konkursen avslutas med slututdelning. Flera år senare väcker en aktieägare skadeståndstalan mot likvidatorn. Denne invänder att aktieägarens rätt...
NJA 1988 s. 727: Har ett aktiebolag försatts i konkurs sedan det trätt i likvidation är den styrelse som bolaget hade före likvidationen inte behörig att föra talan mot konkursbeslutet.
NJA 1989 s. 447: Återställande av försutten tid. Fråga huruvida aktiebolag i behörig ordning kallats till förhandling vid vilken bolagets skyldighet att träda i likvidation prövats. 13 kap 5 § aktiebolagslagen...
NJA 1989 s. 516: I ärende angående fråga om skyldighet för aktiebolag att träda i likvidation har TR inte - såsom det ålegat rätten - fattat beslut i anslutning till förhandling, som ägt rum inför tre lagfarna...
NJA 1992 s. 518: Domstols förordnande om tvångslikvidation enligt 13 kap 4 § aktiebolagslagen (1975:1385) och utseende av likvidator i sådant fall går i verkställighet omedelbart (I och II). Sedan en styrelseledamot...
NJA 1993 s. 484: I mål om personlig betalningsskyldighet för styrelseledamöter enligt 13 kap 2 § aktiebolagslagen har fråga uppkommit i vad mån bolagets utvecklingskostnader hade fått tas upp som en tillgång i en...
NJA 1993 s. 579: Ett aktiebolags konkurs har avslutats med överskott, till följd varav bolaget enligt 13 kap 19 § 2 st aktiebolagslagen (1975:1385) skall träda i likvidation. Fråga om behörighet för bolagets styrelse...
NJA 1994 s. 664: När den ende styrelseledamoten i ett aktiebolag blivit obehörig är suppleant behörig att såsom styrelse företräda bolaget. (I och II). Att ett beslut om likvidation efter resning upphävts har ansetts...
NJA 1996 s. 459: Sedan domstol beslutat att ett aktiebolag skulle träda i likvidation, försattes bolaget i konkurs vilken avslutades utan överskott. Trots att bolaget därmed var upplöst, har det ansetts kunna föra...
NJA 1997 s. 190: Försäkringsgivare till ett upplöst handelsbolag förklarade att ersättning ur rättsskyddsförsäkring skulle utbetalas om bolaget intervenerade i en rättegång som en bolagets borgenär förde mot...
NJA 1998 s. 608: Ett aktiebolag som upplösts genom konkurs har ansetts ha rätt att ansöka om resning beträffande beslutet att försätta bolaget i konkurs.
NJA 1999 s. 237: Ett konkursbolag som upplösts enligt 13 kap 19 § 1 st aktiebolagslagen har med hänsyn till omständigheterna inte ansetts kunna fullfölja en dessförinnan påbörjad civilprocess.
NJA 2000 s. 144: Ett aktiebolag har upplösts genom att dess konkurs avslutats utan överskott. Fråga om bolagets rätt att vara part i rättegång sedan bolaget trätt i likvidation.
NJA 2000 s. 488: Sedan Patent- och registreringsverket förordnat att ett aktiebolag skulle träda i likvidation och bolaget på ansökan av likvidatorn försatts i konkurs, har bolagsstyrelsens överklagande av...
NJA 2001 s. 144: Ett konkursbolag som upplösts enligt 13 kap. 19 § 1 st. aktiebolagslagen (1975:1385) har, för att skydda en på lagakraftägande dom grundad fordran, gjort invändning mot ett utdelningsförslag i ett...
NJA 2002 s. 112: Sedan tingsrätt försatt ett aktiebolag i likvidation efter ansökan av en styrelseledamot och aktieägare i bolaget på den grunden att bolagets eget kapital understeg hälften av det registrerade...
NJA 2005 s. 167: Fråga huruvida grunden för att ett aktiebolag skall gå i likvidation har upphört under ärendets handläggning hos registreringsmyndigheten (13 kap.10 § andra stycket aktiebolagslagen, 1975:1385).
NJA 2005 s. 276: Vid prövning huruvida likvidator skall utses i ett enkelt bolag invänds att det saknas likvidationsgrund för bolaget och att hinder för prövning av denna tvistefråga föreligger på grund av...
NJA 2005 s. 417: Ett aktiebolag med endast en aktieägare har försatts i konkurs och konkursen har avslutats utan överskott, i följd varav bolaget är upplöst. Efter konkursens avslutande gör bolaget gällande en...
NJA 2005 s. 9: Beslut om förordnande av syssloman enligt 13 kap. 22 § aktiebolagslagen (1975:1385) får inte överklagas särskilt.
NJA 2011 s. 774: Ett beslut att fortsätta en avslutad likvidation av ett aktiebolag fattas av likvidatorn. Om en tidigare företrädare för bolaget väcker talan för det likviderade bolagets räkning utan att likvidatorn...
NJA 2012 s. 328: En av ett aktiebolags styrelse utfärdad fullmakt att företräda bolaget upphör att gälla när bolaget träder i likvidation och likvidator är utsedd.
NJA 2013 s. 1250: En bolagsstämma i ett aktiebolag har genom ett majoritetsbeslut mot en minoritetsaktieägares vilja fattat beslut om att bolaget skulle gå i likvidation. Beslutet har ansetts inte vara i strid med den...
NJA 2016 s. 609: Likvidation av aktiebolag. En skuld får i princip anses vara tvistig när någon påstår sig ha en fordran på bolaget och likvidatorn inte accepterar betalningsskyldighet. En likvidator som har skiftat...
NJA 2016 s. 625: En bolagsman som har betalat en bolagsskuld saknar enligt 2 kap. 12 § handelsbolagslagen rätt att på grund av betalningen göra en fordran gällande mot någon annan bolagsman annat än som en del i den...
NJA 2016 s. 981: Preklusion enligt lagen om kallelse på okända borgenärer. Omständigheterna var inte sådana att det var visat att gäldenären känt till att det fanns en fordran. Preklusion hade därför inträtt av en...
NJA 2017 s. 569: Regeln att preskription av en huvudfordran omfattar även fordran på grund av borgen är tillämplig även när huvudgäldenären är ett aktiebolag som vid tiden för preskriptionen av huvudfordran var...
RH 1995:66: Fråga om ett aktiebolag i mål om tvångslikvidation haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att insända årsredovisningar till Patent- och Registreringsverket. Tillika fråga om handläggningen hos...
RH 1997:55: Fråga om tvångslikvidation. Aktiebolag har till efterföljande av ett likvidationsföreläggande inkommit till Patent- och registreringsverket med en som revisionsberättelse betecknad handling. Då denna...
RH 1997:88: Ett handelsbolag hade trätt i likvidation till följd av att antalet bolagsmän sex månader tidigare nedgått till en. Fråga om överlåtelse av likvidationsbolagets enda större tillgång, en hyresfordran,...
RH 1999:52: Vid tillämpning av 13 kap. 4 a § aktiebolagslagen om tvångslikvidation har för likvidationsgrundens upphörande enligt första stycket 3 samma lagrum den tidpunkt då bolagets årsredovisning sänts in...
RH 2004:20: Innehavare av en ekonomisk andel i ett kommanditbolag har ansetts ha ställning som kommanditdelägare och därmed som bolagsman i enlighet med 2 kap. 27 § handelsbolagslagen. Andelsinnehavaren har till...
RH 2012:39: Enkelt bolag har ansetts bildat genomkonkludenthandlande och har ansetts trätt i likvidation i samband med att verksamheten upphört.
RH 2015:25: Sedan ett aktiebolag efter avslutad konkurs upplösts har framkommit att bolaget vid tiden för konkursens avslutande hade en fordran som inte omfattades av konkursen. Ansökan av person som berördes av...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation