lagen.nu

Kontraktsbrott

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

(Synonym: Avtalsbrott)

När en avtalspart inte fullgör sina skyldigheter enligt avtalet. För ett köpeavtal är exempelvis felaktig vara ett kontraktsbrott, dvs det behöver inte vara uppsåtligen. Ett kontraktsbrott är inte ett brott ur straffrättsligt perspektiv, och kan därmed inte leda till straff, men däremot civilrättsliga sanktioner som exempelvis skadestånd, prisavdrag eller avtalets hävning.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (4)

NJA 1995 s. 356: En penningfordran har ansetts inte kunna kvittas mot en fordran på varor. Sedan en säljare brutit mot ett köpekontrakt genom att vägra leverans, har motparten yrkat återbetalning av den i förskott...
NJA 1996 s. 410: Fråga om tillämpning av förutsättningsläran. Ett bolag har vid köp av en fastighet erhållit lån av en bank enligt tidigare ingånget låneavtal och med blivande pantbrev i fastigheten som säkerhet för...
NJA 2007 s. 909: När en förtida uppsägning av ett s.k. ensamåterförsäljaravtal ansetts innebära ett kontraktsbrott, har den skadelidande ansetts vara bevarad vid sin rätt till skadestånd redan genom att inom skälig...
NJA 2014 s. 960: Entreprenad. Fråga om rätt till ersättning för beräknad avhjälpandekostnad när varken entreprenören eller beställaren har avhjälpt felet. Tolkning av standardavtal (Allmänna bestämmelser för...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation