lagen.nu

Laglott

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Den del av en bröstarvinges arvsrätt som denne alltid har rätt till.

Laglotten regleras i 7 kap. 1 § ärvdabalken och består av hälften av arvslotten.

Exempel: A, änka, dör och efterlämnar två bröstarvingar, B och C. Värdet efter A är 100. Om inget testamente finns ska B och C dela på detta, dvs. 50 var (deras arvslott). A har dock skrivit ett testamente som ger all kvarlåtenskap till Djurens vänner. Om B och C påkallar jämkning av testamentet (se 7 kap. 3 § ärvdabalken) kan de dock få ut sina laglotter som är hälften av arvslotten, det vill säga 50/2=25: De får ut 25 var och 50 går till Djurens vänner.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Laglott finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (14)

NJA 1983 s. 587: Arvsskattemål. Makar förordnade i inbördes testamente att den av dem som överlevde den andra skulle erhålla all den avlidnas kvarlåtenskap med fri dispositionsrätt under sin återstående livstid....
NJA 1984 s. 654: Arvsskattemål. I en bouppteckning har upptagits två kapitalförsäkringar, vilka på grund av förmånstagarförordnande skulle tillfalla A. Efter besvär över skattläggningen har upplysts att vederbörande...
NJA 1985 s. 414: En man avled 1979 och efterlämnade som dödsbodelägare sin hustru och en utom äktenskap född dotter. Under en kort period i slutet av 1969 hade makarna företagit en serie rättshandlingar -...
NJA 1986 s. 89: Arvsskattemål. Jämkning i testamente för utfående av laglott har påkallats först efter bouppteckningens registrering. Med hänsyn till att dödsbodelägarna haft särskild anledning att räkna med att...
NJA 1993 s. 594: Uppgifter om gåvor från en avliden till vissa bröstarvingar lämnades först i en tilläggsbouppteckning. Bröstarvinge, som kallats till förrättningen för huvudbouppteckning, väckte enligt 7 kap 4 § ÄB...
NJA 1998 s. 534: Fråga huruvida gåva till syftet är att likställa med testamente. 7 kap 4 § ÄB.
NJA 2001 s. 865: Ett före år 1988 mellan makar upprättat inbördes testamente med förbehåll för bröstarvinges laglott har vid bestämmande av arvsskatt tolkats så att bröstarvingarna inte erhållit rätt att vid den...
NJA 2002 s. 136: Dödsbo har på begäran av borgenär avträtts till förvaltning av boutredningsman när arvingarna, under påstående att fordringen inkräktade på deras rätt till laglott, skiftat boet utan att först betala...
NJA 2005 s. 309: Fråga om ett som arvskifte benämnt avtal mellan en efterlevande make och makarnas enda barn, tillika efterarvinge enligt testamente, inneburit att barnet avstått från sin rätt till efterarv.
NJA 2007 s. 782: En ansökan om verkställighet av en tysk dom rörande laglottsanspråk har lämnats utan bifall. Det har ansetts att domen - trots skillnader mellan den tyska och den svenska laglottskonstruktionen -...
NJA 2009 s. 717: Enligt 7 kap. 4 § andra stycket ärvdabalken ska en bröstarvinges talan om återbäring av gåva väckas inom ett år från det bouppteckning efter arvlåtaren avslutades. Fråga om tillämpning av...
NJA 2011 s. 957: Omprövning av beslut om skuldsanering på grund av arv.
RH 2008:47: Frist för väckande av talan enligt 7 kap. 4 § andra stycket ärvdabalken om laglottskränkning har inte ansetts kunna bli föremål för återställande av försutten tid.
RH 2011:38: En man avled och efterlämnade som dödsbodelägare sin hustru och ett barn från ett tidigare äktenskap. Mannen och hustrun hade träffat avtal om bodelning som innebar att giftorättsgodset delades lika...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation