lagen.nu

Kvittning

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Kvittning regleras i skuldebrevslagen avseende den situation att ett skuldebrev har överlåtits och att en gäldenär som har en fordran på överlåtaren vill kvitta den fordringen (genfordringen) mot den nye borgenärens fordran på gäldenären (huvudfordran).

För löpande skuldebrev regleras detta i 18 § SkbrL. Som huvudregel framgår av första meningen att kvittning ej må göras gällande, vilket mot bakgrund av löpande skuldebrevs negotiabilitet (omsättningsbarhet) som kommer till uttryck i 15 § är ganska självklart (det vore ju föga lukrativt att förvärva löpande skuldebrev om dessa kunde kvittas mot en skuld gäldenären har mot en tidigare borgenär). Därefter följer två undantag Det första säger att om genfordrans indrivande skulle äventyras genom kvittningsrättens upphörande och nye borgenären uppenbarligen insåg detta då skuldebrevet kom i hans hand får kvittning göras gällande. Situationen avser alltså att den ursprunglige borgenären närmast är på obestånd och den nye borgenären kände till detta vid förvärvet samt kände till att gäldenären skulle få svårt att driva in sin fordran därav. Uppenbarligen insåg innebär kvalificerad ond tro, med andra ord full insikt vid besittning.

Det andra undantaget avser konnexa fordringar. Som exempel kan nämnas att gäldenären köpt en bil och borgenären fått ett löpande skuldebrev som betalning, som han senare överlåtit till ny borgenär, men bilen visat sig behäftad med fel och gäldenären får en fordran på prisavdrag på den ursprunglige borgenären. Dessa fordringar är konnexa, det vill säga de härrör ur samma rättsförhållande. För dessa situationer hänvisas till 15 §:s bestämmelse om jäv. 15 § 5 st. anger att ny borgenär ej ska anses varit i god tro om han kände omständighet varå invändningen (jäv) grundas, eller hade skälig anledning till misstanke därom. Skillnaden på de två undantagen är alltså att det räcker med vanlig ond tro för att kvittning ska få äga rum vid konnexa fordringar, men kvalificerad ond tro krävs för övriga fall.

För enkla skuldebrev regleras kvittning i 28 § SkbrL. Som huvudregel för enkla skuldebrev är kvittning tillåten (vilket ska ses mot bakgrund av gäldenärens bibehållna invändningsrätt enligt 27 §). Från detta görs två undantag.

Det första säger att kvittning ej får ske om genfordran förvärvats efter den tid då överlåtelsen blev honom kunnig eller han fick skälig anledning till förmodan därom. Det är alltså fråga om vanlig ond tro. Därför bör ny borgenär snarast denuntiera gäldenären om överlåtelsen för att försätta denne i ond tro och därigenom förhindra honom från att kvitta.

Det andra undantaget består av två kumulativa rekvisit som förhindrar kvittning. Kvittning får ej äga rum om genfordran förfallit efter överlåtelsen blivit gäldenären kunnig (sagda tid) och senare än huvudfordran. Båda dessa rekvisit måste vara för handen för att kvittning ej ska få äga rum och så länge gäldenären inte känner till överlåtelsen kan han alltså kvitta. Notera "senare" än huvudfordran, vilket innebär att undantaget ej är tillämpligt om fordringarna förfaller samtidigt.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Kvittning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (50)

AD 1994 nr 151: Mellan å ena sidan en arbetsgivare (ett bolag) och å andra sidan bl.a. en förutvarande arbetstagare hos bolaget har det efter anställningens upphörande träffats ett förlikningsavtal enligt vilket...
AD 1994 nr 152: Mellan å ena sidan en arbetsgivare, ett bolag, och å andra sidan en verkställande direktör, B, i bolaget träffades ett anställningsavtal enligt vilket B hade rätt till bl.a. avgångsförmåner. Under...
AD 1995 nr 154: En tingsrätt beslutade att inte pröva arbetstagares lönefordran utan samtidig prövning av arbetsgivarens kvittningsinvändning och ett av arbetsgivaren väckt genkäromål ävensom att sammanlägga målet...
AD 1996 nr 70: Fråga i visst fall om löneavdrag varit otillåtna såsom stridande mot bestämmelser i lagen om arbetsgivares kvittningsrätt eller om avdragen är att betrakta som en sådan i efterhand genomförd...
AD 1999 nr 72: Ett aktiebolags verkställande direktör A sades upp med en längre arbetsfri uppsägningstid. Under uppsägningstiden skulle utbetalas gällande månadslön m.m. Senare gjorde bolaget kvittning i lönen...
AD 2009 nr 20: En verkställande direktör har i samband med att han lämnade sin anställning träffat ett skriftligt avtal vari bl.a. anges att han är arbetsbefriad och har rätt till uppsägningslön under fyra månader....
AD 2013 nr 79: Sedan tvist uppkommit om lön till ett antal arbetstagare har en arbetsgivare och ett fackförbund träffat ett avtal som bl.a. innebar att arbetsgivaren skulle betala visst belopp till arbetstagarna....
AD 2018 nr 10: En facklig företrädare för en arbetstagarorganisation, som inte är bunden av kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor med arbetsgivaren, har under lång tid fått lön för fackligt arbete. Fråga...
NJA 1982 s. 210: Beslut varigenom kvittningsinvändning avvisats på grund av ett mellan parterna ingånget skiljeavtal har ansetts utgöra hinder mot ny talan rörande samma sak i mål mellan samma parter.
NJA 1982 s. 502: Arbetsmarknadsstyrelsen beviljade ett aktiebolag, som var försatt i konkurs, statligt sysselsättningsstöd med visst belopp. Från detta belopp avräknade arbetsmarknadsstyrelsen emellertid...
NJA 1983 s. 487: Fråga huruvida kvittningsinvändning skall beaktas vid tillämpningen av 1 § lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden.
NJA 1984 s. 185: Bolaget K, som hade en fordran på bolaget A enligt revers, försattes i konkurs. A hade en fordran hos K, som fick göras gällande i konkursen. Vid tidpunkten för konkursbeslutet var emellertid K:s...
NJA 1985 s. 121: Som led i en uppgörelse mellan två bolag utställer det ena bolaget ett löpande skuldebrev till det andra. Borgenären pantförskriver skuldebrevet först till en kreditgivare, till vilken skuldebrevet...
NJA 1985 s. 468: En fordran på grund av löpande skuldebrev togs i anspråk genom betalningssäkring till förmån för en skattefordran, varvid kronofogdemyndigheten tog skuldebrevet i förvar. Därefter åberopade...
NJA 1986 s. 539: Sedan ett konkursbo sökt verkställighet av en dom, varigenom staten förpliktats att till konkursboet utge visst belopp såsom beviljat sysselsättningsstöd enligt kungörelsen (1970:180) om statligt...
NJA 1987 s. 253: Sedan ett aktiebolag försatts i konkurs har en bank på konkursförvaltarens begäran överfört vissa bolagets fordringar hos banken till ett konto i konkursboets namn. Denna åtgärd har inte ansetts...
NJA 1987 s. 317: Sedan två personer väckt fastställelsetalan, har under målets handläggning i HovR:n framkommit en omständighet som medförde att ovissheten beträffande det omstämda rättsförhållandet inte längre var...
NJA 1987 s. 746: Fråga om rätt till kvittning när huvudfordringen avser ersättning för psykiskt lidande och personskada.
NJA 1988 s. 94: B häftar i skuld till G men innehar en kvittningsgill motfordran. Sedan G försatts i konkurs, erlägger B utan förbehåll betalning för skulden till konkursboet. Fråga om B kan på yrkande som därefter...
NJA 1989 s. 602: Kvittning i konkurs? 121 § KL (1921:225).
NJA 1992 s. 424: Fastighetsdomstol har ansetts inte behörig att till prövning uppta invändning om kvittning för fordran rörande vilken tvist skall upptas av allmän domstol. - Det har ålegat domstolen liksom HovR:n...
NJA 1994 s. 474: Fråga vid proprieborgen huruvida borgensmannen mot borgenärens krav på att infria borgensåtagandet till kvittning äger åberopa en motfordran som huvudgäldenären har mot borgenären.
NJA 1994 s. 705: Fråga om rätt för svaranden att vid verkställighet av dom på grund av återvinning i konkurs till kvittning åberopa fordran mot konkursgäldenären.
NJA 1995 s. 356: En penningfordran har ansetts inte kunna kvittas mot en fordran på varor. Sedan en säljare brutit mot ett köpekontrakt genom att vägra leverans, har motparten yrkat återbetalning av den i förskott...
NJA 1996 s. 318: Fråga om betydelsen av en kvittningsinvändning som gäldenären gör mot en borgenärs ansökan om försättande i konkurs. 2 kap 6 och 9 §§ konkurslagen.
NJA 1996 s. 368: När konkursbo ensidigt inträder i avtal mellan konkursgäldenären och en konkursborgenär, upphör inte den rätt till kvittning av en skuld på grund av avtalet mot en fordran på konkursgäldenären som...
NJA 1997 s. 454: Fråga om gäldenär haft rätt till kvittning enligt 28 § skuldebrevslagen, eftersom han inte insett eller bort inse, att fordringen pantsatts och att panthavaren gjorde gällande, att fordringen...
NJA 1998 s. 189: Klander av skiljedom. En skiljenämnds avgörande har hävts på den grunden att skiljenämnden prövat fordringsanspråk som i ett tidigare skiljeförfarande åberopats kvittningsvis och därvid ogillats. -...
NJA 1998 s. 487: Ett leasingföretag skuldsatte sig genom att köpa bilar från ett närstående bilföretag. Skulden kvittades därefter mot fordringar som leasingföretaget hade på bilföretaget. Sedan bilföretaget gått i...
NJA 2000 s. 335: Skiljenämnd har i skiljeförfarande som handlagts enligt lagen (1929:145) om skiljemän på yrkande av käranden avvisat kvittningsinvändning som avsett fråga omfattad av skiljeavtalet. Fråga om detta...
NJA 2000 s. 78: En konkursborgenär har förklarat sig kvitta en fordran enligt ett efterställt förlagsbevis mot en skuld enligt en av konkursborgenären utställd revers, som konkursgäldenären hade pantsatt före...
NJA 2001 s. 805: Fråga huruvida ett konkursbos krav på återbäring av en återvinningsbar betalning kan i ett utdelningsförslag kvittas mot återvinningssvarandens fordran på utdelning, sedan även återvinningssvaranden...
NJA 2005 s. 3: Sedan Jordbruksverket beviljat ett EU-bidrag har kronofogdemyndighet i ett "beslut om kvittning" utan utmätning tagit bidraget i anspråk för en statens fordran mot bidragsmottagaren. Åtgärden har...
NJA 2006 s. 271: Sedan en svarande vid tingsrätten åberopat en motfordran till kvittning och tingsrätten på invändning av käranden funnit fordringen vara preskriberad, har svaranden i hovrätten hänvisat till 10 §...
NJA 2006 s. 592: Frågan om en fordran som det allmänna har mot en återbetalningsberättigad konkursgäldenär uppkommit före eller efter konkursutbrottet saknar betydelse för om fordran skall läggas till grund för...
NJA 2007 s. 571: Hovrätt har tillerkänt den vinnande parten ersättning för rättegångskostnader vid tingsrätten utöver vad som yrkats. Fråga om fördelning av rättegångskostnaderna i Högsta domstolen när den...
NJA 2008 s. 878: Beslut i fråga som tingsrätt hänskjutit till prövning av HD. En borgensman som ingått proprieborgen för fullgörandet av förpliktelser enligt ett avtal gällande ett löpande kontraktsförhållande har...
NJA 2009 s. 182: A har från sin bank av misstag betalat för mycket till B, som kände till misstaget innan hans konto i en annan bank krediterades. A:s rätt till återbäring från B har ansetts inte gälla mot B:s bank,...
NJA 2009 s. 230: Vid tillämpning av 14 kap. 7 a § rättegångsbalken har ett mål vid en tingsrätt om arbetsgivares på kollektivavtal grundade krav mot arbetstagare på återbetalning av utbildningskostnader ansetts inte...
NJA 2009 s. 291: Får en konkursborgenär med en fordran som får göras gällande i konkursen kvitta mot en huvudfordran avseende återbetalning av förskott enligt ett leveransavtal som konkursgäldenären ingått med...
NJA 2011 s. 10: Förening av mål enligt 14 kap. 7 a § rättegångsbalken. Frågor om handläggning och betydelsen av bestämmelsen i 9 § andra stycket lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt.
NJA 2012 s. 441: Kvittning i konkurs. Den omständigheten att konkursförvaltaren hade avtalat med en borgenär om hur dennes skuld till konkursgäldenären skulle betalas har inte hindrat att borgenären kunnat betala...
NJA 2012 s. 896: Statens ansvar för motparts kostnad i ärende om utsökning. En privaträttslig fordran som fastställts genomdomhar utmätts för bl.a. skatteskulder. Fråga om staten i det ärende varigenom fordringen...
NJA 2013 s. 477: Rättegångshinder. Om en domstol är behörig att pröva en kvittningsinvändning trots att motfordringen omfattas av ett tvistlösningsavtal, så hindrar inte avtalet svaranden från att i samma rättegång...
NJA 2014 s. 935: Utmätning. Att konkursmedel, som inte har varit sammanblandade med förvaltarbyråns medel, har satts in på ett konto i förvaltarbyråns namn har inte hindrat att medlen har ansetts utgöra konkursboets...
RH 1996:122: Leverantör, som med en agent träffat avtal med skiljedomsklausul, har mot reverser beviljat agenten lån. Genom att väcka talan vid allmän domstol mot agenten har leverantören gått miste om...
RH 2007:52: Den allmänna bestämmelsen i 10 § preskriptionslagen (1981:130) om kvittning med en preskriberad fordran skall tillämpas även i fråga om en fordran som preskriberats (specialpreskription) enligt 29...
RH 2007:73: Förskott på ersättning till likvidator har godtagits som en civilrättsligt giltig kvittning av likvidatorns arvodesfordran mot likvidationsbolagets redovisningsfordran. Kvittningen har inte kunnat...
RH 2015:43: Fråga om gäldenär kunde åberopa en skriftlig gåvoutfästelse av den ursprunglige borgenären till kvittning gentemot ny innehavare av ett löpande skuldebrev. Skuldebrevslagens bestämmelser om löpande...
RH 2018:9: Hyresnämndsmål. Hovrätten finner att, vid hyressättning, kvittning mellan nyttigheter kan komma i fråga endast om de faktorer som ska kvittas mot varandra är av någorlunda likartat slag. Sådant som...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation