lagen.nu

Legat

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En specifik förmån eller egendom som testamenteras till en person.

Legaten återfinns i 11 kap. 10 § ärvdabalken och kan bestå av en viss sak (saklegat), en viss summa pengar (penninglegat), nyttjanderätt eller avkastning från viss egendom (avkomsträtt).

Legatet kan vara successivt, vilket innebär att någon tilldelas något i testamente men att egendomen eller förmånen sedan ska gå till någon annan. Ett exempel är att A har upprättat ett testamente som ger B rätt att bo i en fastighet fram till B:s död, men som efter B:s frånfälle ska gå till C.

Testamentstagaren som mottar legatet kallas legatarie.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Legat finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (4)

NJA 1983 s. 628: Arvsskattemål. Äkta makar förordade i inbördes testamente att den av makarna som överlevde den andre skulle med äganderätt erhålla all boets egendom samt att, vid den efterlevandes död, vissa legat...
NJA 1987 s. 185: Stämpelskattemål. Arvinge avstod till förmån för bl a A arv till ett angivet belopp. Genom en såsom "verkställande av arvsavstående" betecknad handling överenskom dödsbodelägarna att A skulle påföras...
NJA 1995 s. 303: När efterlevande make har erhållit egendom med fri förfoganderätt har begränsning av makens testationsrätt ansetts gälla endast med avseende på en ideell andel av behållningen och inte i fråga om...
NJA 2004 s. 487: Fråga om tolkning av testamente med förordnande om sekundosuccession.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation