lagen.nu

Lagligförklaring

Ingen har skrivit en beskrivning av "Lagligförklaring" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (11)

MÖD 1999:2: Tillåtlighet av grovgrind vid ett vattenkraftverk-----Ägaren till ett vattenkraftverk med tillstånd från 1943 som föreskrev fingrind vid vattenintaget yrkade lagligförklaring av en senare installerad...
MÖD 2000:23: Tillstånd enligt vattenlagen till tillbyggnad av brygga-----Eftersom ansökan inte omfattade deponering av muddermassor ansåg Miljööverdomstolen att denna fråga skulle handläggas som särskilt ärende...
MÖD 2003:27: Avvisad ansökan om laglighetsförklaring-----Miljödomstolen ansåg att miljökonsekvensbeskrivningen i målet inte var tillfredsställande och förelade sökanden att komplettera. När detta inte...
MÖD 2004:20: Lagligförklaring enligt vattenlagen (1918:523) av kaj m.m.----- Miljööverdomstolen har förklarat en kajanläggning laglig med stöd av vattenlagen (1918:523).
MÖD 2004:26: Tillstånd enligt vattenlagen till grundvattenuttag m.m.-----Målet i miljödomstolen gällde en ansökan av en kommun om lagligförklaring och tillstånd till anläggande av ett antal grundvattenbrunnar...
MÖD 2004:82: Ersättning enligt 26 § naturvårdslagen (1964:822)-----Ett bolag yrkade ersättning av staten på grund av att ett område förklarats som naturreservat vilket ledde till att ett planerat vattenföretag...
MÖD 2006:68: Tillstånd till uppförande och drift av ett kraftverk----- Miljööverdomstolen upphävde krav på uppförande av fiskväg då försiktighetsskäl talade emot att möjliggöra fiskvandring för att förhindra att...
MÖD 2010:13: Lagligförklaring och ombyggnad av Torps kraftstation m.m. ----- I samband med lagligförklaring av de gamla anläggningsdelarna för ett mindre vattenkraftverk lämnade miljödomstolen kraftverksägaren...
MÖD 2013:50: Tillstånd enligt miljöbalken till ombyggnad och drift av kraftverk-----Mark- och miljödomstolen hade avslagit ansökan om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av kraftverket med motiveringen...
MÖD 2014:15: Lagligförklaring samt tillstånd enligt miljöbalken till vattenverksamhet-----Mark- och miljödomstolen hade lagligförklarat äldre dammar samt vattenkraftverk och meddelat tillstånd till ombyggnad av...
NJA 2010 s. 246: Laglighetsprövning av en vattenanläggning förutsätter inte att sökanden har rådighet över vatten, såsom är fallet vid tillståndsprövning för vattenverksamhet. 17 § lagen (1998:811) om införande av...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation