lagen.nu

Kungörelse

Ingen har skrivit en beskrivning av "Kungörelse" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Kungörelse finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

MÖD 2007:26: Klagan över domvilla-----Några sakägare hade fört talan i länsstyrelsen och där fått bifall genom att ett bolags ansökan om att få uppföra vindkraftverk avslogs. Bolaget överklagade och...
MÖD 2014:12: Antagande av detaljplan-----Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att detaljplanen avviker från översiktsplanen. Kommunen har därmed haft skyldighet att under planprocessen vidta de åtgärder som...
NJA 1991 s. 412: En leverantör har träffat avtal med en enskild näringsidkare om leverans av varor. Näringsidkaren har därefter gjort gällande att ett av honom ägt aktiebolag har varit leverantörens rätta motpart....
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation