lagen.nu

Läkemedel

Ingen har skrivit en beskrivning av "Läkemedel" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Läkemedel finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (5)

Rättsfall med detta begrepp (22)

HFD 2014 ref. 30: Fråga om vissa varor utgör förbrukningsartiklar enligt 18 § 3 läkemedelsförmånslagen. Även fråga om upphävande av tidigare fattat gynnande förvaltningsbeslut.
HFD 2015 ref. 75: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut att förbjuda ett landsting att ingå vissa prisöverenskommelser med läkemedelsföretag har ansetts sakna författningsstöd.
HFD 2016 ref. 9: E-cigarettprodukter som innehåller viss mängd nikotin har inte ansetts utgöra läkemedel till sin funktion.
MD 2005:24: Vid marknadsföring i reklamfilmer av ett medel mot halsbränna och sura uppstötningar har använts formuleringar som ansetts ge intrycket att ett visst annat medel mot halsbränna och sura uppstötningar...
MD 2005:9: Det har ansetts otillbörligt enligt marknadsföringslagen att vid marknadsföring av en tampong som tillförts mjölksyrabakterier, men som inte godkänts för försäljning som läkemedel, använda...
MD 2006:27: Ett bolag har marknadsfört ett medicinskt plåster som godkänts för behandling av epikondylit (tennisarmbåge) och ankelstukning. Bolaget har vid marknadsföringen använt uttrycket ”Om du vet var du har...
MD 2007:10: Ett bolag har vid marknadsföring av en smärtstillande gel använt påståenden om produktens popularitet och effekt. Vissa av påståendena om produktens popularitet har befunnits obestyrkta och därmed...
MD 2008:13: Överklagande av ett av Stockholms tingsrätt meddelat interimistiskt förbud har bifallits.
MD 2008:4: Ett bolag har vid marknadsföring av kosmetiska och hygieniska produkter använt formuleringar som antytt att produkterna är läkemedel trots att så inte är fallet. Förbud har meddelats bolaget att...
MD 2012:8: Marknadsföring av läkemedel. Fråga bl.a. om påtalade påståenden med beaktande av den s.k. lagstridighetsprincipen varit förenliga med god marknadsföringssed, bl.a. mot bakgrund av vad som anges i...
MD 2013:7: Marknadsföring av bantningsmedel och hälsoprodukter har skett i strid mot krav på godkännande eller registrtering från Livsmedelsverket för försäljning. Även fråga om tillämpligheten av punkten 9 i...
MD 2016:12: Påståenden i marknadsföring avseende receptbelagda veterinärmedicinska läkemedel har ansetts vilseledande enligt 10 § marknadsföringslagen (2008:486).
MIG 2010:23: En kvinna, som lider av en blodcancersjukdom, riskerar att utveckla akut leukemi om hon inte behandlas med ett visst läkemedel. Hon har gjort sannolikt att läkemedlet inte finns att tillgå via...
NJA 1982 s. 421: Patienter har yrkat skadestånd av läkemedelstillverkare under påstående att de skadats av kontrastmedel som använts vid viss röntgenundersökning av ryggen (myelografi). Fråga om orsaks sammanhanget...
NJA 1986 s. 533: Fråga i mål om åtal för varusmuggling avseende införsel av visst preparat som utgör läkemedel om innebörden av bestämmelsen i 8 § 4 mom läkemedelsförordningen (1962:701) att resande får införa...
NJA 2006 s. 380: Fråga i mål om interimistiskt vitesförbud enligt 37 a § varumärkeslagen om en parallellimportör, som får ändra märkningen av en läkemedelsförpackning enligt principen om objektiv nödvändighet, även...
NJA 2008 s. 1135: Svensk domstol har ansetts behörig att utan åtalsförordnande döma över i Sverige bedriven internetbaserad läkemedelshandel och medhjälp därtill även i de delar som i brottet ingående gärningar...
RÅ 2006 ref. 9: Ett läkemedelsföretag, som saluför ett originalläkemedel, har ansetts äga rätt att överklaga Läkemedelsverkets beslut att med tillämpning av ett s.k. förenklat förfarande meddela godkännande för...
RÅ 2007 ref. 77: De svenska restriktionerna för privatinförsel av narkotiska läkemedel har ansetts förenliga med EG-rätten.
RÅ 2008 ref. 85: Förutsättningar för att låta läkemedlet Viagra ingå i läkemedelsförmånerna har inte ansetts föreligga.
RÅ 2009 ref. 51: Fast praxis i fråga om förutsättningarna för beslut om inhibition gäller även i mål enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m.
RÅ 2010 ref. 73: Fråga om utbytbarhet av läkemedel.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation