lagen.nu

Kronofogdemyndighet

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Kronofogdemyndighet (KFM) handlägger ärenden enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning samt utmätning enligt 4 kap Utsökningsbalken.

Även vissa hyrestvister kan handläggas

  1. om hyresgästen inte betalar hyran eller hyresvärden har någon annan fordran, kan hyresvärden begära betalningsföreläggande ;
  2. om hyresrätten är förverkad på grund av obetald hyra eller annan förverkandegrund enligt 12 kap. 42 § jordabalken, kan hyresvärd begära handräckning d v s ett beslut att hyresgästen skall avhysas.

Förfarandet är summarisk d v s det är bara fråga om skriftväxling. Något sammanträde inför KFM äger inte rum. Om motparten protesterar mot vad som sägs i ansökan kan KFM inte meddela något beslut.

De vanligaste ärenden hos KFM är betalningsföreläggande för hyresgäst på grund av att denne inte har betalat hyran samt handräckning.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Kronofogdemyndighet finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (19)

NJA 1982 s. 727: Kronofogdemyndighets beslut att ta i anspråk säkerhet som ställts enligt lagen (1978:882) om säkerhet för skattefordringar m m har ansetts kunna överklagas.
NJA 1983 s. 348: Kronofogdemyndighet som är tillsynsmyndighet i konkurs har ansetts icke vara behörig att på det allmännas vägnar fullfölja talan i HD i mål ang arvode till konkursförvaltare. 20 § RP.
NJA 1984 s. 244: Till verkställande av ett beslut om betalningssäkring omhändertog kronofogdemyndigheten bl a vissa kontanter som förvarades i ett bankfack. Bankfacket förhyrdes av en kvinna med vilken gäldenären...
NJA 1984 s. 592: Försändelse innehållande vadeinlaga har med posten inkommit till kronofogdemyndighet och har, efter det att inlagan vidarebefordrats därifrån, inkommit till TR:n först efter den ordinära vadetidens...
NJA 1984 s. 602: Med stöd av 40 och 47 §§ miljöskyddslagen har Lst:n först förelagt ett konkursbo att transportera bort miljöfarligt avfall och därefter, då föreläggandet inte efterkommits, anmodat...
NJA 1984 s. 861: Två försök att sälja fastighet på exekutiv auktion har misslyckats. Sökanden - ett fastighetsfinansieringsaktiebolag - har begärt att en tredje auktion skall hållas och lovat att då köpa fastigheten...
NJA 1984 s. 875: En utmätningssökande anförde besvär över kronofogdemyndighetens beslut om fördelning och utbetalning av utmätta medel. Besvären kom in efter klagotidens utgång. Kronofogdemyndigheten, som i sitt...
NJA 1985 s. 223: Sedan en fordran på grund av enkelt skuldebrev tagits i anspråk genom betalningssäkring, åberopade sekundogäldenären mot kronofogdemyndigheten kvittningsvis en motfordran på huvudgäldenären som hon...
NJA 1985 s. 464: När kronofogdemyndigheten i besvärsmål sänder besvärshandlingarna till HovR:n och enligt 17 kap 2 § utsökningsförordningen bifogar eget yttrande, skickar myndigheten ofta samtidigt kopia av yttrandet...
NJA 1985 s. 752: Kronofogdemyndighet har meddelat beslut om ändring till gäldenärens nackdel i tidigare beslutad införsel utan att enligt 15 kap 12 § UB ha lämnat gäldenären tillfälle att yttra sig. Förfarandet har...
NJA 1987 s. 719: När tredje man, som anfört besvär över kronofogdemyndighets beslut om utmätning, inte vunnit bifall till sitt förstahandsyrkande att utmätningen skulle upphävas men förelagts att väcka talan enligt 4...
NJA 1987 s. 954: Genom att kronofogdemyndighets beskrivning av exekutivt såld fastighet var bristfällig tillfogades köparen skada. Staten har ansetts ansvarig enligt 3 kap 2 och 3 §§ skadeståndslagen för försummelse...
NJA 1987 s. 979: Kronofogdemyndigheten har i besvärsmål med hänvisning till ingivna handlingar avstått från att avge eget yttrande enligt 17 kap 2 § utsökningsförordningen. HovR:n har inte ansetts kunna avgöra målet...
NJA 1990 s. 137: Kronofogdemyndighets åtgärd att låta växla kvarstadsbelagda medel från USA-dollar till svenska kronor utan att parterna i kvarstadsmålet tillstyrkt sådan växling har ansetts utgöra sådant fel för...
NJA 1992 s. 194: Fråga om ändamålet med vite förelagt av kronofogdemyndighet har förfallit.
NJA 1993 s. 652: I samband med att en gäldenär överklagade beslut om införsel meddelade kronofogdemyndigheten nytt beslut enligt vilket införselbeloppet sänktes. Eftersom det nya beslutet inte innebar att gäldenärens...
NJA 1996 s. 351: Vid underrättelse enligt 12 kap 21 § UB till fastighetsägare om exekutiv auktion har kronofogdemyndigheten ansetts berättigad att använda sig av den adress som var aktuell i målet hos samma myndighet...
NJA 2000 s. 575: Överklagande av tingsrätts fastställande av kronofogdemyndighets avvisningsbeslut har inte ansetts vara undantaget från kravet på prövningstillstånd i hovrätt enligt 18 kap 16a § utsökningsbalken.
NJA 2005 s. 871: Fråga i utmätningsmål om denuntiation avseende en pantsättning av en fordran på staten gjorts till rätt myndighet. Även fråga om betydelsen av vetskap om pantsättningen hos innehavare av...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation