lagen.nu

Kriminalvård

Ingen har skrivit en beskrivning av "Kriminalvård" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Kriminalvård finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (7)

AD 2003 nr 10: Fråga om innebörden av det statliga arbetsgivarbegreppet vid tillämpning av 5 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd, den s.k. vikariatsregeln, på kriminalvårdens område.
HFD 2012 ref. 9: Särskilda skäl som utgör hinder mot verkställighet utanför anstalt i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll - s.k. fotboja - har ansetts föreligga med hänsyn till gärningsmannens person.
HFD 2013 ref. 42: Fråga om ett annat lands regler om villkorlig frigivning ska beaktas när ett där ådömt fängelsestraff ska verkställas här i landet.
HFD 2015 ref. 28: Fråga om innehav av personliga tillhörigheter vid verkställighet av fängelsestraff.
RÅ 2010 ref. 45: Vid överlämnande till Sverige för straffverkställighet enligt en europeisk arresteringsorder har vid strafftidsberäkningen avräkning medgetts för sådant frihetsberövande utomlands som skett med...
RÅ 2010 ref. 88: En föreskrift av Kriminalvården har ansetts inte gå utöver vad som kan anses som en verkställighetsföreskrift. Hinder mot att tillämpa föreskriften har därför inte förelegat.
RÅ 2010 ref. 9: Ett beslut om ett generellt eller i vart fall långtgående rökförbud som i stor utsträckning drabbar intagna i kriminalvårdsanstalt har ansetts böra ha stöd i lag.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation