lagen.nu

Kvarstad

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Kvarstad är ett beslut av domstol under målets handläggning som innebär att kronofogdemyndigheten kan säkerställa egendom så att inte motparten säljer den eller på annat sätt äventyrar kärandens rätt enligt 15 kap. 1 § RB.

Har käranden visat sannolika skäl för sin talan kan domstolen meddela interimistiskt beslut om kvarstad, vilket innebär att beslutet meddelas omedelbart utan att motparten fått tillfälle att yttra sig. Sökanden har bevisbördan för att motparten undandragit sig att erlägga betalning enligt NJA 1988 s. 305 och om denna inte uppfylls ska det interimistiska beslutet upphävas.

Ett bolag som bestulits på egendom till ett värde av i allt fall 4 355 400 kr har yrkat kvarstad hos tjuven och dennes medbrottsling vilken beviljats eftersom säkerhet ställts och det förelåg en påtaglig risk att gäldenären på ena eller andra sättet skulle försöka undkomma att betala skulden enligt NJA 1992 s. 154.

Kvarstad kan inte beviljas för en fordran som ännu inte har uppkommit enligt RH 1993:34.

Om käromål vid tingsrätt avvisas på grund av skiljeklausul kan tingsrätten inte heller pröva yrkande om kvarstad. Till följd av detta ska bolaget anhängiggöra tvisten genom att påkalla skiljedom och i skiljeförfarandet begära att tingsrätt prövar yrkande om kvarstad enligt RH 1999:56.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Kvarstad finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (48)

NJA 1983 s. 410: Fråga vid utmätning om tillämpning av 4 kap 19 och 20 §§ UB. (I, II).
NJA 1983 s. 570: Med anledning av brott avser åklagare att med stöd av 17 § RP föra talan om förverkande mot annan än den för brottet misstänkte. Bestämmelserna i 26 kap RB om kvarstad i brottmål har ansetts...
NJA 1983 s. 814: Kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd enligt bestämmelserna i 15 kap RB har ansetts kunna meddelas även i fråga om anspråk som skall prövas av utländsk domstol, om domstolens avgörande får verkställas...
NJA 1983 s. 862: Fråga i mål om kvarstad om det skäligen kan befaras att gäldenär undandrar sig att betala skulden. (I, II)
NJA 1984 s. 627: På uppdrag av köpare i Sverige öppnade svensk bank en oåterkallelig remburs med utländsk säljare som beneficient; aviserande bank var en utländsk bank. Det ålåg enligt rembursvillkoren den svenska...
NJA 1985 s. 432: Efter det att dom på boskillnad meddelats men innan domen vann laga kraft ingick makar skriftligt och bevittnat avtal om bodelning, enligt vilket hustrun tillskiftades bl a en mannen tillhörig...
NJA 1986 s. 419: I fullföljt mål om kvarstad hemställde kvarstadssökanden i HD att - om ställd säkerhet inte godtogs av domstolen - få inkomma med kompletterande säkerhet. Framställningen lämnades utan åtgärd.
NJA 1986 s. 450: Fråga om kvarstad till säkerställande av fordran förenad med sjöpanträtt, när kvarstadsansökningen grundas på svarandens ståndpunkt till kärandens betalningsanspråk.
NJA 1987 s. 790: Fråga om vilket mått av bevisning som bör krävas för ett påstående att någon har egendom inom viss tingsrätts domkrets och att rätten därför är behörig att pröva ett mot denne riktat yrkande om...
NJA 1987 s. 876: Riksåklagaren har fullföljt talan mot HovR:s dom varigenom den tilltalade frikänts. Yrkanden om reseförbud och kvarstad har lämnats utan bifall med hänvisning till att omständighet inte förekommit på...
NJA 1988 s. 13: Talan om samäganderätt till viss egendom ansågs vara sådan talan om bättre rätt som avses i 15 kap 2 § RB. Trots att det var fråga om en fastställelsetalan ansågs kvarstad kunna meddelas å egendomen...
NJA 1988 s. 541: Talan om fastställelse till betalning ur egendom som omfattas av företagshypotek har ansetts vara av beskaffenhet att kunna föranleda kvarstad enligt 15 kap 1 § RB.
NJA 1989 s. 191: En med kvarstad belagd segelbåt med utrustning förvarades över vintern på ett varv, dit den överlämnats av den omhändertagande myndigheten. Under förvaringen uppkom skador på båtens segel m m....
NJA 1989 s. 304: A sålde en personbil till B. Innan bilen hade betalts, sålde B den i sin tur till C. I mål mot C om bättre rätt till bilen, alternativt skadestånd, gjorde A sannolikt att han till följd av ett...
NJA 1989 s. 52: I samband med yrkande om kvarstad har som säkerhet för skada som kunde tillfogas motparten genom åtgärden ställts en bankgaranti, enligt vilken krav skulle framställas senast 30 dagar efter det att...
NJA 1990 s. 137: Kronofogdemyndighets åtgärd att låta växla kvarstadsbelagda medel från USA-dollar till svenska kronor utan att parterna i kvarstadsmålet tillstyrkt sådan växling har ansetts utgöra sådant fel för...
NJA 1991 s. 266: Fråga i visst fall om verkställighet av kvarstad för fordran på egendom beträffande vilken tredje man gör invändning om äganderätt. 4 kap 17 § UB.
NJA 1991 s. 564: En båt, som låg upplagd på en av båtägaren hyrd båtuppställningsplats, har sålts. Sedan hyresrätten övergått till köparen har båten ansetts inte kunna beläggas med kvarstad eller utmätas för...
NJA 1991 s. 670: Fråga om befrielse från skyldighet att ställa säkerhet skall, när säkerhet enligt 15 kap. 6 § rättegångsbalken ställts för skada på grund av kvarstad, prövas av den domstol där rättegången är...
NJA 1992 s. 154: Fråga om kvarstad för fordran grundad på omfattande stölder från gäldenärens arbetsgivare.
NJA 1993 s. 108: Resning har ansetts inte kunna meddelas beträffande beslut under rättegången om kvarstad.
NJA 1993 s. 182: Fråga om säkerhetsåtgärder enligt 15 kap 3 § RB i mål om fastställelse av varumärkesintrång och om åtgärder enligt 41 § varumärkeslagen.
NJA 1993 s. 356: Fråga, beträffande verkställighet av kvarstad för fordran, huruvida gäldenären hade rätt att få viss ianspråktagen egendom utbytt mot att säkerhet ställdes resp att ett kontantbelopp inbetalades.
NJA 1994 s. 654: Fråga om skadeståndsansvar för staten i anledning av domstols bedömning av rätts- och bevisfrågor vid prövning av kvarstadsyrkande.
NJA 1995 s. 157: En förstahandshyresgäst överlät rätt till framtida hyra från andrahandshyresgästen. Överlåtelsen har ansetts få verkan mot förstahandshyresgästens borgenärer i och med att andrahandshyresgästen...
NJA 1995 s. 495: Italiensk domstols beslut om att gäldenär tillhörig egendom skulle bli föremål för säkerhetsåtgärd ("sequestro giudiziario") har verkställts i Sverige med stöd av Luganokonventionen. Verkställigheten...
NJA 1995 s. 6: Fråga om prövningstillstånd i HovR. Italiensk domstol har förordnat om förvaltning av kvarstadsbelagd egendom. Fråga huruvida förordnandet enligt Luganokonventionen skulle verkställas av svensk...
NJA 1999 s. 644: Fråga om interimistisk kvarstad på gäldenärs egendom i avvaktan på prövningen av konkursansökan. 2 kap 11 § KL (1987:672) och 15 kap 5 § 3 st RB.
NJA 2000 s. 553: Häktning i mål om verkställighet av kvarstadsbeslut har ansetts inte kunna ske när kronofogdemyndighet gjort framställning därom efter utgången av den i 4 kap. 9 § utsökningsbalken angivna...
NJA 2001 s. 282: HovR har återförvisat mål till TR:n på den grunden att TR:n felaktigt utgått från att visst förhållande var ostridigt mellan parterna. Beslutet har ansetts kunna överklagas. 54 kap. 3 § 2 st. RB. -...
NJA 2001 s. 509: Sedan dold äganderätt till två fastigheter utmätts och borgenären förelagts enligt 4 kap 23 § utsökningsbalken att väcka talan mot den öppne ägaren, har fastigheterna belagts med kvarstad på ansökan...
NJA 2001 s. 533: Kvarstad till säkerhet för viss fordran har gjorts beroende av om utmätning för samma fordran blir bestående.
NJA 2002 s. 673: När rätten förpliktar någon att utge kvarstadsbelagd lös egendom bör kvarstaden normalt bestå till dess att ett avgörande i målet har vunnit laga kraft eller kortare tid därefter. 15 kap. 8 § 3 st....
NJA 2005 s. 29: Fråga, i anledning av ett yrkande om interimistisk kvarstad, huruvida omständigheterna är sådana att fara i dröjsmål kan anses föreligga. 15 kap. 5 § 3 stycket rättegångsbalken.
NJA 2006 s. 364: Bestämmelsen i 15 kap. 8 § första stycket andra meningen RB om att en beslutad kvarstad omedelbart skall hävas när en talan som har väckts i saken återkallas är inte tillämplig, när talan återkallas...
NJA 2007 s. 690: Fråga i mål om kvarstad huruvida det skäligen kan befaras att svaranden undandrar sig att betala skulden.
NJA 2010 s. 454: Förmånsrätt för kvarstadsfordran enligt 16 kap. 15 § andra stycket utsökningsbalken har ansetts gälla i kvarstadsgäldenärens konkurs trots att kvarstaden hävts efter konkursbeslutet.
RH 1994:62: Bestämmelserna om kvarstad enligt 15 kap. 2 § rättegångsbalken har ansetts tillämpliga i mål där frågan gällde om en brittisk medborgare, bosatt i Storbritannien, hade rätt till ersättning enligt...
RH 1994:69: En konkursförvaltare beviljade fyra löneborgenärer betalning enligt lönegarantilagen (1992:497) för uppsägningslön under viss tid. I samband med överklagande av förvaltarens beslut yrkade staten...
RH 1995:119: Fråga, då kvarstadssökande visar sannolika skäl för sin fordran, om det skäligen kan befaras att motparten undandrar sig betalning.
RH 1999:131: Återgång av kvarstad.
RH 1999:38: Ett yrkande av åklagare om kvarstad i brottmål för säkerställande av anspråk som anmälts av målsägandenas successorer (försäkringsbolag) har ansetts kunna upptas av tingsrätt.
RH 1999:56: Sedan ett bolags ansökningar om betalningsföreläggande mot två personer hade bestritts, överlämnades målen på bolagets begäran till tingsrätt. Av svaranden först där gjord foruminvändning på grund av...
RH 2001:10: Hovrätten har efter en proportionalitetsbedömning avslagit ett yrkande om kvarstad, trots att de i 15 kap. 1 § rättegångsbalken angivna förutsättningarna för kvarstad var uppfyllda.
RH 2006:76: I samband med avskiljande av de enskilda anspråken från ett brottmål fastställde tingsrätten inom ramen för brottmålet ett tidigare meddelat interimistiskt beslut om kvarstad rörande de enskilda...
RH 2008:19: Sedan en misstänkt för bl.a. grovt narkotikabrott släppts på grund av proportionalitetsprincipen (se RH 2007:8) har åklagaren ålagt honom reseförbud med anmälningsskyldighet. Hovrätten har hävt...
RH 2009:72: En spansk konkursförvaltning ansökte hos Kronofogdemyndigheten om verkställighet av ett beslut om interimistisk kvarstad avseende två svenska bolag meddelat av en spansk domstol. Svea hovrätt hade...
RH 2011:68: Fråga om förutsättningar för kvarstad i brottmål när misstankarna gäller brott till betydande belopp.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation