lagen.nu

Laglighetsprövning enligt kommunallagen

Ingen har skrivit en beskrivning av "Laglighetsprövning enligt kommunallagen" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (62)

HFD 2011 ref. 53: En kommuns beslut att lämna över vården av en kommunal angelägenhet till en ideell förening har ansetts strida mot lag då fullmäktige före beslutet underlåtit att verka för handlingsoffentlighet hos...
HFD 2011 ref. 7: Beslut om anvisning av plats i förskoleklass har ansetts överklagbart enligt kommunallagen.
HFD 2012 ref. 62: En kommuns beslut att av arbetsmiljöskäl vägra en grundskoleelevs personliga assistenter att i skolan utföra assistansarbete åt eleven har inte ansetts olagligt. Laglighetsprövning enligt...
HFD 2012 ref. 70: En kommuns insatser och kostnader för att ställa i ordning och underhålla skidspår har ansetts vara av sådan omfattning att avgiftsbeläggning av spåren inte står i strid med allemansrätten....
HFD 2013 ref. 77: En kommuns beslut att vägra kostnadsfri skolskjuts för en elev som valt en annan skola än den av kommunen anvisade har ansetts lagligen grundat eftersom skolskjuts till den valda skolan hade medfört...
HFD 2015 ref. 50: Vårdnadshavares önskemål om att deras barn ska placeras vid viss skola kan inte med stöd av 9 kap. 15 § första stycket skollagen frångås med hänvisning endast till att de barn som bor närmast skolan...
HFD 2015 ref. 53: Ett beslut att under ett budgetår tillföra skolverksamhet och fritidshem som bedrivs i kommunal regi ytterligare resurser strider mot skollagen när fristående verksamheter får del av motsvarande...
HFD 2015 ref. 70: Ellagens reglering av nätföretagens avgiftsuttag utgör en sådan prisreglering som utesluter en tillämpning av kommunallagens självkostnadsprincip.
HFD 2016 ref. 28: Chefsinstruktionen för en regiondirektör ansågs innefatta en sådan delegation av beslutanderätt att hans beslut om ny övergripande organisationsstruktur inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen...
HFD 2016 ref. 53: Enbart en ökning av antalet förtroendevalda i en kommunal nämnd utgör inte en förändring i den kommunala nämndorganisationen. Återkallelse av samtliga förtroendeuppdrag i nämnden har därför inte...
HFD 2016 ref. 54: Kommunfullmäktiges beslut att återkalla samtliga förtroendevaldas uppdrag vid förändringar i nämndorganisationen omfattar även kommunstyrelsen. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.
HFD 2016 ref. 72: Den omständigheten att revisionsberättelsen saknat ett ställningstagande i frågan om ansvarsfrihet bör beviljas eller inte har inte medfört att kommunfullmäktiges beslut i ansvarsfrihetsfrågan har...
RÅ 1993 ref. 82: Kommuns beslut att avveckla viss fritidshemsverksamhet har inte ansetts strida mot socialtjänstlagen.
RÅ 1993 ref. 98: Fråga om kompetensenligheten av ett kommunfullmäktigebeslut att i syfte att främja sysselsättningen inom kommunen teckna borgen för ett privat företags lån. Förelåg "synnerliga skäl" enligt 2 kap. 8...
RÅ 1994 ref. 104: Fråga om kommunalt partistöd utformats så att det är förenligt med 2 kap. 10 § kommunallagen (1991:900) (I-III). Tillsättande av oppositionsråd har bedömts som inrättande av fullmäktigberedning...
RÅ 1994 ref. 65: En kommun beslutade att den tillsammans med andra kommuner och landsting skulle ingå som medlem i en ekonomisk förening som ägde ett kreditaktiebolag. En huvuduppgift för detta bolag var att förmedla...
RÅ 1994 ref. 72: Kommunfullmäktige har fattat beslut som innehållit riktlinjer för kollektivtrafiktaxa. Trafiknämnd har ansetts behörig att med stöd av reglemente av kommunfullmäktige fatta beslut angående taxan inom...
RÅ 1994 ref. 84: Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) har omfattat frågan huruvida en kommun med hänsyn till trafikförhållandena på en viss väg varit skyldig enligt 4 kap. 7 § skollagen (1985:1100) att...
RÅ 1995 ref. 14: Kommunfullmäktige (I) respektive landstingsfullmäktige (II) har beslutat att i skolplan infoga uttalanden, utgörande tillägg till de av statsmakterna angivna nationella utbildningsmålen. Besluten har...
RÅ 1995 ref. 57: Resning har beviljats i ärende vari kommunstyrelse får anses ha antagit översiktsplan.
RÅ 1995 ref. 62: Kommunfullmäktige har beslutat om en minimiavgift för sophämtning om 300 kr per år för alla fastighetsinnehavare i kommunen. Beslutet, varigenom sophämtningsavgift påfördes även fastighetsinnehavare,...
RÅ 1995 ref. 65: Laglighetsprövning enligt kommunallagen. Skolstyrelsen i en kommun har av budgetskäl beslutat om vissa begränsningar av verksamheten vid den kommunala musikskolan, vilka i sin tur kunde komma att...
RÅ 1995 ref. 7: Fråga om en av kommunfullmäktige fastställd modell för att bestämma priset på tomträttsmark vid försäljning till tomträttshavarna otillbörligt gynnar enskilda eller strider mot...
RÅ 1995 ref. 86: Fråga om lagligheten av kommunfullmäktigebeslut om avgiftsberäkning för helinackordering vid s.k. särskilda boendeformer, när avgiften bestämts skola beräknas på grundval av makars sammanlagda...
RÅ 1995 ref. 90: Beslut genom vilket en kommun avslagit en fastighetsägares krav på återbetalning av viss del av erlagt s.k. exploateringsbidrag har med hänsyn till exploateringsavtalets innebörd ansetts gälla...
RÅ 1995 ref. 98: Beslut av kommunfullmäktige om stöd till hotell- och restaurangrörelse har i visst fall ansetts kompetensenligt. - Principen att lagstiftning som trätt i kraft efter det att kommunalt beslut har...
RÅ 1996 ref. 63: Enligt kollektivavtal gällde att landstingsanställda, under ledighet för fullgörande av förtroendemannauppdrag åt landstinget, då full ersättning för mistad lön inte utgick, kunde medges behålla lön...
RÅ 1996 ref. 9: Kommunfullmäktigeförslag till taxa för båttrafik till och från ön Ven har ansetts strida mot den kommunala likställighetsprincipen, eftersom den innehöll rabatter som gynnade kommunmedlemmar som var...
RÅ 1996 ref. 95: Beslut av kommunfullmäktige att - under förutsättning att landstinget anställde en viss läkare vid ett sjukhus för vilket landstinget var huvudman - tillskjuta medel motsvarande kostnaden för en...
RÅ 1997 ref. 45: Enligt lagakraftvunnen barnomsorgstaxa kan olika avgifter uttas för den omsorg som kommunen tillhandahåller vid sidan av den avgiftsfria förskoleverksamheten beroende på om föräldrarna har ett...
RÅ 1997 ref. 46: I mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen som fullföljts till kammarrätt har det ansetts att denna domstol inte skall ex officio pröva om det kommunala beslutet i rätt tid överklagats till...
RÅ 1997 ref. 47: Ett beslut av kommunfullmäktige att teckna borgen för en kommunal bostadsstiftelse har ansetts falla inom ramen för kommunens allmänna kompetens enligt kommunallagen. Beslutet har således ansetts...
RÅ 1997 ref. 69: Prövningstillstånd har krävts vid överklagande hos kammarrätten dels när länsrätten i ett mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen avvisat ett för sent inkommet överklagande av ett kommunalt...
RÅ 1997 ref. 9: Landstingsstyrelse har beslutat att till kommunerna i länet överföra huvudmannaskapet för habilitering och rehabilitering av fysiskt funktionshindrade barn och ungdomar som bor i sina föräldrahem och...
RÅ 1998 ref. 15: Vid sammanträde i landstingsfullmäktige var ordinarie ordförande förhindrad att delta i visst ärende. Ordförandeskapet överlämnades till andre vice ordföranden därför att förste vice ordföranden...
RÅ 1998 ref. 16: En kommun har beslutat förlänga ett kontrakt avseende hyra av banor i en tennishall. Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling har inte ansetts tillämplig i ärendet och inte heller det kommunala...
RÅ 1998 ref. 22: En kommuns beslut att begränsa barnomsorg med hänvisning till att moderns sambo blivit arbetslös har upplösts. Sambo har ej ansetts kunna jämställas med förälder vid tillämpning av 14 a §...
RÅ 1998 ref. 33: Kommunfullmäktige har beslutat om arvode till förtroendevalda för - utöver sammanträde - tid för resa och praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet. Till förtroendevalda som för...
RÅ 1999 ref. 46: Kommuns beslut att utge lägre bidrag till sådana enskilda daghem som inte anslutit sig till det kommunala avgiftssystemet än till övriga daghem har ansetts strida mot likställighetsprincipen i 2 kap....
RÅ 1999 ref. 5: Ett beslut av kommunfullmäktige att vägra en förtroendevald ansvarsfrihet ansågs inte ha haft erforderligt stöd i kommunallagen (1991:900) när beslutet grundats på en revisorsanmärkning som gällt den...
RÅ 1999 ref. 67: Beslut av en kommun att lämna bidrag till ett universitet med staten som huvudman har med beaktande av bidragets ändamål och begränsade omfattning ansetts kompetensenligt.
RÅ 2000 ref. 1: Det förhållandet att lokal eller regional medfinansiering erfordras för att bidrag skall kunna erhållas från EU:s strukturfonder har inte ansetts utgöra synnerliga skäl för att godta en kommuns...
RÅ 2000 ref. 2: Kommunalt partistöd, innefattande förutom mandatbundet stöd ett grundstöd som utgjorde endast en liten andel av det totala stödet, har med beaktande av den ojämna mandatfördelningen i...
RÅ 2001 ref. 18: Social distriktsnämnds beslut att avbryta en upphandling av driften av gruppbostäder och att i stället ombesörja driften i egen regi har ansetts kunna bli föremål för laglighetsprövning enligt...
RÅ 2001 ref. 71: Barnomsorgstaxa inkomstdifferentierad efter föräldrarnas bruttoinkomst och med självkostnaden som avgiftstak har inte ansetts strida mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § kommunallagen (1991:900).
RÅ 2002 ref. 12: Den kommunala kompetensen har ansetts omfatta namnsättning av enskild väg.
RÅ 2002 ref. 91: Rätten till kostnadsfri skolskjuts för grundskoleelev, som enligt ett fast system växelvis bor hos föräldrar med gemensam vårdnad och som därför har två likvärdiga hem, har ansetts omfatta resor till...
RÅ 2003 ref. 35: En politisk sekreterare har ansetts som anställd i kommunen och därför kunnat medges närvarorätt enligt 6 kap. 19 § kommunallagen (1991:900).
RÅ 2003 ref. 63: Skogsbruksåtgärder som kan medföra att grund- och ytvatten genom ökat läckage tillförs i marken befintliga näringsämnen har ansetts utgöra miljöfarlig verksamhet i miljöskyddslagens mening. En kommun...
RÅ 2003 ref. 98: Ett beslut av kommunal nämnd att lämna anbud till landsting vid upphandling av sjuktransporter har ansetts kompetensöverskridande.
RÅ 2004 ref. 128: Ett kommunalt partistöd innefattande, förutom mandatbundet stöd m.m., ett grundstöd uppgående till 12 procent av det totala stödet har vid en samlad bedömning av omständigheterna i målet inte ansetts...
RÅ 2004 ref. 70: Ett landstings beslut att en patientavgift vid läkarbesök skall inkludera eventuell provtagning medan viss avgift tas ut för provtagning utan samband med läkarbesök har inte ansetts strida mot den...
RÅ 2005 ref. 28: Socialnämnds beslut att låta gemensamhetsutrymmen utgöra underlag för hyressättningen vid boende i bostad med särskild service för vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade...
RÅ 2006 ref. 78: Skolstyrelsen i en kommun har till rektor överlämnat en förälders begäran om beslut i fråga om barns rätt till skolskjuts. Rektors beslut i frågan har ansetts fattat på skolstyrelsens vägnar.
RÅ 2006 ref. 81: Fråga om anslag till ett permanent internationellt vatteninstitut är en kommunal angelägenhet.
RÅ 2007 ref. 2: Fråga om kommuns beslut att avslå en begäran om förskoleplats nattetid och under veckoslut kan anses strida mot skollagen. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.
RÅ 2009 ref. 3: Fråga om en kommuns bidrag till fristående gymnasieskolor bestämts efter samma grunder som kommunen tillämpat vid fördelning av resurser till motsvarande gymnasieprogram i de egna gymnasieskolorna....
RÅ 2010 ref. 100: Ett kommunalt beslut om avveckling av viss hemtjänstverksamhet och försäljning av inventarier tillhörande verksamheten har ansetts innebära ett otillåtet individuellt inriktat stöd till enskild...
RÅ 2010 ref. 119: Fråga om ett kommunalt beslut om försäljning av fastighet har inneburit att ett individuellt inriktat stöd till en näringsidkare och ett statsstöd enligt EU-rätten lämnats till köparen av fastigheten...
RÅ 2010 ref. 26: Skyldigheten för en hemkommun att ansvara för en gymnasieelevs dagliga resor mellan bostaden och skolan har inte ansetts omfatta resor mellan en inackorderingsbostad och en fristående skola som båda...
RÅ 2010 ref. 57: Majoriteten i kommunfullmäktige har skiftat under löpande mandatperiod. Fullmäktige kunde inte med stöd av 4 kap. 10 a § kommunallagen återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i nämnderna...
RÅ 2010 ref. 60: Hinder har inte ansetts föreligga för en kommun att före mandatperiodens början ändra ett beslut om val av ersättare i nämnder för mandatperioden.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation