lagen.nu

Kreditköp

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Samlingsterm för köpavtal som kombineras med kreditgivning från näringsidkare till konsumenter. Två vanliga former är avbetalningsköp som normalt sett kombineras med ett ägandeförbehåll, samt låneköp där säljaren förmedlar lån från en tredje part till konsumenten. även kontokortskreditet kan räknas in i kreditköpsdefinitionen.

Bestämmelser kring dessa köpavtalsformer finns i konsumentkreditlagen (KkrL). Viktiga aspekter är säljarens skyldighet att ta handpenning (14 § KkrL), invändningsrätt mot kreditgivaren på samma grunder som mot säljaren (16 § 2 st KkrL), köparens rätt till förskottsbetalning (20 § KkrL), samt säljarens rätt till förbehåll om återtaganderätt (ägandeförbehåll, 25 § KkrL).

För regler om avbetalningsköp utanför konsumentförhållanden finns Lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (6)

MD 2006:12: Ett bolag har vid marknadsföringen av ett kontokort i annonser använt formuleringar med budskapet att innehavare av kortet redan "idag" eller "ikväll" kan köpa vissa produkter. Bolaget har vidare...
MD 2008:1: Ett bolag har vid marknadsföring av ett förmånserbjudande beträffande glasögon, där kunden vid köp av ett par glasögon kan få ett andra likvärdigt par på köpet, använt beteckningen "0:-"....
NJA 1985 s. 304: A sålde en husvagn på kredit under förbehåll om återtaganderätt. Husvagnen utmättes hos B och såldes på exekutiv auktion till C. Vid den exekutiva auktionen iakttogs ej bestämmelserna i 9 kap 10 § UB...
NJA 1986 s. 696: En bilförsäljare sålde genom kreditköp en bil till en konsument och överlät kreditfordringen till ett finansbolag. Bilförsäljaren sålde därefter genom ett nytt kreditköp en annan bil till konsumenten...
NJA 1987 s. 312: Sedan J sålt sin bil till W på kredit med äganderättsförbehåll, lämnade W bilen till en verkstad för reparation. Då W inte kunde betala reparationskostnaden, träffade verkstaden och W avtal om...
NJA 2007 s. 501: Ansökan mot gäldenär om verkställighet av exekutionstitel som grundats på avtal om kreditköp av vara med återtagandeförbehåll har inte utgjort hinder mot att kreditgivaren, när denne inte fått full...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation